Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1110

Bruselj, 7. julij 2008

Državna pomoč: Komisija je sprejela uredbo, ki omogoča samodejno odobritev pomoči za ustvarjanje delovnih mest in rast

Evropska komisija je sprejela Uredbo, ki bo začela veljati v prihodnjih tednih in bo omogočila samodejno odobritev vrste ukrepov pomoči. Države članice bodo torej tako pomoč lahko odobrile, ne da bi jo morale predhodno priglasiti Komisiji. Na podlagi Uredbe je odobrena pomoč za MSP, raziskave, inovacije, regionalni razvoj, usposabljanje, zaposlovanje in rizični kapital. Prav tako Uredba dovoljuje pomoč za varstvo okolja ter različne ukrepe pomoči v podporo podjetništvu, med katere sodijo pomoč za mlada inovativna podjetja, pomoč za novo ustanovljena mala podjetja v regijah, ki prejemajo podporo, in ukrepi za reševanje težav, kot so težave pri dostopu do finančnih sredstev, s katerimi se srečujejo podjetnice. Uredba spodbuja države članice k usmerjanju državnih virov v pomoč, ki bo resnično koristila ustvarjanju delovnih mest in konkurenčnosti Evrope, hkrati pa zmanjšuje upravno breme javnih organov, upravičencev do pomoči ter Komisije. Nova uredba o splošni skupinski izjemi združuje pravila iz prejšnjih petih ločenih uredb v eno samo in usklajeno celoto ter razširja kategorije državne pomoči, za katere velja izjema. Veljati bo začela 20 dni po objavi v Uradnem listu in bo državam članicam omogočila, da takoj odobrijo bolje usmerjeno pomoč.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je dejala: „Ta nova pravila določajo jasen okvir, ki bo državam članicam omogočal odobritev pomoči, usmerjene v ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje konkurenčnosti in izboljšanje okolja brez kakršnega koli poseganja Komisije. Komisija tako v skladu z akcijskim načrtom o državni pomoči in aktom o malih podjetjih izpolnjuje svoje zaveze, da bo državam članicam omogočila hitrejšo in preprostejšo odobritev prave vrste državne pomoči.“

Namen akcijskega načrta o državni pomoči iz leta 2005 (glej IP/05/680 in MEMO/05/195 ) je oblikovanje preprostega, uporabniku prijaznega in skladnega sklopa pravil za pomoč, ki spodbuja gospodarski razvoj, ne da bi pri tem neupravičeno izkrivljala konkurenco (in tako izpolnjuje pogoje za združljivost iz člena 87(3) Pogodbe ES). Poenostavitev se lahko najbolje doseže s sprejetjem „skupinske izjeme“, v skladu s katerim so države članice oproščene obveznosti, da pomoč predhodno priglasijo Komisiji.

Ta uredba pomeni tudi pomemben in neposreden prispevek k „aktu o malih podjetjih“, ki ga je Komisija sprejela junija 2008 (glej IP/08/103). Državam članicam bo omogočila, da podprejo mala in srednja podjetja (MSP) na različnih stopnjah njihovega razvoja. MSP bodo upravičena do vseh 26 kategorij pomoči, ki so zajete v Uredbi. Če je taka pomoč na voljo tudi večjim podjetjem, bodo MSP deležna ugodnosti v obliki posebnega dodatka.

V skladu z načrtom Komisije za „boljšo pravno ureditev“ Uredba o splošni skupinski izjemi tudi v največji možni meri usklajuje vse horizontalne vidike, ki veljajo za različna zadevna področja pomoči. Uredbo o splošni skupinski izjemi zato vključuje vsebino vrste obstoječih instrumentov državne pomoči, ki jih je Komisija sprejela od leta 2001: pomoč za MSP, pomoč za raziskave in razvoj v korist MSP, pomoč za zaposlovanje, pomoč za usposabljanje in regionalna pomoč. Poleg navedenega Uredba vključuje pet kategorij pomoči, za katere doslej ni veljala skupinska izjema, namreč pomoč za okolje, pomoč za inovacije, pomoč za raziskave in razvoj velikih podjetij, pomoč v obliki rizičnega kapitala ter pomoč za nova podjetja, ki jih ustanovijo podjetnice. Pogoji za izvzetje za te vrste ukrepov pomoči so skladni z nedavno sprejetimi smernicami o državni pomoči za varstvo okolja (glej IP/08/80 in MEMO/08/31 ), smernicami o rizičnem kapitalu (glej IP/06/1015 ) ter okvirom za državno pomoč za raziskave, razvoj in inovacije (glej IP/06/1600 in MEMO/06/441 ).

Uredba poleg tega nadgrajuje smernice o državni pomoči za varstvo okolja, saj iz obveznosti priglasitve izvzema niz različnih subvencij za spodbujanje varstva okolja. S to poenostavljeno obravnavo, ki jo omogoča Uredba, imajo države članice na voljo dodatno orodje pri izvajanju akcijskega načrta EU o podnebnih spremembah (glej IP/07/29 in IP/08/80 ).

Ukrepi pomoči, ki niso zajeti z Uredbo o splošni skupinski izjemi, niso nujno nezakoniti. Zanje bo preprosto še vedno veljala tradicionalna obveznost priglasitve, Komisija pa bo take priglasitve proučila na podlagi obstoječih smernic in okvirov.

Na podlagi Uredbe o splošni skupinski izjemi je dovoljena pomoč za:

 • naložbe in za zaposlovanje v MSP

 • nova mala podjetja, ki jih ustanovijo podjetnice

 • svetovalne storitve v korist MSP

 • udeležbo MSP na sejmih

 • zagotovitev rizičnega kapitala

 • raziskave in razvoj

 • študije tehnične izvedljivosti

 • stroške pravic industrijske lastnine za MSP

 • raziskave in razvoj v kmetijskem in ribiškem sektorju

 • mlada inovativna podjetja

 • svetovalne in podporne storitve za inovacije

 • posojanje visokokvalificiranega osebja

 • usposabljanje

 • zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plače

 • zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače

 • nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidov

 • regionalne naložbe in zaposlovanje

 • novo ustanovljena mala podjetja v regijah, ki prejemajo podporo

 • naložbe, ki presegajo standarde Skupnosti na področju varstva okolja

 • nabavo transportnih vozil, ki presegajo standarde Skupnosti na področju varstva okolja

 • čimprejšnje prilagajanje MSP na prihodnje okoljske standarde

 • naložbe v ukrepe varčevanja z energijo

 • naložbe v visoko učinkovito soproizvodnjo

 • naložbe za spodbujanje izkoriščanja obnovljivih virov energije

 • okoljske študije

 • davčne olajšave v zvezi z okoljem

Uredba o splošni skupinski izjemi je na voljo na naslovu:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm

Glej tudi MEMO/08/481 .


Side Bar