Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1116

V Bruseli 8. júla 2008

Komisia navrhuje školský program podpory konzumácie ovocia vo výške 90 miliónov eur ročne

Európska komisia dnes navrhla, aby sa v celej Európskej únii zaviedol program zameraný na bezplatnú distribúciu ovocia a zeleniny školákom. Na nákup a distribúciu čerstvého ovocia a zeleniny do škôl by sa z európskych fondov každoročne vyplatilo 90 miliónov eur a táto suma by sa doplnila z vnútroštátnych zdrojov tých členských štátov, ktoré sa rozhodnú zúčastniť sa na programe. Ide o poslednú fázu v úsilí Komisie o zlepšenie zdravia a výživy, ktoré je objasnené v „Stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe”. Cieľom školského programu podpory konzumácie ovocia je podporovať správne stravovacie návyky u mladých ľudí, ktorí si podľa štúdií zachovajú tieto návyky aj v budúcnosti. V programe sa okrem bezplatnej distribúcie ovocia a zeleniny bude vyžadovať, aby zúčastnené členské štáty vypracovali vnútroštátne stratégie zahrňujúce výchovné a osvetové iniciatívy a výmenu osvedčených postupov. Odhaduje sa, že 22 miliónov detí v EÚ má nadváhu. Viac ako 5 miliónov z nich trpí obezitou a očakáva sa, že toto číslo sa bude každoročne zvyšovať o 400 000. Lepšie stravovanie môže v boji proti tomuto problému zohrať významnú rolu. Návrh sa teraz zašle Rade a Európskemu parlamentu.

Komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Mariann Fischerová Boelová, sa vyjadrila: „Tento návrh je dôkazom toho, že sme rozhodnutí podniknúť konkrétne kroky v boji proti obezite. Je nevyhnutné, aby deti nadobudli správne návyky už v ranom veku, pretože si ich ponechajú aj neskôr. Mnohé deti jedia príliš málo ovocia a zeleniny a často ani nevedia, aké sú chutné. Stačí, že sa prejdete po akejkoľvek hlavnej ulici v Európe a zistíte, akým vážnym problémom je nadváha detí. A s tým musíme niečo urobiť.”

Návrh týkajúci sa školského programu podpory konzumácie ovocia vychádza zo záväzku prijatého počas rokovaní o reforme spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou v júni 2007. Komisia odvtedy začala konzultácie so širokou verejnosťou a hĺbkové hodnotenie dosahu jednotlivých možností.

Odborníci sa zhodujú na tom, že zdravé stravovanie môže zohrávať podstatnú úlohu pri znižovaní miery obezity, ako aj rizika závažných zdravotných problémov, ako sú kardiovaskulárne choroby a diabetes typu 2, v ďalšom živote. Základom je konzumácia dostatočného množstva ovocia a zeleniny. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča čistý denný príjem 400 gramov ovocia a zeleniny na osobu. Väčšina Európanov nespĺňa tento cieľ a klesajúci trend je zreteľný najmä medzi mládežou.

Štúdie vykazujú, že zdravé stravovacie návyky sa vytvárajú počas detstva. Ľudia, ktorí jedli veľa ovocia a zeleniny v detstve, pokračujú v ich konzumácii aj neskôr. Tí, čo jedli málo ovocia a zeleniny, svoje návyky obyčajne nemenia a odovzdávajú ich aj svojim deťom.

Výskum okrem toho ukázal, že menej ovocia a zeleniny sa obyčajne konzumuje v rodinách s nižšími príjmami. Bezplatná distribúcia týchto zdravých produktov v školách tak môže priniesť skutočnú zmenu, a to najmä v znevýhodnených oblastiach.

Analýza existujúcich vnútroštátnych politík a konzultácie s odborníkmi, ktoré vykonala Komisia, preukázali, že prínos školského programu môže byť ešte výraznejší, pokiaľ sa okrem distribúcie ovocia prijmú sprievodné osvetové a výchovné opatrenia, vďaka ktorým sa deti dozvedia, aké dôležité je získať správne stravovacie návyky. Bude sa podporovať aj vytváranie sietí medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré úspešne uskutočňujú programy podpory konzumácie ovocia. V niektorých štátoch EÚ už takéto siete v rôznych podobách existujú. Ešte stále však toho môžeme veľa urobiť a tento program EÚ tvorí vynikajúci základ pre prípravu nových programov. Komisia dáva k dispozícii 90 miliónov eur ročne na distribúciu ovocia a zeleniny v školách. Vlády sa môžu rozhodnúť, či sa na programe zúčastnia. Programy by mali byť spolufinancované buď v pomere 50:50, alebo v pomere 75:25 v tvz. „konvergenčných regiónoch", kde je HDP na obyvateľa nižší. Tieto finančné prostriedky by nemali slúžiť ako náhrada existujúceho vnútroštátneho financovania, ale mali by podporovať dodatočné aktivity, či už v súvislosti s existujúcimi programami, alebo so zavádzaním úplne nových iniciatív. Pokiaľ chcú, členské štáty môžu samozrejme prispieť ďalšími finančnými prostriedkami.

Vnútroštátne orgány by mali v spolupráci so zdravotníckymi a vzdelávacími orgánmi, ako aj so zástupcami odvetvia a záujmovými skupinami vypracovať vnútroštátne stratégie, ktoré budú samozrejme prispôsobené vnútroštátnym prioritám. Programy by sa začali na začiatku školského roka 2009/2010.

Komisárka Fischerová Boelová dnes spustila program podpory konzumácie ovocia na podujatí, ktoré sa konalo v nemeckej škole Falkenhausschule, Gross-Herzog-Friedrich-Strasse 23, Kehl, Germany Fotografie a videozáznamy sú dostupné na: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Informácie a dokumenty o programe podpory konzumácie ovocia sú dostupné na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm


Side Bar