Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1119

Bryssel 8. heinäkuuta 2008

Komissio pyrkii kehittämään liikennettä ympäristöystävällisempään suuntaan

Euroopan komissio esitteli tänään ympäristöystävällisempää liikennettä koskevan toimenpidepaketin, jonka avulla liikennettä pyritään ohjaamaan kestävämpään suuntaan. Komissio ehdottaa strategiaa sen varmistamiseksi, että liikenteen hinnat vastaavat paremmin siitä yhteiskunnalle aiheutuvia todellisia kustannuksia. Tällä tavoin ympäristöhaittoja ja ruuhkia voitaisiin vähitellen vähentää tavalla, joka parantaa liikenteen ja viime kädessä koko talouden tehokkuutta. Auttaakseen jäsenvaltioita tämän tavoitteen saavuttamisessa komissio antaa ehdotuksen raskaiden ajoneuvojen tiemaksuista. Ehdotuksella pyritään parantamaan tiemaksujen tehokkuutta ja mahdollistetaan ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen maksuissa. Maksuista saatavat tulot on määrä käyttää liikenteen ympäristövaikutusten ja ruuhkien vähentämiseen. Paketin kolmas osa on rautatieliikenteen meluntorjuntaa koskeva tiedonanto. Lisäksi pakettiin sisältyy katsaus liikenteen ympäristövaikutusten rajoittamista koskevista EU:n nykyisistä toimenpiteistä ja tiedonanto ympäristöystävällisempää liikennettä koskevista uusista toimista, joita komissio aikoo toteuttaa ennen vuoden 2009 loppua.

Liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani totesi seuraavaa: ”Paketilla pyritään puuttumaan ympäristön saastumiseen ja ilmastonmuutokseen sekä varmistamaan, että ympäristövahingot korvaa niiden aiheuttaja eikä veronmaksaja. Paketin seurauksena liikenteestä tulee ympäristöystävällisempää, päästöt vähenevät ja raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutus laskee jopa 8 prosenttia. Lisäksi kaikki tienkäyttäjät hyötyvät ruuhkien vähenemisestä. Viivästykset, tarpeettomat päästöt ja nopeasti kasvavat kustannukset rasittavat kuljetusyrityksiä, niiden asiakkaita ja meitä kaikkia. Tehokkaampi ja kestävämpi liikennejärjestelmä on pidemmän päälle myös käyttäjäystävällisempi ja halvempi liikennejärjestelmä.”

Liikenteen ulkoisten kustannusten huomioon ottamista koskevassa strategiassa esitetään, kuinka tämä voidaan toteuttaa kaikissa liikennemuodoissa. Strategia pohjautuu EU:n nykyisiin toimenpiteisiin ja ehdotuksiin, kuten polttoaineen verotusta ja lentoliikenteen sisällyttämistä EU:n päästökauppajärjestelmään koskeviin ehdotuksiin, ja siinä otetaan huomioon kaikki ulkoiset kustannukset, mukaan luettuina ilmastonmuutos, paikallinen saastuminen, melu ja ruuhkat. Strategiaan sisältyy myös yhteinen kehys liikenteen ulkoisten kustannusten arviointia varten EU:ssa.

Yksi strategian keskeinen osa on ehdotus raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä perittäviä maksuja koskevan direktiivin (ns. eurovinjettidirektiivin)[1] muuttamiseksi. Ehdotuksella pyritään luomaan kehys, jonka avulla jäsenvaltiot voivat laskea tiemaksut ja vaihdella niitä liikenteen aiheuttaman ilman pilaantumisen ja meluhaittojen sekä ruuhkahuippujen mukaan. Tämä kannustaa tavaraliikenteen harjoittajia ostamaan vähäpäästöisempiä ajoneuvoja ja parantamaan logistiikkaansa ja reittisuunnitteluaan. Tiemaksut on kerättävä sähköisillä järjestelmillä, ja niistä saatavat tulot on käytettävä hankkeisiin, joilla lievennetään liikenteen haittavaikutuksia, kuten puhtaampien ja energiatehokkaampien ajoneuvojen kehittämistä koskevaan tutkimukseen ja kehittämiseen. Tiemaksujen laskennassa on käytettävä yhteistä menetelmää, jotta maksut olisivat läpinäkyviä, oikeasuhteisia ja sisämarkkinoille soveltuvia.

Eurovinjettidirektiivin tarkistus menee nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi, ja se hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä. Sekä parlamentti että neuvosto ovat aiemmin pyytäneet komissiolta tällaista ehdotusta, joten komissio on toiveikas sen suhteen, että ehdotus hyväksytään nopeasti ja tulee voimaan ennen vuotta 2011.

Nykyisen rautatiekaluston aiheuttaman melun torjuntaa koskevassa tiedonannossa esitellään toimenpiteet, joiden avulla tavaravaunujen aiheuttamaa melua vähennetään 50 prosentilla. Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2014 mennessä 16 miljoonaa ihmistä EU:ssa hyötyy rautatiemelun selvästä vähenemisestä. Tällä hetkellä vanhat vaunut ovat suurin melunlähde, joten komissio ehdottaa tämän vuoden loppuun mennessä ratojen käyttömaksuja koskevien EU-sääntöjen muuttamista siten, että niillä edistetään hiljaisilla jarrujärjestelmillä varustettujen vaunujen käyttöä.

Ks. myös MEMO/08/492

Koko paketti on saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm


[1] Ehdotus direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta.


Side Bar