Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/112

Brüssel, 30. jaanuar 2008

Komisjon teeb ettepaneku vaadata üle toiduainete märgistamise eeskirjad Euroopa Liidus

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepaneku muuta toiduainete etiketid selgemaks ja tarbijate vajadustele paremini vastavaks. Määruse ettepaneku eesmärgiks on ajakohastada ja parandada Euroopa Liidu toiduainete märgistamise eeskirju, et tarbijatele esitataks loetaval ja arusaadaval viisil neile vajalik oluline teave, mis võimaldab neil teha teadlikke ostuvalikuid. Täna vastu võetud ettepaneku kohaselt peavad pakendatud toidul olema pakendi esiküljel põhiandmed toiteväärtuse kohta. Sätestatud on ka üldnõuded selle kohta, kuidas tuleb teave toiteväärtuse kohta etiketil esitada, kuid liikmesriikidel on õigus kehtestada riiklikke lisameetmeid, mis ei ole vastuolus Euroopa õigusaktidega. Inimeste tervist silmas pidades on määruse ettepanekusse lisatud nõue, et allergeenide andmed tuleb esitada ka pakendamata toidu kohta, kaasa arvatud restoranides ja muudes toitlustusasutustes müüdav toit. Kõnealusest ettepanekust on oodata kasu kogu tootmisharule, kuna sellega luuakse toidu märgistamiseks selgem ja ühtlustatum õigusraamistik ja ühetaolised tingimused kõigile ettevõtjatele. Määruse ettepaneku koostamisele eelnesid ulatuslikud arutelud tarbijaühingutega, tootmisharu esindajatega ja teiste sidusrühmadega.

Tervishoiuvolinik Markos Kyprianou ütles: „Toiduainete etiketid võivad avaldada tarbijate ostuotsustele suurt mõju. Keerulised, andmetega ülekuhjatud ja eksitavad etiketid võivad ostjatele olla rohkem takistuseks kui abiks. Tänase ettepaneku eesmärk on tagada, et oluline teave oleks toiduainete etikettidel selgelt ja loetavalt esitatud, et Euroopa Liidu kodanikel oleksid käepärast andmed, mille põhjal valida tasakaalustatud menüü.”

Tänapäevased eeskirjad tänapäevase turu jaoks

Tarbijatele antakse tänapäeval tohutul hulgal teavet müügil oleva toidu kohta. Pealegi muutuvad teabe esitamise viisid aina keerulisemaks ja mitmekülgsemaks, samal ajal on etikettide kvaliteet vägagi erinev – nii eri toodete kui ka eri liikmesriikide puhul. Uurimused näitavad, et paljude tarbijate arvates on etiketid keerulised ja ajavad tarbijaid praegu pigem segadusse, ka on raske etikettidelt vajalikku põhiteavet leida. Komisjoni ettepaneku eesmärk on võimaldada tarbijatel leida toiduainete etiketil hõlpsasti kõige tähtsam teave ja tagada nende esitamise teatav ühtsus kõigis 27 liikmesriigis. Kavandatavad uued meetmed on paindlikud, et need vastaksid turu muutustele ja julgustaksid tegema uuendusi toiduainetetööstuses.

Tervislike toitumisvalikute hõlbustamine

Üks komisjoni tervise edendamisele suunatud eesmärke on edendada häid toitumistavasid. Selle kampaania juurde kuulub ka võimaluste loomine tarbijatele teadlike toitumisvalikute tegemiseks. Selge, täpne ja asjakohane teave toiduainete etikettidel on kasulik abivahend tarbijatele, et kontrollida, mida nad täpselt ostavad ja söövad.

Tänase ettepanekuga nähakse ette, et pakendi esiküljel tuleb näidata selgelt energia, rasva, küllastatud rasva, süsivesikute (eraldi ka suhkrute) ja soola sisaldus 100 ml/ 100 g tootes või portsjonis. Lisaks sellele tuleb esitada ka nende elementide osa võrdlusratsioonis (nt soovitatav päevane kogus).

Selge ja arusaadav teave

Kõige tavalisem tarbijate kaebus toiduainete etikettidega seoses on see, et nad ei leia või ei saa lugeda seda teavet, mida nad otsivad. Sageli esitatakse oluline teave väga peenikeses kirjas, seda on raske leida või on see varjatud reklaamloosungitega. Selletõttu sätestatakse kavandatud määruses toiduainete etikettidega seotud üldised põhimõtted, mida tootmisharu peab järgima. Nõutav on, et etikett oleks loetav (trükikirja suurus vähemalt 3mm), selge ja täpne ning et lisateave ei juhiks tähelepanu kohustuslikult põhiteabelt kõrvale.

Parem kaitse allergeenide vastu

Kuna allergiat tekitavad ained võivad põhjustada tõsiseid terviseriske, sätestatakse määruse ettepanekus, et toidul, mis sisaldab allergeene (nagu nt maapähkleid, piima, sinepit, kala), peavad olema vastavad etiketid või tuleb allergeenide olemasolu muul viisil selgelt tähistada. See nõue läheb kaugemale praegu kehtivast nõudest allergeenide tähistamise kohta, mis hõlmab ühenduse tasandil ainult pakendatud toitu. Uute eeskirjade järgi tuleb allergeenide olemasolu tähistada ka pakendamata toidus, mida pakutakse toitlustusasutustes, et paremini kaitsta inimesi, kellel sellised tooted võivad põhjustada allergilist reaktsiooni.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm


Side Bar