Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1119

Brüssel, 8. juuli 2008

Keskkonnahoidlik transport: komisjon püüab uue meetmete paketiga turgu säästvuse poole suunata

Euroopa Komisjon esitles täna keskkonnahoidlikku transporti käsitlevate meetmete paketti, et juhtida transporti säästvuse suunas. Paketi esimene osa on strateegia, millega tagatakse, et transpordihinnad kajastavad paremini ühiskonnale tekitatavaid tegelikke kulusid. Selle abil oleks võimalik järk-järgult vähendada keskkonnakahjusid ja ummikuid viisil, mis suurendaks nii transpordi kui ka kogu majanduse tõhusust. Teiseks teeb komisjon ettepaneku veoautodele tõhusamate ja keskkonnahoidlikumate teemaksude kehtestamise kohta, et liikmesriigid saaksid eespool osutatud eesmärgi saavutamisele kaasa aidata. Teemaksudest saadavat tulu kasutatakse transpordist tuleneva keskkonnamõju ja ummikute vähendamiseks. Paketi kolmas osa on teatis raudtee-kaubaveost tuleneva müra vähendamise kohta. Pakett sisaldab ka ülevaadet olemasolevatest keskkonnahoidliku transpordi alastest ELi meetmetest ning teatist keskkonnahoidlikku transporti käsitlevate täiendavate meetmete kohta, mida komisjon kavatseb võtta enne 2009. aasta lõppu.

Transpordi eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani sõnas: „Selle paketi abil üritatakse võidelda saastuse ja kliimamuutustega ning tagada, et keskkonnakahjude eest maksab saastaja, mitte maksumaksja. Meetmete tulemusena muutub transport keskkonnahoidlikumaks, heitkogused vähenevad, veoautod kasutavad kuni 8% vähem kütust ja kõik teedekasutajad peavad vähem ummikutes viibima. Viivitused, tarbetud heitkogused ja kiiresti kasvavad kulud kurnavad nii transpordiettevõtjaid, nende kliente kui ka meid kõiki. Tõhusam ja keskkonnahoidlikum transpordisüsteem on pikas perspektiivis kasutajasõbralikum ning odavam transpordisüsteem. "

Strateegias transpordi väliskulude arvesse võtmise kohta osutatakse, kuidas see võiks toimida kõikide transpordiliikide puhul. Strateegia põhineb olemasolevatel ELi meetmetel ja ettepanekutel, nagu ettepanekud kütuse maksustamise ja lennundussektori ELi heitkogustega kauplemise süsteemi lisamise kohta, ning selles võetakse arvesse kõiki väliskulusid, sealhulgas kliimamuutuste, kohaliku saaste, müra ja ummikutega seotud kulud. Strateegia sisaldab ka ELi väliskulude hindamise ühist raamistikku.

Strateegia keskne osa on ettepanek vaadata läbi direktiiv raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (Eurovignette'i direktiiv)[1]. Selle eesmärk on luua raamistik, mis võimaldab liikmesriikidel arvutada ja muuta teemakse vastavalt liiklusest põhjustatud õhu- ja mürasaastele ning tipptundide ummikutele.

See võimaldab kaubaveoettevõtjatel osta keskkonnahoidlikumaid sõidukeid ning parandada logistikat ja marsruudi kavandamist. Teemakse tuleks koguda elektrooniliste süsteemide abil ning saadavat tulu tuleks kasutada transpordi negatiivse mõju leevendamiseks ette nähtud projektide jaoks, nagu keskkonnahoidlikumaid ja energiatõhusamaid sõidukeid käsitlev teadus- ja arendustegevus. Teemaksude arvutamiseks tuleks kasutada ühtset meetodit, et tagada maksude läbipaistvus, proportsionaalsus ja siseturuga kokkusobivus.

Eurovignette'i direktiivi läbivaatamist arutatakse nüüd Euroopa Parlamendis ja nõukogus ning see võetakse vastu kaasotsustusmenetluse raames. Nii parlament kui ka nõukogu on varem komisjonilt kõnealust ettepanekut palunud, seega loodab komisjon, et ettepanek võetakse kiiresti vastu ning see jõustub enne 2011. aastat.

Olemasoleva veeremi raudteemüra vähendamist käsitlevas teatises visandatakse meetmed, mis võimaldavad vähendada kaubarongide tekitatavat müra 50%. See tähendab, et 2014. aastaks väheneb raudteemüra 16 miljoni ELi elaniku jaoks märgatavalt. Praegu on vanad vagunid suurimad müratekitajad ja seepärast teeb komisjon käesoleva aasta lõpus ettepaneku muuta ELi eeskirju raudteekasutustasude kohta, et edendada vähest müra tekitavate pidurisüsteemidega vagunite kasutamist.

Vt ka MEMO/08/492

Meetmete pakett on tervikuna kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm


[1] Ettepanek direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest.


Side Bar