Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/112

Bruxelles, den 30. januar 2008

Kommissionen foreslår en revision af EU's bestemmelser om mærkning af fødevarer

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget et forslag om at gøre fødevaremærkningen klarere og mere relevant i forhold til behovene hos forbrugerne i EU. Formålet med forordningsforslaget er at modernisere og forbedre EU's bestemmelser om mærkning af fødevarer, så forbrugerne får de væsentlige oplysninger, de har behov for, på en læselig og forståelig måde, for at de kan træffe kvalificerede valg, når de køber ind. Ifølge forslaget skal der på alle færdigpakkede fødevarer foran på pakningen være angivet ernæringsoplysninger. Der er desuden fastsat generelle krav til, hvordan de obligatoriske oplysninger skal præsenteres på fødevarernes etiketter, men EU-landene har samtidig mulighed for at fremme supplerende nationale ordninger, når blot de ikke er i konflikt med EU-reglerne. Af hensyn til folkesundheden skal de eksisterende krav til mærkningsoplysninger om allergener ifølge forordningsforslaget udvides til også at omfatte ikke-færdigpakkede fødevarer, f.eks. fødevarer, der sælges på restauranter eller af andre storkøkkener. Erhvervslivet forventes også at få gavn af de foreslåede nye bestemmelser, idet der fastsættes et klarere og mere harmoniseret regelsæt for mærkning af fødevarer, og der skabes lige vilkår for alle virksomheder. Forordningsforslaget er blevet udarbejdet efter omfattende høringer af forbrugerorganisationer, erhvervslivet og andre interesserede parter.

Kommissær for sundhed og forbrugerbeskyttelse Markos Kyprianou udtalte: "Etiketterne på fødevarer kan have enorm betydning for forbrugernes beslutning i forbindelse med køb. Hvis etiketterne er forvirrende, har for mange oplysninger eller er vildledende, kan de være til mere skade end gavn for forbrugeren. Dette forslag tager sigte på at sikre, at fødevarerne er mærket med de væsentlige oplysninger på en klar og læsbar måde, så EU's borgere på egen hånd kan træffe velovervejede valg med hensyn til ernæring."

Moderne regler for et moderne marked

Forbrugerne oversvømmes i dag med oplysninger om de fødevarer, de køber. Dertil kommer, at disse oplysninger er udformet på en måde, der bliver mere og mere forskelligartet og kompleks, og samtidig er kvaliteten af fødevaremærkningen meget forskellig fra produkt til produkt og fra et EU-land til et andet. Undersøgelser har vist, at mange forbrugere føler sig forvirrede eller overvældet af de moderne fødevareetiketter, og at de har svært ved at finde ud af, hvilke oplysninger der er de vigtigste. Kommissionens forslag har til formål at give forbrugerne let adgang til de vigtigste oplysninger på fødevareetiketterne og at sikre, at udformningen til en vis grad er ensartet i de 27 EU-lande. Samtidig er de foreslåede tiltag fleksible, så de kan indrette sig efter markedsændringerne og forhåbentlig fremme nyskabelser i fødevarebranchen.

Lettere at træffe sunde valg

En af Kommissionens prioriteringer på folkesundhedsområdet er at fremme sundere kost for EU-borgerne. I den forbindelse skal forbrugerne have redskaber til at kunne træffe kvalificerede valg med hensyn til ernæring. Klare, nøjagtige og relevante oplysninger på fødevareetiketterne kan være et godt redskab for forbrugerne til at kontrollere, hvad det helt nøjagtigt er, de køber og spiser. Ifølge forslaget skal det klart fremgå på forsiden af pakningen, hvor meget energi, fedt, mættet fedt, kulhydrater med specifik reference til sukker samt salt der er i en portion eller i 100 ml (eller g) af produktet. Desuden skal det oplyses, hvor stor en andel disse elementer udgør i forhold til referenceindtag (f.eks. anbefalet daglig tilførsel).

Klare og forståelige oplysninger

Langt den almindeligste klage fra forbrugerne vedrørende fødevareetiketter er, at de ikke kan finde eller læse de oplysninger, de leder efter. Væsentlige oplysninger er ofte skrevet med meget lille skrift og skjult eller dækket af reklameslogans. Der er derfor i forordningsforslaget fastsat generelle principper for mærkning af fødevarer, som erhvervslivet skal overholde. Der er bl.a. krav om, at etiketten skal være læselig (en skriftstørrelse på mindst 3 mm), klar og nøjagtig, og at frivillige oplysninger ikke udformes på en måde, der afleder opmærksomheden fra de obligatoriske oplysninger.

Mere beskyttelse mod allergener

Allergener kan medføre alvorlige sundhedsrisici. Derfor foreslås det i forordningsforslaget, at alle fødevarer, der indeholder allergene stoffer (f.eks. jordnødder, mælk, sennep eller fisk), skal mærkes, eller at forekomst af allergener på anden vist tydeligt oplyses. Dette er en stramning i forhold til de eksisterende krav vedrørende mærkning af allergener, som kun omfatter færdigpakkede fødevarer. Ifølge de nye regler skal forekomst af allergener også angives på uemballerede fødevarer og fødevarer, der serveres på restauranter eller af storkøkkener, så dem, der evt. reagerer over for sådanne produkter, er bedre beskyttet.

Yderligere oplysninger fås på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm


Side Bar