Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1119

Bruksela, dnia 8 lipca 2008 r.

Ekologiczny transport: nowy pakiet Komisji na rzecz zrównoważonego rozwoju rynku

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przedstawiła pakiet nowych inicjatyw zatytułowany „Ekologiczny transport”, którego celem jest zorganizowanie transportu z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Nowa strategia ma przede wszystkim sprawić, aby ceny przewozów w większym stopniu odzwierciedlały ich rzeczywisty koszt dla społeczeństwa, a szkody w środowisku naturalnym i zatory komunikacyjne stopniowo się zmniejszały, przy równoczesnym wzroście efektywności transportu i całej gospodarki. Ponadto przygotowano wniosek umożliwiający państwom członkowskim udział w realizacji tego celu poprzez wprowadzenie bardziej skutecznego i ekologicznego systemu poboru opłat za przejazd ciężarówek oraz przeznaczenie wpływów z tego tytułu na walkę z negatywnymi skutkami transportu dla środowiska naturalnego i z zatorami komunikacyjnymi. Przygotowano również komunikat w sprawie ograniczenia hałasu związanego z towarowym transportem kolejowym. Pakiet zawiera także zestawienie obowiązujących środków unijnych w zakresie ekologicznego transportu oraz komunikat w sprawie dodatkowych inicjatyw dotyczących ekologicznego transportu, jakie Komisja zamierza przyjąć przed końcem 2009 r.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, powiedział: „Pakiet ten dotyczy walki z zanieczyszczeniem i zmianami klimatu. Dzięki niemu to zanieczyszczający, a nie podatnik, będzie ponosić koszty szkód w środowisku naturalnym. Transport stanie się przez to bardziej ekologiczny, zmniejszą się emisje, zużycie paliwa przez ciężarówki spadnie o 8 %, a na drogach będzie mniejszy tłok. Opóźnienia, niepotrzebne emisje oraz rosnące koszty szkodzą firmom przewozowym, ich klientom i nam wszystkim. Bardziej efektywny i ekologiczny system transportu w okresie długoterminowym będzie bardziej przyjazny dla użytkownika i mniej kosztowy.”

Strategia w zakresie internalizacji kosztów zewnętrznych przedstawia zasady tej inicjatywy w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu. Dokument, sporządzony na podstawie obowiązujących w UE przepisów i wniosków dotyczących między innymi opodatkowania paliwa i włączenia lotnictwa do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, poddaje analizie wszystkie zewnętrzne koszty, w tym koszty wynikające ze zmian klimatu, miejscowego zanieczyszczenia, hałasu i zatorów komunikacyjnych. Towarzyszą mu wspólne ramy szacowania kosztów zewnętrznych w UE.
Kluczowy element tej strategii stanowi wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (dyrektywa w sprawie eurowiniety)[1]. Przewiduje on ustanowienie ram pozwalających państwom członkowskim na obliczanie i różnicowanie opłat za przejazd w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza i poziomu hałasu powodowanych, odpowiednio, przez emisje związane z ruchem drogowym i jego natężenie w godzinach szczytu. Zachęci to przewoźników towarów do zakupu bardziej ekologicznych pojazdów i zracjonalizowania planowania logistycznego i tras. Opłaty za przejazd muszą być pobierane elektronicznie, a wpływy z tego tytułu przeznaczane na projekty ograniczające negatywne skutki transportu, na przykład badania i rozwój w zakresie ekologicznych i mniej paliwożernych pojazdów. Należy zastosować wspólną metodę ustalania opłat za przejazd, tak, aby były one przejrzyste, proporcjonalne i zgodne z zasadami rynku wewnętrznego.

Przegląd dyrektywy w sprawie eurowiniety zostanie teraz przekazany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, gdzie odbędzie się debata, a następnie przyjęcie dyrektywy w ramach procedury współdecyzji. Zarówno Parlament jak i Rada już wcześniej prosiły Komisję o przygotowanie takiego wniosku, dlatego też Komisja ma nadzieję na szybkie jego przyjęcie i wejście w życie przed 2011 r.

Komunikat w sprawie ograniczenia hałasu kolejowego w odniesieniu do istniejącego taboru określa kolejne działania mające na celu ograniczenie o 50 % hałasu powodowanego przez pociągi towarowe. Oznacza to, że do 2014 r. 16 mln obywateli UE odczuje znaczną poprawę, jeśli chodzi o hałas kolejowy. Obecnie największym „winowajcą” są stare wagony, dlatego do końca roku Komisja zaproponuje zmiany w przepisach unijnych dotyczących opłat za dostęp do infrastruktury, aby wspierać korzystanie z wagonów wyposażonych w ciche układy hamulcowe.

Patrz również MEMO/08/492

Pełny pakiet będzie dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm


[1] Wniosek w sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe


Side Bar