Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1119

Bryssel den 8 juli 2008

Grönare transporter: kommissionen lägger fram nytt paket som ska driva marknaden i en mer hållbar riktning

Europeiska kommissionen lade i dag fram ett paket med ett antal initiativ som ska ge miljövänligare transporter. Syftet är att få en mer hållbar transportsektor. För det första presenteras en strategi för att få transportpriserna att bättre spegla de verkliga kostnaderna för samhället, så att miljöskador och överlastning gradvis kan reduceras, samtidigt som transporterna och ekonomin som helhet görs effektivare. För det andra handlar det om ett förslag som ska hjälpa medlemsstaterna att uppnå detta genom effektivare och mer miljöinriktade vägavgifter för lastbilar – och intäkterna från systemet ska användas till att minska transporternas miljöeffekter och minska överlastningen på vägarna. För det tredje lägger man fram ett meddelande som syftar till minskat buller från järnvägstransporter. Paketet omfattar också en inventering av existerande EU-åtgärder för grönare transporter och ett meddelande om andra åtgärder som den sittande kommissionen planerar att vidta inom detta område före utgången av 2009.

”Det här paketet är ett led i vårt arbete mot utsläpp och klimatförändringar. Vi vill se till att det är förorenarna och inte skattebetalarna som betalar för miljöförstöring”, sade kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, som har ansvaret för transportfrågor. ”Det här kommer att göra transporterna miljövänligare, sänka utsläppen, minska lastbilarnas bränsleförbrukning med upp till 8 % och minska förseningarna för alla väganvändare. Förseningar, onödiga utsläpp och snabbt ökande kostnader drabbar både transportföretagen, deras kunder och alla andra. Ett effektivare och mer hållbart transportsystem kommer att vara mer användarvänligt och billigare i längden.”

Strategin för internalisering av externa kostnader visar hur detta kan uppnås för alla transportsätt. Strategin bygger på existerande EU-åtgärder och förslag, t.ex. om drivmedelsbeskattning och om att ta med luftfarten i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Den tar även hänsyn till alla externa kostnader – t.ex. klimatförändringar, lokala föroreningar, buller och överlastning. Strategin åtföljs av en gemensam EU-ram för beräkning av externa kostnader.

Förslaget om ändring av direktivet om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (”Eurovignette-direktivet)[1] är en viktig del av den här strategin. Det syftar till att fastställa en ram som hjälper medlemsstaterna att beräkna och variera vägavgifterna med hänsyn till luftföroreningarna, trafikbullret och trafiktätheten vid rusningstid.

Detta kommer att uppmuntra transportföretagen att köpa renare fordon och förbättra sin logistik och planering av rutter. Vägavgifterna måste tas ut genom elektroniska system och alla intäkter ska användas för projekt för att minska transporternas negativa effekter, t.ex. forskning och utvecklingsverksamhet för renare och mer energieffektiva fordon. En gemensam metod måste användas för beräkningen av vägavgifterna så att de fastställs på ett öppet sätt och är proportionerliga och förenliga med den inre marknaden.

Ändringen av Eurovignette-direktivet kommer nu att behandlas av Europaparlamentet och rådet inom medbeslutandeförfarandet. Både Europaparlamentet och rådet har tidigare uppmanat kommissionen att lägga fram ett sådant förslag, så kommissionen är hoppfull om att det ska kunna antas snabbt och börja gälla före 2011.

Meddelandet om att minska bullret från de existerande tågen beskriver hur bullret från godståg kan minskas med 50 %. Detta betyder att senast 2014 kommer bullret ha minskat avsevärt för 16 miljoner personer i EU. I dagsläget är gamla godsvagnar det största problemet. Därför kommer kommissionen före utgången av det här året att föreslå en ändring av EU-bestämmelserna om banavgifter för att främja användningen av vagnar med bromssystem som ger mindre buller.

Se även MEMO/08/492

Hela paketet kommer att kunna nås här: http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm


[1] Förslag till direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer.


Side Bar