Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/112

Bryssel den 30 januari 2008

Kommissionen föreslår översyn av EU:s regler om livsmedelsmärkning

Europeiska kommissionen antog idag ett förslag om att göra livsmedelsmärkningen tydligare och mer relevant för EU:s konsumenter. Syftet med detta förslag till förordning är att modernisera och förbättra EU:s regler om livsmedelsmärkning så att konsumenterna får de uppgifter de behöver på ett läsligt och lättförståeligt sätt och därigenom lättare kan göra välgrundande val i livsmedelsbutikerna. Enligt förslaget ska alla färdigförpackade livsmedel förses med en näringsdeklaration på paketets framsida. Här ska också framgå hur stor andel av det rekommenderade intaget av vissa ämnen som produkten innehåller. Alkoholhaltiga dryckers energiinnehåll ska också anges. I förslaget fastställs även allmänna bestämmelser om hur obligatorisk information bör presenteras vid livsmedelsmärkning. De enskilda medlemsländerna har dock möjlighet att tillämpa ytterligare nationella bestämmelser, under förutsättning att dessa inte strider mot EU-reglerna. Av hänsyn till folkhälsan utvidgas de existerande bestämmelserna när det gäller allergimärkning till att också omfatta oförpackade livsmedel och reglerna ska även gälla mat som säljs på restauranger och i storkök. Näringslivet bör också kunna dra nytta av de föreslagna nya reglerna eftersom bestämmelserna om livsmedelsmärkning blir tydligare och mer harmoniserade, och de kommer dessutom att skapa rättvisa konkurrensvillkor för alla aktörer. Utkastet till förordning har utarbetats efter omfattande samråd med konsumentorganisationer, näringslivet och andra berörda parter.

Kommissionär Markos Kyprianou, ansvarig för hälsa och konsumentskydd, konstaterar: ”Livsmedelsmärkning kan ha stort inflytande på konsumenternas köpmönster. Etiketter med för mycket eller vilseledande information kan dock göra mer skada än nytta. Dagens förslag till förordning har som mål att garantera att livsmedel märks med de viktigaste uppgifterna på ett tydligt och lättläst sätt, så att EU:s medborgare kan göra välgrundade val av livsmedel.”

Moderna regler för en modern marknad

Idag finns en uppsjö av information på de livsmedel vi köper. Uppgifterna är dessutom komplexa och utformade på många olika sätt, samtidigt som kvaliteten på livsmedelsmärkningen varierar stort från produkt till produkt och från ett EU-land till ett annat. Undersökningar har visat att många konsumenter känner sig förvirrade eller har svårt att hitta bland alla uppgifter som finns på livsmedelsetiketterna idag. Målet med kommissionens förslag är att konsumenterna lätt ska kunna se de viktigaste uppgifterna på livsmedelsmärkningen och att dessa uppgifter ska presenteras på ett någorlunda likvärdigt sätt i EU:s alla 27 medlemsstater. Samtidigt är de föreslagna bestämmelserna flexibla, så att de kan anpassas till marknadsförändringar, och de uppmuntrar till innovation i livsmedelsindustrin.

Att göra det lättare att välja hälsosammare livsmedel

En av kommissionens prioriteringar inom folkhälsoområdet är att främja bättre kostvanor bland EU-medborgarna. En del i denna kampanj är att ge konsumenterna de redskap de behöver för att kunna välja hälsosamma livsmedel. Klar, tydlig och relevant livsmedelsinformation kan hjälpa konsumenterna att veta exakt vad det är de köper och äter. Enligt dagens förslag ska det klart anges på förpackningens framsida hur mycket energi, fett, mättat fett och kolhydrater (särskilt socker) och salt som en portion, 100 ml eller 100 g av produkten innehåller. Dessutom ska man ange hur stor del dessa fem ämnen utgör i förhållande till det rekommenderade intaget (t.ex. rekommenderat dagligt intag).

Tydliga och lättförståeliga uppgifter

Det allra vanligaste klagomålet från konsumenterna när det gäller livsmedelsmärkning är att de inte kan hitta eller läsa den information de behöver. Ofta är de viktigaste uppgifterna tryckta med väldigt liten stil eller täckta av varumärket eller en reklamslogan. I förordningen fastställs därför allmänna principer för livsmedelsmärkning som livsmedelsindustrin måste följa. Bland annat måste etiketten vara läslig (teckenstorlek på minst 3 mm), tydlig och rättvisande och de frivilliga uppgifterna får inte utformas på ett sätt som gör att de drar uppmärksamheten från de obligatoriska uppgifterna.

Bättre skydd mot allergener

Allergener kan medföra mycket allvarliga hälsorisker och i förordningen föreslås därför att alla livsmedel som innehåller allergiframkallande ämnen (t.ex. jordnötter, mjölk, senap eller fisk) ska märkas eller också måste förekomsten av allergener anges tydligt på något annat sätt. Detta är ett steg längre än de nuvarande bestämmelserna om märkning av allergener, som endast omfattar färdigförpackade livsmedel. För att ge personer som kan reagera på vissa livsmedel bättre skydd, måste man enligt de nya bestämmelserna ange förekomst av allergener även för oförpackade livsmedel och mat som serveras på restauranger och i storkök.

Mer information finns på:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm


Side Bar