Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1119

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2008

Πρασίνισμα των μεταφορών: νέα δέσμη μέτρων της Επιτροπής για να οδηγηθεί η αγορά προς την αειφορία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια δέσμη νέων πρωτοβουλιών για το «πρασίνισμα των μεταφορών» με στόχο να κατευθύνει τις μεταφορές προς την αειφορία. Πρώτον, παρουσίασε μια στρατηγική που αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι οι τιμές των μεταφορών αντανακλούν καλύτερα το πραγματικό κόστος τους για την κοινωνία, ώστε να μπορέσουν σταδιακά να μειωθούν οι βλάβες στο περιβάλλον και η συμφόρηση, με τρόπο που να τονώνει την αποτελεσματικότητα των μεταφορών και, τελικά, της οικονομίας στο σύνολό της. Δεύτερον, παρουσίασε μια πρόταση που θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού μέσω αποτελεσματικότερων και φιλικότερων προς το περιβάλλον διοδίων για τα βαρέα οχήματα, τα έσοδα από τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την άμβλυνση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις μεταφορές και για τη μείωση της συμφόρησης. Τρίτον, παρουσίασε μια ανακοίνωση σχετική με τη μείωση του θορύβου που προκαλούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων. Η δέσμη περιλαμβάνει επίσης απογραφή των υφιστάμενων κοινοτικών μέτρων που αφορούν το πρασίνισμα των μεταφορών και μια ανακοίνωση σχετικά με τις συμπληρωματικές πρωτοβουλίες για το πρασίνισμα των μεταφορών που η παρούσα Επιτροπή θα λάβει πριν από το τέλος του 2009.

Ο κ. Antonio Tajani, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αρμοδιότητα για τις μεταφορές, δήλωσε: «Η δέσμη αυτή αφορά την αντιμετώπιση της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής και αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι ο ρυπαίνων και όχι ο φορολογούμενος θα πληρώνει για τη βλάβη του περιβάλλοντος. Μεταξύ των αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται φιλικότερες για το περιβάλλον μεταφορές, λιγότερες εκπομπές ρύπων, μέχρι 8% μείωση της κατανάλωσης καυσίμων από τα βαρέα οχήματα και λιγότερες καθυστερήσεις για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου. Οι καθυστερήσεις, οι αδικαιολόγητες εκπομπές ρύπων και η διόγκωση του κόστους βλάπτουν τις εταιρείες μεταφορών, τους πελάτες τους και όλους εμάς. Ένα αποτελεσματικότερο και αειφόρο σύστημα μεταφορών θα αποβεί μακροπρόθεσμα ένα φιλικότερο για τους χρήστες και φθηνότερο σύστημα μεταφορών.»

Η στρατηγική σχετικά με την εσωτερίκευση των εξωτερικών στοιχείων κόστους καθορίζει πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό σε όλους τους τρόπους μεταφορών. Η στρατηγική αυτή, βασιζόμενη στα υφιστάμενα κοινοτικά μέτρα και προτάσεις, όπως εκείνα που αφορούν τη φορολογία των καυσίμων και την υπαγωγή των αερομεταφορών στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, λαμβάνει υπόψη όλα τα εξωτερικά στοιχεία κόστους, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής, της τοπικής ρύπανσης, του θορύβου και της συμφόρησης. Συνοδεύεται από ένα κοινό πλαίσιο για την εκτίμηση των εξωτερικών στοιχείων κόστους στην ΕΕ.

Η πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα για τη χρήση υποδομής (οδηγία για την «ευρωβινιέτα»)[1] αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής. Επιδιώκει να καθιερώσει ένα πλαίσιο, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να υπολογίζουν και να διαφοροποιούν τα διόδια ανάλογα με την ατμοσφαιρική ρύπανση και το θόρυβο από τις εκπομπές της κυκλοφορίας και ανάλογα με τα επίπεδα συμφόρησης τις ώρες αιχμής. Αυτό θα ενθαρρύνει τους μεταφορείς εμπορευμάτων να αγοράζουν καθαρότερα οχήματα και να βελτιώνουν το εφοδιαστικό τους σύστημα και τον σχεδιασμό των δρομολογίων. Τα διόδια πρέπει να εισπράττονται με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, τα δε τυχόν έσοδα θα χρησιμοποιούνται για έργα που αποσκοπούν στην ανακούφιση των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών, όπως π.χ. στην έρευνα και ανάπτυξη οχημάτων καθαρότερων και με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Για τον υπολογισμό των διοδίων πρέπει να χρησιμοποιείται μια κοινή μέθοδος, έτσι ώστε τα διόδια να είναι διαφανή, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και συμβατά με την εσωτερική αγορά.

Η αναθεώρηση της οδηγίας για την «ευρωβινιέτα» θα προχωρήσει τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση με βάση τη διαδικασία συναπόφασης. Τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο είχαν ζητήσει προηγουμένως από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για το μέτρο αυτό. Έτσι η Επιτροπή ελπίζει ότι θα εγκριθεί σύντομα, ώστε να αρχίσει να ισχύει πριν από το 2011.

Στην ανακοίνωση σχετικά με τη μείωση του θορύβου που προκαλείται από τον υφιστάμενο στόλο σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων περιγράφονται τα βήματα που θα γίνουν για να μειωθεί ο θόρυβος των εμπορευματικών συρμών κατά 50%. Αυτό σημαίνει ότι, έως το 2014, 16 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ θα υποφέρουν πολύ λιγότερο από θόρυβο σιδηροδρομικής προέλευσης. Επί του παρόντος κύριος υπαίτιος του προβλήματος είναι τα παλαιά βαγόνια, και για το λόγο αυτό στο τέλος του τρέχοντος έτους η Επιτροπή θα προτείνει να τροποποιηθούν οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά με τα τέλη πρόσβασης στην τροχιά, για να προωθηθεί η χρήση βαγονιών με συστήματα πέδησης χαμηλού θορύβου.

Βλέπε επίσης το έγγραφο MEMO/08/492

Η πλήρης δέσμη μέτρων θα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm


[1] Πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής


Side Bar