Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1119

V Bruselu dne 8. července 2008

Komise přichází se souborem opatření s názvem „Doprava šetrnější k životnímu prostředí“, jehož cílem je zajistit udržitelný rozvoj

Evropská Komise dnes předkládá soubor opatření „Doprava šetrnější k životnímu prostředí“. Cílem je zajistit udržitelný rozvoj dopravy a umožnit, aby ceny za dopravu byly pravdivějším obrazem skutečných nákladů společnosti tak, aby se postupně snižovalo poškozování životního prostředí a omezovaly dopravní zácpy za současného zvyšování efektivnosti dopravy a v konečném důsledku i celého hospodářství. Návrh usnadňuje členským státům zavést účinnější mýtné za nákladní dopravu, které více zohledňuje potřeby životního prostředí. Příjmy budou využity ke snižování environmentálních dopadů dopravy a k omezování dopravních zácp. Součástí souboru opatření je i sdělení týkající se snižování hlučnosti nákladní železniční dopravy. Dalším prvkem je i seznam stávajících opatření EU zaměřených na dopravu, která bude šetrnější k životnímu prostředí a sdělení o dalších iniciativách v této oblasti, s nimiž Komise hodlá přijít do konce roku 2009.

„Soubor opatření se zabývá problematikou znečišťování životního prostředí, změnou klimatu, a také tím, aby se zajistilo, že za poškozování životního prostředí bude platit ten, kdo toto prostředí poškozuje, a nikoli daňový poplatník,“ řekl místopředseda Evropské Komise odpovědný za dopravu Antonio Tajani a dodal: Výsledkem bude doprava, jež bude šetrnější k životnímu prostředí, nižší emise, snížení spotřeby pohonných hmot u nákladní dopravy až o 8 % a méně dopravních zácp. Zpoždění, zbytečné emise a prudce rostoucí náklady nejsou dobré ani pro dopravní společnosti ani pro jejich zákazníky ani pro nikoho z nás. Efektivnější a udržitelný systém dopravy bude v konečném důsledku příznivější pro všechny účastníky a bude také levnější.“

Možný způsob provedení v jednotlivých druzích dopravy je uveden ve strategii o internalizaci externích nákladů. Ta vychází ze stávajících opatření a návrhů EU (např. zdanění pohonných hmot a zahrnutí letecké dopravy do systému EU o obchodování s emisemi). Zohledňuje také veškeré externí náklady (změnu klimatu, místní znečištění, hluk a dopravní zácpy). Dodatkem ke strategii je společný rámec pro odhad externích nákladů v EU.

Zásadní součástí strategie je návrh na revizi směrnice o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (směrnice o evropské silniční známce „Eurovignette")[1]. Cílem návrhu je dát členským státům do rukou nástroj na výpočet variabilního mýtného, které bude reagovat na znečištění ovzduší a hladinu hluku způsobené dopravou, s přihlédnutím k dopravním zácpám ve špičkách. Provozovatelé nákladní dopravy tak budou mít zájem na nákupu vozidel, která budou šetrnější k životnímu prostředí, a na zdokonalování logistiky a plánování dopravy. Mýtné je třeba vybírat elektronicky. Veškeré příjmy je třeba použít na projekty zaměřené na snižování negativních dopadů dopravy (např. na výzkum a vývoj vozidel, která budou produkovat méně emisí a budou energeticky účinnější). Mýtné musí být v souladu s jednotným trhem a musí být transparentní a proporcionální. Proto je k jeho výpočtu nutno používat společnou metodu.

Návrh na revizi směrnice „Eurovignette“ bude nyní předán Evropskému parlamentu a Radě k projednání a přijetí v rámci postupu spolurozhodování. Komise již dříve obdržela žádost Parlamentu i Rady, aby toto opatření navrhla. Proto doufá, že návrh bude urychleně přijat tak, aby mohl vstoupit v platnost dříve než v roce 2011.

Sdělení o snižování hlučnosti stávajícího vozového parku v železniční dopravě navrhuje opatření, jejichž výsledkem by mělo být snížení hlučnosti nákladních vlaků o 50 %. V roce 2014 tak bude 16 milionů osob v EU nuceno snášet mnohem méně hluku způsobeného železniční nákladní dopravou. Hlavním zdrojem hlučnosti jsou v současné době zastaralé vagony. Komise proto koncem letošního roku navrhne změnu pravidel EU o poplatcích za přístup na železniční dopravní cestu tak, aby se podpořilo používání vagonů s „tichými brzdami“.

Viz také MEMO/08/492

Celý soubor opatření je k dispozici na internetové adrese: http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm


[1] Návrh směrnice, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.


Side Bar