Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1119

Brussel, 8 juli 2008

Groener vervoer: Commissie stelt nieuwe maatregelen voor om duurzaam vervoer te stimuleren

De maatregelen voor “groener vervoer” die Europese Commissie vandaag voorstelt, moeten het Europees vervoer milieuvriendelijker maken. Ten eerste moet een strategie om te waarborgen dat de vervoersprijzen een correcte weergave zijn van de maatschappelijke kosten ervoor zorgen dat de milieuschade en de congestie geleidelijk kunnen worden teruggedrongen en het vervoer, en de hele economie, efficiënter worden. Een tweede voorstel moet de lidstaten toelaten dit doel te realiseren dankzij efficiëntere en groenere tolheffingen voor vrachtwagens. De geïnde tolgelden moeten worden gebruikt om de milieu-impact van het vervoer te beperken en de congestie terug te dringen. Een derde maatregel is de mededeling over geluidsreducerende maatregelen voor goederentreinen. Ten slotte omvat het pakket een inventaris van de bestaande EU-maatregelen voor groener vervoer en biedt de Commissie in een mededeling een overzicht van de maatregelen die zij voor eind 2009 nog wenst te nemen.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor vervoer stelt dat "dit pakket een antwoord biedt op de milieuverontreiniging en de klimaatverandering en ervoor zorgt dat niet langer de belastingbetaler maar de vervuiler de veroorzaakte milieuschade betaalt. Deze maatregelen moeten onder meer zorgen voor groener vervoer, een daling van de emissies, een daling van het brandstofverbruik van vrachtwagens tot 8% en minder oponthoud voor alle weggebruikers. Vertragingen, overbodige emissies en oplopende kosten zijn nadelig voor vervoersondernemingen, hun klanten en de hele maatschappij. Een efficiënter en duurzamer vervoerssysteem leidt op termijn tot een gebruikersvriendelijker en goedkoper vervoerssysteem.”

In de strategie betreffende de internalisering van de externe kosten wordt voor alle vervoerswijzen uiteengezet hoe dit kan worden gerealiseerd. Voortbouwend op bestaande EU-maatregelen en voorstellen, bijvoorbeeld inzake brandstofbelasting en de opname van de luchtvaart in het Europees systeem voor de handel in emissierechten, worden alle externe kosten meegenomen: klimaatverandering, plaatselijke verontreiniging, geluid en congestie, enz. Deze strategie gaat vergezeld van een gemeenschappelijk kader voor de raming van de externe kosten.

Het voorstel tot herziening van de richtlijn betreffende infrastructuurheffingen voor zware vrachtvoertuigen (de “Eurovignetrichtlijn”)[1] vormt de hoeksteen van de strategie. Doel is een kader te creëren dat lidstaten toelaat de tolgelden te koppelen aan de veroorzaakte luchtverontreiniging, het geproduceerde lawaai en de congestie op piekmomenten.

Op die manier worden goederenvervoerders ertoe aangespoord schonere voertuigen aan te schaffen en hun logistiek en routeplanning te optimaliseren. De tolgelden moeten via elektronische weg worden geïnd en de inkomsten worden gebruikt voor projecten om de milieu-effecten van vervoer te beperken, zoals onderzoek naar en de ontwikkeling van schone en zuinige voertuigen. Om de transparantie, evenredigheid en verenigbaarheid met de interne markt te waarborgen, wordt een gemeenschappelijke methode vastgesteld voor de berekening van de tolgelden.

Het voorstel tot herziening van de eurovignetrichtlijn zal in het kader van de medebeslissingsprocedure worden besproken binnen het Europees Parlement en de Raad. Aangezien zowel het Parlement als de Raad in het verleden bij de Commissie hebben aangedrongen op deze maatregel, hoopt de Commissie dat het voorstel snel zal worden goedgekeurd en nog vóór 2011 in werking kan treden.

In de mededeling betreffende geluidsreducerende maatregelen voor goederentreinen worden maatregelen voorgesteld om het geluid van treinen met 50% te verminderen. Dit betekent dat 16 miljoen inwoners van de EU tegen 2014 aanmerkelijk minder hinder zullen ondervinden van spoorweglawaai. Op dit moment zijn oude wagons de belangrijkste bron van geluidshinder. Eind dit jaar zal de Commissie voorstellen de EU-regels inzake de infrastructuurheffingen te wijzigen om het gebruik van wagons met geluidsarme remmen te stimuleren.

Zie ook MEMO/08/492

Het volledige pakket is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm


[1] Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen.


Side Bar