Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1119

Briselē, 2008. gada 8. jūlijā

„Zaļāks transports” — Komisijas jaunā dokumentu pakete tirgus virzībai ilgtspējības virzienā

Eiropas Komisija šodien iepazīstināja ar jaunām iniciatīvām „zaļākam” transportam, kuru mērķis ir panākt transporta ilgtspējību. Pirmkārt, tajā ietverta stratēģija, lai nodrošinātu, ka transporta cenas pilnīgāk atspoguļo tā radītās reālās izmaksas sabiedrībai, tādējādi pakāpeniski samazinot kaitējumu videi un sastrēgumus, vienlaikus uzlabojot efektivitāti gan transporta nozarē, gan tautsaimniecībā kopumā. Otrkārt, ir sagatavots priekšlikums, lai dalībvalstis varētu reāli iesaistīties šā uzdevuma izpildē, kravas automobiļiem nosakot efektīvāku un „zaļāku” maksu par ceļu lietošanu. Ieņēmumus no šādām maksām izmantos, lai samazinātu transporta ietekmi uz vidi un sastrēgumus uz ceļiem. Treškārt, paketē iekļauts paziņojums par dzelzceļa kravas pārvadājumu radītā trokšņa samazināšanu, pārskats par ES pašreizējiem pasākumiem „zaļāka” transporta jomā un paziņojums par vēl citām „zaļāka” transporta iniciatīvām, ko Komisija īstenos līdz 2009. gada beigām.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Antonio Tajani sacīja: „Šī dokumentu pakete veltīta cīņai ar piesārņojumu un klimata pārmaiņām, kā arī tam, lai panāktu, ka par kaitējumu videi maksā piesārņotājs, nevis nodokļu maksātāji. Starp ieguvumiem var minēt videi draudzīgāku transportu, emisiju samazinājumu, kravas automobiļu degvielas patēriņa samazinājumu pat par 8 %, mazāk kavēkļu visiem ceļa lietotājiem. Kavēšanās, nevajadzīgas emisijas un izmaksu pieaugums nāk par sliktu transporta uzņēmumiem, to klientiem un mums visiem. Efektīvāka un ilgtspējīgāka transporta sistēma ilgtermiņā būs arī lietotājam draudzīgāka un lētāka transporta sistēma.”

Stratēģijā par ārējo izmaksu internalizāciju izklāstīts, kā to ieviest attiecībā uz visiem transporta veidiem. Pamatojoties uz pašreizējiem ES pasākumiem un priekšlikumiem (piemēram, par degvielas aplikšanu ar nodokļiem un aviācijas iekļaušanu ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā), stratēģijā aplūkotas visas ārējās izmaksas, tostarp klimata pārmaiņas, vietējais piesārņojums, troksnis un sastrēgumi. Stratēģijai pievienota vienota shēma ārējo izmaksu novērtēšanai ES.

Nozīmīgs stratēģijas elements ir priekšlikums pārskatīt direktīvu par infrastruktūras lietošanas maksas noteikšanu smagajiem automobiļiem („Eurovignette” direktīva).[1] Priekšlikuma mērķis ir izveidot tādu sistēmu, lai dalībvalstis varētu aprēķināt un dažādot maksas atkarībā no gaisa un trokšņa piesārņojuma, ko rada satiksmes emisijas un sastrēgumi maksimumstundās.

Tas motivēs kravu pārvadātājus iegādāties videi nekaitīgākus transportlīdzekļus un uzlabot loģistiku un maršrutu plānošanu. Maksas jāiekasē, izmantojot elektroniskas sistēmas, un visi ieņēmumi jāizmanto, lai mazinātu transporta negatīvo ietekmi, piemēram, iegūtos līdzekļus ieguldot pētniecībā un attīstībā videi nekaitīgāku un energoefektīvāku transportlīdzekļu jomā. Maksu aprēķināšanā jāizmanto vienotas metodes, lai maksas būtu pārredzamas, samērīgas un saderīgas ar iekšējo tirgu.

Tagad pārskatīto „Eurovignette” nosūtīs Eiropas Parlamentam un Padomei apspriešanai un pieņemšanai saskaņā ar koplēmuma procedūru. Gan Parlaments, gan Padome savulaik jau aicināja Komisiju sagatavot šo pasākumu, tāpēc Komisija cer, ka direktīvu pieņems ātri un tā varēs stāties spēkā pirms 2011. gada.

Paziņojumā par esošā dzelzceļa ritošā sastāva radītā trokšņa samazināšanu izklāstīti pasākumi, lai par 50 % samazinātu kravas vilcienu radīto troksni. Tas nozīmē, ka, sākot ar 2014. gadu, 16 miljoni ES iedzīvotāju ievērojami mazāk cietīs no dzelzceļa radītā trokšņa. Patlaban vislielāko troksni rada vecie vagoni, tālab līdz šā gada beigām Komisija sagatavos priekšlikumu grozīt ES noteikumus par maksu par piekļuvi sliežu ceļiem, lai veicinātu tādu vagonu izmantošanu, kas aprīkoti ar klusām bremžu sistēmām.

Skatīt arī MEMO/08/492

Ar visu dokumentu paketi varēs iepazīties: http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm


[1] Priekšlikums direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem.


Side Bar