Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE IT

IP/08/1143

V Bruseli 15. júla 2008

Komisia vydala svoje stanovisko k otázke  3. a 4. bloku slovenskej Atómovej elektrárne Mochovce

Komisia dnes vydala svoje stanovisko k projektu Slovenských elektrární na dostavbu 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce v Slovenskej republike v súlade s požiadavkami uvedenými v článkoch 41 až 44 Zmluvy o Euratome. V týchto požiadavkách sa uvádza, že každá nová investícia spojená s aktivitami v oblasti jadrovej energie musí byť oznámená Komisii, ktorá by následne mala zaslať svoje stanovisko príslušnému členskému štátu.

V rámci postupu notifikácie podľa Zmluvy o Euratome viedla Komisia rozsiahle diskusie s prevádzkovateľom Atómovej elektrárne. Komisia dospela k záveru, že ak sa jej odporúčania vykonajú, budú aspekty uvedenej investície v súlade s cieľmi Zmluvy o Euratome.

Stanovisko Komisie sa zameriava predovšetkým na aspekty bezpečnosti v súvislosti s osobitným typom konštrukcie Atómovej elektrárne Mochovce.

Aj keď projekt v tomto zmysle spĺňa súčasné vnútroštátne predpisy Slovenskej republiky, ako aj medzinárodné odporúčania, Komisia vychádzala pri svojom hodnotení z dostupných postupov najlepšej praxe a odporučila súbor dodatočných opatrení. To súvisí so skutočnosťou, že reaktory typu VVER 440/V213 navrhnuté investorom nemajú štruktúru „plnohodnotného ochranného plášťa jadrového reaktora“, ktorá sa používa pri výstavbe alebo projektovaní atómových elektrární v Európe.

Komisia sa domnieva, že je potrebné zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany ako v prípade „plnohodnotného ochranného plášťa jadrového reaktora“. Komisia predovšetkým odporučila, aby investor – v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi – „prehodnotil a vykonal dodatočné úpravy, prevádzkové postupy a stratégie riadenia, aby bolo mozné odolať potenciálnym zásadným vplyvom z vonkajšieho zdroja (napr. vplyv úmyselnej havárie malého lietadla), do základu konštrukcie navrhovanej investície, čím sa konštrukčné plány zosúladia s existujúcou najlepšou praxou“.

Komisia navyše zdôrazňuje dôležitosť diverzifikácie zdrojov dodávok v rámci zabezpečenia dodávok atómového paliva pre celý jadrový priemysel EÚ, ako aj správneho riadenia fondov na vyraďovanie z prevádzky, v súlade s jej odporúčaním[1].

Komisia bude pozorne sledovať vývoj v oblasti jadrových priemyselných aktivít súvisiacich s investičným projektom Mochovce aj v budúcnosti, najmä pokial‘ ide o jeho bezpečnostné aspekty.

Technické súvislosti projektu

Podľa doručenej notifikácie sú 3. a 4. blok tlakovodné reaktory s výkonom 440 MWe. Dva bloky ruského typu VVER 440/V213 budú poskytovať celkový inštalovaný elektrický výkon 880 MW. Ich uvedenie do prevádzky sa očakáva v rokoch 2012 – 2013. Celková investovaná suma je približne 1,6 miliardy EUR.


[1] Odporúčanie Komisie č. 2006/851/Euratom; Ú. v. EÚ L 330, 28.11.2006.


Side Bar