Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1110

V Bruseli 7. júla 2008

Štátna pomoc: Komisia prijala nariadenie, ktorým sa automaticky schvaľuje pomoc pre rast a zamestnanosť

Európska komisia prijala nariadenie, ktorým sa automaticky schvaľuje celý rad opatrení pomoci. Toto nariadenie, ktoré nadobudne účinnosť v najbližších týždňoch, umožní členským štátom poskytovať takúto pomoc bez predchádzajúcej notifikácii Komisii. Nariadením sa schvaľuje pomoc pre MSP, pomoc na výskum, inovácie, regionálny rozvoj, vzdelávanie, zamestnanosť a rizikový kapitál. Rovnako sa schvaľuje pomoc na ochranu životného prostredia, opatrenia pomoci na podporu podnikania, ako napr. pomoc pre mladé inovačné podniky a novozaložené malé podniky v podporovaných oblastiach, ako aj opatrenia zamerané na odstránenie prekážok, ktorým čelia ženy-podnikateľky, akou je napr. nedostatočný prístup k financovaniu. Nariadenie podnecuje členské štáty, aby svoje verejné zdroje zameriavali na opatrenia pomoci, ktoré skutočne prispejú k vytvárajú pracovných miest a posilňovaniu konkurencieschopnosti Európy. Zároveň znižuje administratívne zaťaženie verejných orgánov, Komisie a samotných príjemcov pomoci. Týmto novým všeobecným nariadením o skupinových výnimkách sa konsolidujú a harmonizujú pravidlá, ktoré sa nachádzali v piatich samostatných nariadeniach a rozširuje uplatnenie výnimky na ďalšie kategórie štátnej pomoci. Nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní od uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie, čím členským štátom umožní okamžite poskytovať lepšie zacielenú pomoc.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Tieto nové pravidlá stanovujú jasný rámec, ktorý umožní členským štátom poskytovať pomoc na vytváranie pracovných miest, posilňovanie konkurencieschopnosti a zlepšovanie životného prostredia bez toho, aby musela byť do tohto procesu zapojená Komisia. Komisia teda v súlade s akčným plánom štátnej pomoci a zákonom o malých podnikoch plní svoj záväzok umožniť členským štátom rýchlejšie a jednoduchšie poskytovanie správneho druhu štátnej pomoci“.

Cieľom akčného plánu štátnej pomoci z roku 2005 (pozri IP/05/680 a MEMO/05/195 ) je vytvoriť súbor jednoduchých, ľahko uplatniteľných a jednotných pravidiel poskytovania pomoci, ktoré by prispeli k hospodárskemu rozvoju, a to bez neoprávneného narušenia hospodárskej súťaže (t. j. v súlade s podmienkami zlučiteľnosti podľa článku 87 ods. 3 Zmluvy o ES). Toto zjednodušenie možno najlepšie dosiahnuť schválením „skupinových výnimiek“, ktoré oslobodzujú členské štáty od povinnosti predchádzajúcej notifikácie pomoci Komisii.

Toto nariadenie zároveň významným spôsobom a s okamžitou účinnosťou dopĺňa zákon o malých podnikoch, ktorý Komisia prijala v júni 2008 (pozri IP/ 05/1003). Umožní členským štátom podporovať malé a stredné podniky (MSP) v rôznych štádiách ich vývoja. MSP môže byť poskytnutých všetkých 26 kategórií pomoci, na ktoré sa nariadenie vzťahuje. V prípade, ak je túto pomoc možné poskytnúť aj veľkým podnikom, MSP získajú mimoriadnu výhodu.

Všeobecným nariadením o skupinových výnimkách sa v súlade so snahou Komisie o lepšiu právnu reguláciu harmonizujú v rámci možnosti všetky horizontálne aspekty, ktoré sa vzťahujú na príslušné oblasti pomoci. Do nariadenia bola preto zahrnutá séria existujúcich nástrojov o štátnej pomoci, ktoré Komisia prijala od roku 2001: pomoc pre MSP, pomoc na výskum a vývoj v prospech MSP, pomoc pre zamestnanosť, pomoc na vzdelávanie a regionálna pomoc. Do nariadenia sa navyše začlenilo päť kategórií pomoci, na ktoré sa skupinové výnimky doteraz neuplatňovali: pomoc na ochranu životného prostredia, pomoc na inovácie, pomoc na výskum a vývoj pre veľké podniky, pomoc vo forme rizikového kapitálu a pomoc pre nové podniky založené ženami-podnikateľkami. Podmienky udeľovania výnimiek pre tieto druhy opatrení pomoci sú v súlade s nedávno prijatými usmerneniami o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia (pozri IP/08/80 a MEMO/08/31 ), usmerneniami o rizikovom kapitáli (pozri IP/06/1015 ) a rámcom pre výskum, vývoj a inovácie (pozri IP/06/1600 a MEMO/06/441 ).

Nariadenie tiež úzko nadväzuje na usmernenia o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia, pričom od notifikačnej povinnosti oslobodzuje celý rad rozličných dotácií na podporu ochrany životného prostredia. Zjednodušený postup stanovený v nariadení prináša členským štátom ďalšie možnosti na realizáciu akčného plánu EÚ v oblasti zmeny klímy (pozri IP/07/29 a IP/08/80 ).

Opatrenia pomoci, na ktoré sa všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách neuplatňuje, nemožno automaticky považovať za protiprávne. Naďalej sa na ne vzťahuje bežná notifikačná povinnosť. Komisia bude takéto notifikácie posudzovať na základe existujúcich usmernení a rámcov.

Všeobecným nariadením o skupinových výnimkách sa schvaľujú tieto kategórie pomoci:

 • investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti v prospech MSP;

 • pomoc pre malé nové podniky založené ženami-podnikateľkami;

 • pomoc na poradenské služby v prospech MSP;

 • pomoc na účasť MSP na veľtrhoch;

 • pomoc vo forme rizikového kapitálu;

 • pomoc na výskum a vývoj;

 • pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti;

 • pomoc na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva pre MSP;

 • pomoc na výskum a vývoj v odvetví poľnohospodárstva a rybného hospodárstva;

 • pomoc pre mladé inovačné podniky;

 • pomoc na poradenské a podporné služby v oblasti inovácií;

 • pomoc pri poskytovaní vysokokvalifikovaných zamestnancov;

 • pomoc na vzdelávanie;

 • pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií;

 • pomoc na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií;

 • pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním zamestnancov so zdravotným postihnutím;

 • regionálna investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti;

 • pomoc na novozaložené malé podniky v podporovaných oblastiach;

 • investičná pomoc umožňujúca ísť nad rámec noriem Spoločenstva na ochranu životného prostredia;

 • pomoc na zaobstaranie dopravných prostriedkov, ktoré spĺňajú vyššie normy ako normy Spoločenstva na ochranu životného prostredia;

 • pomoc na včasné prispôsobenie sa MSP budúcim normám na ochranu životného prostredia;

 • pomoc na investície do opatrení zameraných na úsporu energie;

 • pomoc na investície do vysokoúčinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie;

 • pomoc na investície určené na podporu obnoviteľných zdrojov energie;

 • pomoc na environmentálne štúdie;

 • environmentálna pomoc vo forme daňových úľav.

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm

Pozri aj MEMO/08/481 .


Side Bar