Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1116

Bryssel den 8 juli 2008

Kommissionen föreslår ett program för frukt i skolorna värt 90 miljoner euro per år

Europeiska kommissionen har idag föreslagit att det ska inrättas ett system i hela Europa för att ge skolbarnen gratis frukt och grönsaker. EU satsar 90 miljoner euro varje år för inköp och distribution av färsk frukt och färska grönskar till skolor och lika mycket pengar ska komma från de medlemsstater som väljer att delta i programmet. Detta är den senaste fasen i kommissionens ansträngningar för att förbättra hälsan och kosten som fastställs i vitboken ”En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma”. Systemet för frukt i skolorna syftar till att främja goda ätvanor hos ungdomar, eftersom undersökningar visar att dessa vanor tenderar att fortsätta senare i livet. Förutom att tillhandahålla gratis frukt och grönsaker, krävs det i systemet att deltagande medlemsstater inrättar nationella strategier som inkluderar utbildnings- och medvetandehöjande initiativ och utbyte av bästa praxis. Uppskattningsvis 22 miljoner barn i EU är överviktiga. Över fem miljoner av dessa barn är sjukligt feta och denna siffra förväntas öka med 400 000 varje år. Förbättrad kost kan spela en viktig roll när det gäller att bekämpa detta problem. Förslaget ska nu skickas till rådet och Europaparlamentet.

”Detta förslag visar att vi är allvarliga när det gäller att ta konkreta steg för att bekämpa den sjukliga fetman,” säger Mariann Fischer Boel, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling. ”Det är viktigt att barn tidigt får goda vanor eftersom de kommer att ta med sig dem hela livet. Alltför många av våra barn äter alldeles för lite frukt och grönsaker och de uppskattar ofta inte hur goda de är. Det räcker med att promenera på vilken huvudgata som helst i Europa för att se omfattningen av problemet med överviktiga barn. Vi måste göra något åt det.”

Förslaget om ett system för frukt i skolorna följer ett åtagande som gjordes under förhandlingarna om reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker i juni 2007. Därefter har kommissionen varit engagerad i en omfattande offentligt samråd och en detaljerad konsekvensbedömning av olika alternativ.

Experterna är överens om att en hälsosam kost kan spela en viktig roll när det gäller att minska förekomsten av sjuklig fetma och minska risken för allvarliga hälsoproblem – som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes2 – senare i livet. Avgörande för detta är konsumtionen av tillräckligt stora mängder frukt och grönsaker. Världshälsoorganisationen rekommenderar ett dagligt nettointag på 400 gram frukt och grönsaker per person. De flesta européer uppfyller inte detta mål och den nedåtgående trenden är särskilt påtaglig hos ungdomarna.

Undersökningar visar att hälsosamma ätvanor grundas i barndomen. Människor som äter mycket frukt och grönsaker i barndomen förblir koda konsumenter. De som äter för lite tenderar att inte ändra sina vanor och de för sina vanor vidare till sina barn.

Forskningen visar också att familjer med lägre inkomst tenderar att konsumera mindre frukt och grönsaker. En gratis utdelning av dessa hälsosamma produkter i skolorna kan därför ha en stor betydelse, särskilt i eftersatta områden.

Kommissionens analys av de nationella strategierna och samråd med experter har visat att fördelarna av detta skolsystem kan öka om tillhandahållandet av frukten följs av medvetandehöjande åtgärder och utbildningsåtgärder för att lära barnen vikten av goda ätvanor. Nätverksbyggande mellan nationella myndigheter som har framgångsrika system för frukt i skolan ska också främjas. Sådana system finns i en del EU-länder och de har olika form. Mycket återstår att göra och detta EU-system är en utmärkt grund att bygga på för att starta nya program. Kommissionen satsar 90 miljoner euro varje år för utdelning av frukt och grönsaker i skolorna. Regeringarna får välja om de vill delta eller inte. Programmen blir samfinansierade, antingen på basen 50/50 eller 75/25 i de så kallade konvergensregionerna där BNP/capita är lägre. Dessa pengar kan inte användas för att ersätta den befintliga nationella finansieringen utan ska användas för att främja ytterligare verksamhet, antingen den är kopplad till befintliga program eller till att skapa helt nya initiativ. Medlemsstaterna kan självklart bidra med extra pengar om de så önskar.

De nationella myndigheterna ska upprätta en nationell strategi i samarbete med folkhälso- och utbildningsmyndigheterna som också omfattar näringslivet och intressegrupper. Självklart ska strategin vara anpassad för varje lands egna önskemål. Programmen ska dras igång samtidigt som läsåret 2009/2010 börjar.

Kommissionsledamot Fischer Boel sjösatte programmet för frukt i skolorna idag vid ett evenemang vid Falkenhausschule, Gross-Herzog-Friedrich-Strasse 23 i Kehl, Tyskland. Foton och videoupptagningar finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Information och dokument om programmet för frukt i skolorna finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm


Side Bar