Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1116

Brüssel, 8. juuli 2008

Komisjon teeb ettepaneku eraldada koolides puuviljade jagamiseks 90 miljonit eurot aastas

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku kehtestada üleeuroopaline kava, mille kohaselt hakatakse koolides jagama tasuta puu- ja köögivilju. Euroopa Liidu vahenditest eraldatakse igal aastal 90 miljonit eurot värske puu- ja köögiviljade ostmiseks ja koolides jagamiseks ning kõnealust kava kaasrahastatakse nende liikmesriikide vahenditest, kes otsustavad selles kavas osaleda. See on viimane etapp jõupingutustes, mida komisjon teeb tervise ja toitumise parandamiseks, nagu on sätestatud „Toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimustega tegelemise Euroopa strateegias”. Koolidele puuvilja jagamise kava eesmärk on edendada noorte seas õigeid toitumisharjumusi, mis uuringute kohaselt mõjutavad hilisemaid toiduvalikuid. Lisaks tasuta puu- ja köögiviljade jagamisele nõutakse kavaga, et osalevad liikmesriigid koostaksid riiklikud strateegiad, mis hõlmaksid harivaid ja teadlikkust suurendavaid algatusi ning hea tava vahetamist. Ligikaudu 22 miljonit last Euroopa Liidus on ülekaalulised. Neist rohkem kui viis miljonit on rasvunud ja see arv suureneb eeldatavasti 400 000 lapse võrra igal aastal. Parem toitumine aitaks oluliselt selle probleemi vastu võitlemisele kaasa. Ettepanek edastatakse nüüd nõukogule ja Euroopa Parlamendile.

„Kõnealune ettepanek näitab meie tõsist kavatsust võtta konkreetseid samme ülekaalulisuse vastu võitlemisel,” ütles Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel. „Lastele juba varakult õigete toitumisharjumuste õpetamine on olulise tähtsusega hilisemate toiduvalikute tegemisel. Liialt palju lapsi sööb liiga vähe puu- ja köögivilju ega oska hinnata, kui maitsvad need on. Jalutades ükskõik millisel Euroopa linna peatänaval, võib selgelt mõista ülekaaluliste laste probleemi tõsidust. Sellises olukorras tuleb tegutseda.”

Ettepanek koolidele puuvilja jagamise kohta tuleneb 2007. aasta juunis puu- ja köögiviljaturu ühist korraldust hõlmava reformi läbirääkimiste käigus võetud kohustusest. Komisjon võttis siis endale kohustuse korraldada laiaulatuslik avalik arutelu ja koostada põhjalik mõjuhinnang eri tegutsemisvõimaluste kohta.

Eksperdid on seisukohal, et tervislikul toitumisel on oluline osa ülekaalulisuse ning tõsiste terviseprobleemide ohu – näiteks südame-veresoonkonna haiguste ja II tüüpi diabeedi – vähendamisel hilisemas eas. Selle lahendus on puu- ja köögiviljade piisav tarbimine. Maailma Tervishoiuorganisatsioon soovitab süüa iga päev keskmiselt 400 grammi puu- ja köögivilju. Enamik eurooplasi seda ei tee ja noorte hulgas on langustendents eriti selge.

Uuringud näitavad, et tervislikud toitumisharjumused kujunevad lapseeas. Inimesed, kes söövad palju puu- ja köögivilju lapsepõlves, toituvad ka hiljem tervislikult. Kes sööb lapseeas vähe puu- ja köögivilju, ei muuda tavaliselt hiljem oma toitumisharjumisi ning see avaldab negatiivset mõju ka nende lastele.

Uuringud on ka näidanud, et madala sissetulekuga pered tarbivad vähem puu- ja köögivilja. Seega oleks selliste tervislike toodete koolis tasuta jagamine suur edasiminek, eelkõige ebavõrdsuse all kannatavates piirkondades.

Komisjoni seniste riiklike poliitikate kohta tehtud analüüsid ja konsultatsioonid ekspertidega on näidanud, et koolidele puuvilja jagamise kavast saadavat kasu saab suurendada, kui puuviljade jagamisega kaasnevad teadlikkust suurendavad meetmed, et õpetada lastele õigete toitumisharjumuste tähtsust. Samuti soodustatakse koolidele puuvilja jagamise kavas osalevate liikmesriikide ametiasutuste vahelist koostööd. Mõnes liikmesriigis see juba toimib, kuid mitmel eri kujul. Kuid palju rohkem saaks veel ära teha ning ELi kava on õige alus uute programmide käivitamiseks. Komisjon eraldab koolides puu- ja köögiviljade jagamiseks 90 miljonit eurot aastas. Liikmesriikide valitsustel tuleb teha otsus, kas osaleda või mitte. Kava kaasrahastatakse 50 % ulatuses või lähenemispiirkondades, kus SKT elaniku kohta on väike, 75 % ulatuses. Kõnealuste vahenditega ei asendata olemasolevat riiklikku rahastamist, kuid soodustatakse lisameetmeid, mis oleksid seotud olemasolevate kavadega või millega luuakse täiesti uusi algatusi. Muidugi võivad liikmesriigid eraldada lisavahendeid, kui nad seda soovivad.

Riiklikud ametiasutused peavad koos tervishoiu- ja haridusasutustega ning koostöös tööstusharu ja huvirühmadega koostama riikliku strateegia, pidades silmas asjaomase riigi vajadusi. Kava hakatakse rakendama 2009/2010. õppeaasta algusest.

Täna avab volinik Mariann Fischer Boel koolidele puuvilja jagamise kava Saksamaal Kehli linna koolis Falkenhausschule (Gross-Herzog-Friedrich-Strasse 23) toimuval üritusel. Fotod ja videomaterjal on kättesaadavad:

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Teavet koolidele puuvilja jagamise kava kohta leiab veebilehelt: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm


Side Bar