Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1119

V Bruseli 8. júla 2008

Opatrenia v oblasti dopravy šetrnejšej k životnému prostrediu: nový balík opatrení Komisie, cieľom ktorého je zabezpečiť udržateľnosť na trhu

Európska komisia dnes predložila balík nových iniciatív v oblasti dopravy šetrnejšej k životnému prostrediu, aby sa v tomto sektore zabezpečila udržateľnosť. V prvom rade ide o stratégiu na zabezpečenie toho, aby ceny dopravných služieb presnejšie odrážali ich skutočné náklady pre spoločnosť tak, aby sa postupne znižovalo poškodzovanie životného prostredia a aby sa obmedzovali dopravné zápchy pričom sa zároveň bude zvyšovať efektívnosť dopravy a v konečnom dôsledku aj celého hospodárstva. Po druhé balík obsahuje návrh, ktorý uľahčuje členským štátom realizáciu tejto stratégie zavedením účinnejšieho cestného mýta pre nákladné vozidlá, ktoré viac zohľadňuje potreby životného prostredia, pričom sa príjmy využijú na znižovanie vplyvu dopravy na životné prostredie a na obmedzovanie dopravných zápch. Po tretie balík opatrení obsahuje oznámenie týkajúce sa znižovania hluku z nákladnej železničnej dopravy. Balík tiež obsahuje zoznam existujúcich opatrení EÚ zameraných na dopravu šetrnejšiu k životnému prostrediu a oznámenie o ďalších iniciatívach v tejto oblasti, ktoré súčasná Komisia podnikne do konca roku 2009.

Balík návrhov sa zaoberá problematikou znečisťovania životného prostredia a zmenou klímy, a snaží sa zabezpečiť, aby za poškodzovanie životného prostredia platil znečisťovateľ a nie daňový poplatník,“ povedal podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu Antonio Tajani. „Výsledkom bude okrem iného doprava šetrnejšia k životnému prostrediu, nižšie emisie, zníženie spotreby palív nákladných motorových vozidiel až o 8 % a menej dopravných zápch pre všetkých užívateľov dopravy. Zdržania, zbytočné emisie a prudko rastúce náklady sú problémom pre dopravné spoločnosti, pre ich zákazníkov aj pre nás všetkých. Efektívnejší a udržateľný systém dopravy bude v konečnom dôsledku priaznivejší a lacnejší pre všetkých užívateľov.“

Možný spôsob vykonávania v jednotlivých druhoch dopravy je uvedený v stratégii internalizácie vonkajších nákladov. Táto stratégia vychádza z existujúcich opatrení a návrhov EÚ ako napr. zdaňovanie palív a začlenenie leteckej dopravy do systému EÚ na obchodovanie s emisiami a zohľadňuje všetky vonkajšie náklady vrátane zmeny klímy, miestneho znečistenia, hluku a dopravných zápch. Stratégiu dopĺňa spoločný rámec na odhad externých nákladov v EÚ.

Kľúčovou súčasťou stratégie je návrh na revíziu smernice o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (smernica „Eurovignette“)[1] Cieľom návrhu je ustanovenie rámca, ktorý budú môcť členské štáty použiť na výpočet mýta s prihliadnutím na znečistenie ovzdušia, hladinu hluku spôsobenú dopravou a na dopravné zápchy v špičkách. Toto podporí záujem prevádzkovateľov nákladnej dopravy o nákup vozidiel, ktoré budú šetrnejšie k životnému prostrediu, a o zdokonaľovanie logistiky a plánovania dopravných trás. Mýto sa musí vyberať prostredníctvom elektronických systémov, pričom príjmy je potrebné použiť na projekty zamerané na znižovanie negatívnych vplyvov dopravy (napr. na výskum a vývoj vozidiel, ktoré budú ekologickejšie a energeticky efektívnejšie). Na výpočet mýta je nutné používať spoločnú metódu tak, aby bolo mýto transparentné, primerané a zlučiteľné s vnútorným trhom.

Návrh revízie smernice „Eurovignette“ bude teraz postúpený Európskemu parlamentu a Rade na prerokovanie a prijatie v rámci postupu spolurozhodovania. Parlament aj Rada už v minulosti požiadali Komisiu o predloženie tohto opatrenia, preto Komisia dúfa, že návrh bude urýchlene prijatý a nadobudne účinnosť pred rokom 2011.

Oznámenie o znižovaní hluku z existujúcich koľajových vozidiel navrhuje opatrenia na zníženie hluku z nákladných vlakov o 50 %. To znamená, že do roku 2014 bude výrazne menej hluku zo železničnej dopravy prínosom pre 16 miliónov ľudí v EÚ. V súčasnosti sú hlavným zdrojom hluku zastarané vagóny, preto Komisia koncom tohto roku navrhne zmenu predpisov EÚ o poplatkoch za prístup na trať tak, aby sa podporilo používanie vagónov s tichšími brzdami.

Pozri aj MEMO/08/492

Celý súbor opatrení bude k dispozícií na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm


[1] Návrh smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami.


Side Bar