Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1119

Брюксел, 8 юли 2008 г.

Да направим транспорта по-екологосъобразен: нов пакет на Комисията за постигане на устойчивост на пазара

Днес Европейската комисия предложи пакет от нови инициативи за „Да направим транспорта по-екологосъобразен“ с цел повишаване на устойчивостта на транспорта. Първо, стратегия за гарантиране, че цените на транспорта ще отразяват по-добре реалната му стойност за обществото, така че постепенно да се намалят екологичните щети и задръстванията по начин, който да доведе до повишаване на ефективността на транспорта и в крайна сметка на икономиката като цяло. Второ, предложение да се даде възможност на държавите-членки да спомогнат за нейното осъществяване чрез по-ефективни и екологосъобразни пътни такси за камиони, като приходите от тях се използват за намаляване на отражението на транспорта върху околната среда и на задръстванията. Трето, съобщение за намаляване на шума от железопътния транспорт. Пакетът включва и преглед на съществуващите мерки на ЕС за по-екологосъобразен транспорт и съобщение за инициативите за увеличаване на екологосъобразността на транспорта, които ще бъдат предприети от настоящата Комисия преди края на 2009 г.

Antonio Tajani, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за транспорта каза „Този пакет е за преодоляване на замърсяването и изменението на климата и за да се гарантира, че екологичните щети се заплащат от замърсителя, а не от данъкоплатците. Един от резултатите ще бъде по-екологосъобразен транспорт, по-малко емисии, намаление с до 8 % на потреблението на гориво и по-малко забавяния за всички, които използват пътищата. Закъсненията, излишните емисии и нарастващите разходи са лоши за транспортните дружества, за техните клиенти и за всички нас. По-ефективната и устойчива транспортна система в дългосрочен план ще бъде по-благоприятна за потребителите и по-евтина. "

В стратегията за усвояване на външните разходи се определя как може да стане това за всички видове транспорт. Основавайки се на съществуващи мерки и предложения на ЕС като тези относно данъчното облагане на горивата и включвайки авиацията в системата на ЕС за търговия с емисии, в нея се отчитат всички външни разходи включително изменението на климата, замърсяването на местно ниво, шума и задръстванията. Придружена е от обща рамка за оценка на външните разходи в ЕС.

Предложението за преразглеждане на директивата относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури („директивата за евровинетките“)[1] е ключова част от настоящата стратегия. Тя има за цел установяването на рамка, която да позволи на държавите-членки да изчисляват и изменят пътните такси в зависимост от замърсяването на въздуха и шума от емисиите при движението и нивата на задръствания в пиковите часове. Това ще насърчи операторите в превоза на товари да купуват по-екологично чисти превозни средства и да подобряват своето логистично и пътно планиране. Пътните такси трябва да се събират чрез електронни системи, а всички приходи трябва да се използват за проекти за намаляване на отрицателните последици от транспорта като научни изследвания и развитие на по-екологично чисти енергийно ефективни превозни средства. Трябва да се използва общ метод за изчисляване на пътните такси, така че те да са прозрачни, съразмерни и съвместими с вътрешния пазар.

Преразглеждането на директивата за евровинетките сега ще продължи с обсъждане в Европейския парламент и Съвета и приемане в рамките на процедурата по съвместно вземане на решения. Както Парламента, така и Съвета преди това поискаха от Комисията да предложи тази мярка, така че Комисията се надява на бързо приемане, което да позволи нейното влизане в сила преди 2011 г.

В съобщението относно намаляването на шума при железопътния транспорт по отношение на действащите понастоящем железници се определят стъпките за намаляване с 50 % на шума от товарните влакове. Това ще означава, че до 2014 г. 16 млн. души в ЕС ще се ползват от значително намаляване на шума при железопътния транспорт. Понастоящем старите вагони са основната причина за шума, така че в края на тази година Комисията ще предложи промяна на правилата на ЕС относно таксите за достъп до линиите с цел насърчаване на използването на вагони, чиито спирачни системи са с нисък шум.

Вж. също MEMO/08/492

Пълният пакет ще бъде на разположение на: http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm


[1] Предложение за директива за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури.


Side Bar