Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1110

Bryssel den 7 juli 2008

Statligt stöd: Kommissionen antar förordning om automatiskt godkännande av stöd för tillväxt och sysselsättning

Europeiska kommissionen har antagit en förordning som automatiskt godkänner vissa stödåtgärder och som därmed tillåter att medlemsländerna ger sådant stöd utan att först anmäla stödet till kommissionen. Förordningen träder i kraft under de kommande veckorna. Förordningen godkänner stöd till små och medelstora företag, forskning, innovation, regional utveckling, utbildning, sysselsättning och riskkapital. Förordningen godkänner också stöd till miljöskydd, stödåtgärder som främjar företagande (t.ex. stöd till nystartade innovativa företag), stöd till nybildade småföretag i stödområden samt åtgärder för att avhjälpa problem som drabbar kvinnliga företagare (t.ex. svårigheter med att få finansiering). Förordningen uppmuntrar medlemsländerna att anslå statliga medel för stöd som reellt främjar EU:s konkurrenskraft och skapandet av sysselsättning samtidigt som den minskar den administrativa bördan för myndigheterna, stödmottagarna och kommissionen. Den nya allmänna gruppundantagsförordningen konsoliderar och harmoniserar de regler som tidigare ingick i fem olika förordningar och samlar dem i en enda text. Dessutom utvidgas de stödkategorier som omfattas av undantag. Förordningen får verkan 20 dagar efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning, vilket gör det möjligt för medlemsländerna att omedelbart bevilja bättre riktat stöd.

Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, gav följande kommentar: ”De nya reglerna utgör en klar och tydlig ram som gör det möjligt för medlemsländerna att ge stöd som är inriktat på att skapa sysselsättning, stärka konkurrenskraften och förbättra miljön utan att kommissionen behöver bli inblandad överhuvudtaget. Kommissionen uppfyller därför i enlighet med handlingsplanen för statligt stöd och rättsakten för småföretag i Europa sitt åtagande om att medlemsländerna snabbare och lättare ska kunna bevilja rätt typ av statligt stöd.”

Syftet med 2005 års ”Handlingsplan för statligt stöd” (se IP/05/680 och MEMO/05/195 ) är att skapa enkla, användarvänliga och enhetliga regler för stöd som kan främja den ekonomiska utvecklingen utan att snedvrida konkurrensen i onödan (och som därmed uppfyller villkoren för förenlighet med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i EG-fördraget). Förenkling uppnås bäst genom ”gruppundantag” som befriar medlemsländerna från skyldigheten att förhandsanmäla stödet till kommissionen.

Den här förordningen är också ett viktigt bidrag med direkt effekt till rättsakten om småföretag i Europa, som antogs av kommissionen i juni 2008 (se IP/08/1003). Den ger medlemsländerna möjlighet att stödja små och medelstora företag i deras olika utvecklingsstadier. Samtliga 26 kategorier av stöd som omfattas av förordningen får ges till små och medelstora företag. Om sådant stöd också står till förfogande för stora företag beviljas små och medelstora företag ett särskilt tillägg.

I linje med kommissionens agenda för bättre lagstiftning harmoniserar den allmänna gruppundantagsförordningen dessutom så långt möjligt alla horisontella aspekter som är tillämpliga på de olika stödområden som berörs. Därför omfattar den allmänna gruppundantagsförordningen innehållet i ett antal befintliga stödinstrument som kommissionen antagit sedan 2001: stöd till små och medelstora företag, FoU-stöd till små och medelstora företag, sysselsättningsstöd, stöd till utbildning samt regionalstöd. Dessutom samlar förordningen fem kategorier av stöd som hittills omfattats av gruppundantag: miljöstöd, innovationsstöd, FoU-stöd till stora företag och stöd i form av riskkapital till företag som nyligen bildats av kvinnliga företagare. Villkoren för beviljande av undantag för den senare typen av stödåtgärder överensstämmer med de nyligen antagna riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd (se IP/08/80 och MEMO/08/31 ), riskkapitalriktlinjerna (se IP/06/1015 ) och rambestämmelserna om forskning, utveckling och innovation (se IP/06/1600 och MEMO/06/441 ).

Förordningen bygger också vidare på riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd genom att ett antal olika stöd som främjar miljöskydd undantas från anmälningsskyldigheten. Det förenklade förfarande som förordningen erbjuder är ytterligare ett redskap som medlemsländerna kan använda när de genomför EU:s klimathandlingsplan (se IP/07/29 och IP/08/80 ).

Stödåtgärder som inte omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen är inte nödvändigtvis olagliga. De fortsätter helt enkelt bara att omfattas av det traditionella anmälningskravet: kommissionen kommer att undersöka sådana anmälningar på grundval av befintliga riktlinjer och rambestämmelser.

De stödkategorier som godkänns i den allmänna gruppundantagsförordningen är stöd för

 • små och medelstora företag för att främja investeringar och sysselsättning

 • små företag som nyligen bildats av kvinnliga företagare

 • konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag

 • små och medelstora företag för deltagande i mässor

 • tillhandahållande av riskkapital

 • forskning och utveckling

 • tekniska genomförbarhetsstudier

 • kostnader i samband med immateriella rättigheter för små och medelstora företag.

 • forskning och utveckling inom jordbruks- och fiskerisektorn

 • nystartade innovativa företag

 • innovationsrådgivningstjänster och innovationsstödjande tjänster

 • hyra av högkvalificerad personal

 • utbildning

 • anställning av mindre gynnade kategorier av arbetstagare med hjälp av lönesubventioner

 • anställning av arbetstagare med funktionshinder med hjälp av lönesubventioner

 • att ersätta merkostnaderna för anställning av arbetstagare med funktionshinder

 • regionalt investeringsstöd och sysselsättningsstöd

 • nybildade småföretag i stödområden

 • investeringar för att gå längre än gemenskapens miljöskyddsnormer

 • anskaffning av transportfordon som uppfyller strängare krav än gemenskapens miljöskyddsnormer

 • tidig anpassning till framtida miljönormer för små och medelstora företag

 • investeringar i energisparåtgärder

 • investeringar i högeffektiv kraftvärme

 • investeringar i främjande av energi från förnybara energikällor

 • miljöstudier

 • miljön i form av skattelättnader

Den allmänna gruppundantagsförordningen finns tillgänglig på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm

Se även MEMO/08/481 .


Side Bar