Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 08/1110

Bruxelles, 7 iulie 2008

Ajutoare de stat: Comisia adoptă un regulament care aprobă automat ajutoarele pentru locuri de muncă și creștere economică

Comisia Europeană a adoptat un regulament care va intra în vigoare în săptămânile viitoare și care aprobă automat o serie de măsuri de ajutor, permițând astfel statelor membre să acorde un astfel de ajutor fără notificarea prealabilă a Comisiei. Regulamentul autorizează ajutorul pentru IMM-uri, cercetare, inovare, dezvoltare regională, formare, ocuparea forței de muncă și capitalul de risc. De asemenea, regulamentul autorizează ajutoarele pentru protecția mediului, măsurile de ajutor pentru promovarea spiritului antreprenorial, cum ar fi ajutorul pentru întreprinderi inovatoare noi, ajutorul pentru întreprinderi mici nou-create în regiuni asistate, precum și măsuri care abordează anumite probleme, de exemplu dificultățile cu care se confruntă femeile de afaceri în ceea ce privește accesul la finanțare. Regulamentul încurajează statele membre să-și concentreze resursele de stat asupra ajutoarelor care vor oferi un beneficiu real creării locurilor de muncă și competitivității Europei, reducând totodată sarcina administrativă a autorităților publice, a beneficiarilor și a Comisiei. Acest nou regulament general de exceptare pe categorii consolidează și armonizează într-un text unic normele prevăzute înainte în cinci regulamente diferite, extinzând categoriile de ajutoare de stat care beneficiază de exceptări. Regulamentul va produce efecte la 20 de zile după publicarea sa în Jurnalul Oficial, dând statelor membre posibilitatea de a acorda imediat ajutoare mai bine direcționate.

Comisarul pentru concurență, dna Neelie Kroes, a declarat: „Aceste noi norme instituie un cadru clar care să permită statelor membre acordarea unor ajutoare de stat concentrate asupra creării locurilor de muncă, impulsionării competitivității și îmbunătățirii mediului, fără a fi deloc necesară implicarea Comisiei. Prin urmare, în conformitate cu Planul de acțiune privind ajutoarele de stat și cu Legea privind întreprinderile mici, Comisia își respectă angajamentele de a accelera și facilita procedura prin care statele membre pot acorda ajutoare de stat adecvate.”

„Planul de ac țiune privind ajutoarele de stat” din 2005 (a se vedea IP/05/680 și MEMO/05/195 ) urmărește crearea unui set simplu, ușor de utilizat și coerent de norme privind acordarea ajutorului care va promova probabil dezvoltarea economică fără denaturarea nejustificată a concurenței [îndeplinind astfel condițiile de compatibilitate definite la articolul 87 alineatul (3) din Tratatul CE], iar simplificarea poate fi cel mai bine realizată prin adoptarea unor „exceptări pe categorii” care să scutească statele membre de obligația de notificare prealabilă a ajutorului către Comisie.

De asemenea, acest regulament constituie o contribu ție importantă și cu aplicare imediată la Legea privind întreprinderile mici, adoptată de Comisie în iunie 2008 (a se vedea IP/08/1003). Acesta va permite statelor membre să sprijine întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în diferitele etape ale dezvoltării lor. Toate cele 26 de categorii de ajutoare acoperite de regulament pot fi acordate IMM-urilor. În măsura în care un astfel de ajutor este disponibil și pentru întreprinderile mari, IMM-urile vor beneficia de un ajutor complementar special.

De asemenea, în conformitate cu programul Comisiei pentru „o mai bună legiferare”, Regulamentul general de exceptare pe categorii armonizează, în măsura posibilului, toate aspectele orizontale aplicabile diferitelor domenii de ajutor în cauză. Prin urmare, Regulamentul general de exceptare pe categorii încorporează conținutul unei serii de instrumente de ajutor de stat existente, adoptate de Comisie începând cu 2001: ajutoarele destinate IMM-urilor, ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare în favoarea IMM-urilor, ajutoarele pentru ocuparea forței de muncă, ajutoarele pentru formare și ajutoarele regionale. În plus, regulamentul integrează cinci categorii de ajutoare care până acum nu au făcut obiectul unor exceptări pe categorii: ajutoarele pentru mediu, ajutoarele pentru inovare, ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare în favoarea întreprinderilor mari, ajutoarele sub forma capitalului de risc și ajutoarele pentru întreprinderi nou-create de femeile de afaceri. Condițiile de exceptare pentru ultimul tip de măsuri de ajutor enumerat respectă orientările privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului recent adoptate (a se vedea IP/08/80 și MEMO/08/31 ), orientările privind capitalul de risc (a se vedea IP/06/1015 ) și Cadrul pentru cercetare, dezvoltare și inovare (a se vedea IP/06/1600 și MEMO/06/441 ).

De asemenea, regulamentul consolidează orientările privind ajutoarele de stat pentru protec ția mediului, scutind de notificare o serie de subvenții diverse care sprijină protecția mediului. Tratamentul simplificat pe care îl oferă regulamentul constituie încă un instrument la dispoziția statelor membre în vederea punerii în aplicare a Planului de acțiune privind clima al UE (a se vedea IP/07/29 și IP/08/80 ).

Măsurile de ajutor care nu au fost incluse în Regulamentul general de exceptare pe categorii nu sunt neapărat ilegale. Pur și simplu, acestea fac în continuare obiectul obligației tradiționale de notificare. Comisia va analiza astfel de notificări pe baza orientărilor și cadrelor existente.

Categoriile de ajutoare autorizate de Regulamentul general de exceptare pe categorii sunt ajutoare pentru:

 • investi ții și locuri de muncă în favoarea IMM-urilor;

 • întreprinderi mici nou-create de femeile de afaceri;

 • consultan ță în favoarea IMM-urilor;

 • participarea IMM-urilor la târguri;

 • furnizarea capitalului de risc;

 • cercetare și dezvoltare;

 • studii de fezabilitate tehnică;

 • costurile aferente drepturilor de proprietate industrială pentru IMM-uri;

 • cercetare și dezvoltare în sectorul agricol și al pescuitului;

 • întreprinderi inovatoare noi;

 • servicii de consultan ță pentru inovare și servicii de asistență pentru inovare;

 • împrumutul de personal cu înaltă calificare;

 • formare;

 • recrutarea lucrătorilor defavoriza ți sub formă de subvenții salariale;

 • angajarea lucrătorilor cu handicap sub formă de subven ții salariale;

 • compensarea costurilor suplimentare generate de angajarea lucrătorilor cu handicap;

 • investi ții și ocuparea forței de muncă la nivel regional;

 • întreprinderi mici nou-create în regiunile asistate;

 • investi ții pentru depășirea standardelor comunitare în materie de protecție a mediului;

 • achizi ționarea unor vehicule de transport care depășesc standardele comunitare în materie de protecție a mediului;

 • adaptarea din timp la viitoarele standarde comunitare pentru IMM-uri;

 • investi ții în măsuri de economisire a energiei;

 • investi ții în cogenerarea cu randament ridicat;

 • investi ții pentru promovarea surselor de energie regenerabilă;

 • studii de mediu;

 • ajutoare pentru mediu sub formă de reduceri fiscale.

Regulamentul general de exceptare pe categorii este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm

A se vedea, de asemenea, MEMO/08/481 .


Side Bar