Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/112

V Bruseli 30. januára 2008

Návrh Komisie na prepracovanie pravidiel označovania potravín EÚ

Európska komisia dnes schválila návrh, ktorého cieľom je sprehľadniť údaje na označeniach potravín a priblížiť ich potrebám spotrebiteľov v rámci EÚ. Cieľom návrhu nariadenia je zmodernizovať a vylepšiť pravidlá označovania potravín EÚ tak, aby spotrebitelia v čitateľnej a zrozumiteľnej forme získali základné informácie, ktoré potrebujú, a tak mohli pri nákupe prijať informované rozhodnutie. Na základe dnešného návrhu sa na prednej strane obalu všetkých balených potravín budú musieť uvádzať najdôležitejšie informácie o výživovej hodnote potraviny. V návrhu sú stanovené aj všeobecné požiadavky na to, akým spôsobom by sa mali na označení potravín uvádzať informácie o výživovej hodnote, aj keď členským štátom sa umožňuje presadzovať doplňujúce vnútroštátne opatrenia, za predpokladu, že tým nenarušia uplatňovanie pravidiel EÚ. Z dôvodu ochrany verejného zdravia sa týmto návrhom nariadenia rozširujú súčasné požiadavky na označovanie alergénov o nebalené potraviny vrátane potravín predávaných v reštauráciách a ostatných stravovacích zariadeniach. Z navrhovaných nových pravidiel by malo mať prospech aj priemyselné odvetvie, pretože sa nimi vytvára prehľadnejší a jednotnejší právny rámec pre označovanie potravín a zabezpečujú sa rovnaké podmienky pre všetky subjekty. Návrh nariadenia bol vypracovaný na základe rozsiahlych konzultácií so združeniami spotrebiteľov, priemyselným odvetvím a ďalšími zainteresovanými stranami.

Komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľov Markos Kyprianou v tejto súvislosti uviedol: „Označenie potravín môže mať obrovský vplyv na nákupné rozhodnutia spotrebiteľov. Mätúce, príliš obsiahle alebo zavádzajúce označenia môžu byť pre spotrebiteľa skôr na prekážku ako na osoh. Cieľom dnešného návrhu je zabezpečiť, aby na označeniach potravín boli prehľadne a čitateľne uvedené najdôležitejšie informácie, tak aby sa občania EÚ mali možnosť rozhodnúť pre vyváženú stravu.“

Moderné pravidlá pre moderný trh

Spotrebitelia sú v súčasnosti doslova zasypaní informáciami o potravinách, ktoré kupujú. Spôsob, ktorým sa tieto informácie uvádzajú, sa navyše stáva čoraz rôznorodejším a zložitejším, zatiaľ čo kvalita označenia potravín sa výrazne líši od výrobku k výrobku a jedného členského štátu k druhému. Z prieskumov vyplýva, že mnohí spotrebitelia sa vo vzťahu k novodobým označeniam potravín cítia zmätení alebo preťažení a majú problém identifikovať podstatné informácie. Cieľom návrhu Komisie je poskytnúť spotrebiteľom jednoduchý prístup k najdôležitejším údajom na označeniach potravín a zaistiť určitú mieru jednotnosti ich uvádzania v rámci 27 členských štátov. Nové opatrenia sú súčasne navrhnuté tak, aby umožnili pružne reagovať na zmeny na trhu a podporili inovácie v potravinárskom priemysle.

Jednoduchší výber zdravej stravy

Jednou z priorít Komisie v oblasti verejného zdravia je presadzovať, aby sa občania EÚ stravovali zdravšie. Súčasťou tejto kampane je snaha poskytnúť spotrebiteľom nástroje, ktoré im umožnia prijímať informované rozhodnutia o výžive. Prehľadné, presné a relevantné informácie uvedené na označeniach potravín môžu byť pre spotrebiteľov cenným prostriedkom, ktorý im umožní kontrolovať, čo presne kupujú a jedia. V dnešnom návrhu sa požaduje, aby na prednej strane obalu boli jasne uvedené informácie o energetickej hodnote, obsahu tuku, nasýtených mastných kyselín, uhľovodíkov s osobitným poukázaním na obsah soli a cukru na porciu alebo na 100 mililitrov či gramov výrobku. Okrem toho musí byť uvedený pomer týchto zložiek k referenčnej dávke (napr. odporúčanej dennej dávke).

Prehľadné a zrozumiteľné informácie

Spotrebitelia sa vo vzťahu k označeniam potravín najčastejšie sťažujú na to, že informácie, ktoré hľadajú, nevedia nájsť alebo prečítať. Najdôležitejšie informácie sú často uvedené veľmi malým písmom, sú skryté alebo zatienené reklamnými sloganmi. V návrhu nariadenia sa preto stanovujú všeobecné zásady označovania potravín, ktoré bude priemyselné odvetvie musieť dodržiavať. Medzi ne patrí aj požiadavka, aby bolo označenie čitateľné (veľkosť písma aspoň 3 mm), prehľadné a presné, a aby spôsob, ktorým sú uvedené dobrovoľné informácie, neodvádzal pozornosť od povinných informácií.

Väčšia ochrana voči alergénom

Vzhľadom na závažné riziká, ktoré môžu alergény predstavovať pre zdravie, sa v návrhu nariadenia navrhuje, aby sa všetky potraviny obsahujúce alergénne látky (ako napríklad arašidy, mlieko, horčica alebo ryby) museli označovať, alebo aby bola prítomnosť alergénu jasne uvedená iným spôsobom. V porovnaní so súčasnou požiadavkou na označovanie alergénov, ktorá sa vzťahuje len na balené potraviny, je táto požiadavka krokom vpred. Podľa nových pravidiel bude musieť byť prítomnosť alergénov uvedená aj na nebalených potravinách a potravinách servírovaných v reštauráciách alebo stravovacích zariadeniach, aby ľudia, ktorí sú na takéto výrobky alergickí, boli lepšie chránení.
Viac informácií nájdete na:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm


Side Bar