Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/ 1110

Bruksela , dnia 7 lipca 2008 r.

Pomoc państwa : Komisja przyjmuje rozporządzenie w sprawie automatycznego zatwierdzania pomocy na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego

Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie, które wejdzie w życie w najbliższych tygodniach. Wprowadza ono zasadę automatycznego zatwierdzania szeregu środków pomocy, dzięki czemu państwa członkowskie będą mogły udzielać takiej pomocy bez konieczności uprzedniego zgłaszania tego faktu Komisji. Rozporządzenie zatwierdza pomoc na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, badań naukowych, innowacji, rozwoju regionalnego, szkoleń zawodowych, zatrudnienia i kapitału podwyższonego ryzyka. Rozporządzenie zatwierdza również pomoc na ochronę środowiska, środki pomocy służące promocji przedsiębiorczości, np. pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorców, pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw w regionach objętych pomocą, a także środki przeciwdziałające takim problemom, jak trudności w dostępie do źródeł finansowania, z jakimi borykają się kobiety prowadzące działalność gospodarczą. Rozporządzenie nie tylko zachęca państwa członkowskie do przeznaczania zasobów państwowych na pomoc, która przyniesie realne korzyści w postaci zwiększenia zatrudnienia i konkurencyjności Europy, ale także ogranicza obciążenie administracyjne władz publicznych, beneficjentów i Komisji. Nowe ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych konsoliduje w jednym tekście i ujednolica zasady zawarte dotychczas w pięciu różnych rozporządzeniach oraz rozszerza kategorie pomocy państwa objęte wyłączeniem. Rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym, co natychmiast umożliwi państwom członkowskim udzielanie lepiej ukierunkowanej pomocy.

Komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes stwierdziła: „Nowe zasady tworzą przejrzyste ramy prawne, umożliwiające państwom członkowskim udzielanie pomocy ukierunkowanej na tworzenie miejsc pracy, zwiększanie konkurencyjności i poprawę stanu środowiska naturalnego bez konieczności angażowania w ten proces Komisji. Tym samym Komisja, zgodnie z planem działania w zakresie pomocy państwa oraz Aktem dla drobnej przedsiębiorczości w Europie, realizuje podjęte zobowiązania, przewidujące szybsze i łatwiejsze udzielanie przez państwa członkowskie odpowiedniego rodzaju pomocy”.

Celem planu działań w zakresie pomocy państwa z 2005 r. (zob. IP/05/680 i MEMO/05/195 ) jest stworzenie prostego, zrozumiałego i spójnego zbioru zasad udzielania pomocy przeznaczonej na wspieranie rozwoju gospodarczego bez nadmiernego zakłócania konkurencji (spełniającego zatem warunki zgodności ze wspólnym rynkiem zawarte w art. 87 ust. 3 Traktatu WE). Najlepszym sposobem uproszczenia przepisów jest wprowadzenie „wyłączeń grupowych” zwalniających państwa członkowskie z obowiązku uprzedniego zgłaszania pomocy Komisji.

Rozporządzenie to stanowi również ważne i mające natychmiastowe zastosowanie uzupełnienie Aktu dla drobnej przedsiębiorczości w Europie, przyjętego przez Komisję w czerwcu 2008 r. (zob. IP/08/1003). Umożliwi ono państwom członkowskim wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) znajdujących się w różnych fazach rozwoju. Pomoc w ramach wszystkich zawartych w rozporządzeniu 26 kategorii pomocy może być udzielana na rzecz MŚP. W zakresie w jakim pomoc ta będzie również dostępna dla dużych przedsiębiorstw, MŚP będą korzystać ze specjalnych dodatków.

Zgodnie z programem Komisji na rzecz lepszych uregulowań prawnych, rozporządzenie ujednolica w miarę możliwości wszystkie aspekty poziome dotyczące różnych właściwych obszarów pomocy. Dlatego rozporządzenie obejmuje treść szeregu istniejących aktów prawnych dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję od 2001 r.: pomocy na rzecz MŚP, pomocy na badania i rozwój dla MŚP, pomocy na zatrudnienie, pomocy na szkolenia oraz pomocy regionalnej. Ponadto rozporządzenie ujmuje pięć kategorii pomocy, które nie były dotychczas objęte wyłączeniem grupowym: pomoc na ochronę środowiska, pomoc na innowacje, pomoc na badania i rozwój dla dużych przedsiębiorstw, pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka oraz pomoc na rzecz nowych przedsiębiorstw zakładanych przez kobiety. Warunki wyłączenia ostatniego typu środków pomocy są zgodne z przyjętymi niedawno wytycznymi w sprawie pomocy państwa w dziedzinie ochrony środowiska (zob. IP/08/80 i MEMO/08/31 ), wytycznymi dotyczącymi kapitału podwyższonego ryzyka ( IP/06/1015 ) oraz programem ramowym w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji ( IP/06/1600 i MEMO/06/441 ).

Rozporządzenie rozwija również wytyczne w sprawie pomocy państwa w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, zwalniając z obowiązku zgłoszenia zbiór różnych dotacji przeznaczonych na wspieranie ochrony środowiska naturalnego. Wprowadzone rozporządzeniem uproszczone zasady stanowią dla państw członkowskich kolejne narzędzie wdrażania unijnego planu działań na rzecz klimatu (zob. IP/07/29 i IP/08/80 ).

Środki pomocy nieujęte w rozporządzeniu niekoniecznie są niezgodne z prawem. Będą one po prostu podlegały tradycyjnej procedurze zgłoszenia – Komisja będzie badać takie zgłoszenia na podstawie obowiązujących wytycznych i zasad ramowych.

Rozporządzenie sankcjonuje kategorie pomocy przeznaczonej na rzecz:

 • inwestycji i zatrudnienia w MŚP;

 • nowo utworzonych małych przedsiębiorstw założonych przez kobiety;

 • usług doradczych dla MŚP;

 • udziału MŚP w targach handlowych;

 • udostępniania kapitału podwyższonego ryzyka;

 • badań i rozwoju ;

 • technicznych studiów wykonalności;

 • kosztów nabycia praw własności przemysłowej przez MŚP;

 • badań i rozwoju w sektorze rolnym i rybołówstwa;

 • młodych innowacyjnych przedsiębiorców;

 • usług doradczych w zakresie innowacji i usług dodatkowych dotyczących innowacji;

 • wypożyczania wysoko wykwalifikowanych pracowników;

 • szkoleń;

 • zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, w formie dopłaty do ich płac;

 • zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, w formie dopłaty do ich płac;

 • rekompensat dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych;

 • inwestycji regionalnych i zatrudnienia;

 • nowo tworzonych małych przedsiębiorstw w regionach objętych pomocą;

 • inwestycji przekraczających wspólnotowe standardy w zakresie ochrony środowiska;

 • nabycia środków transportu przekraczających wspólnotowe standardy w zakresie ochrony środowiska;

 • wczesnego przystosowania MŚP do przyszłych standardów ochrony środowiska;

 • inwestycji w rozwiązania energooszczędne;

 • inwestycji w dziedzinie kogeneracji o wysokiej sprawności;

 • inwestycji promujących energię ze źródeł odnawialnych;

 • badań środowiskowych;

 • środowiska naturalnego, w formie ulg podatkowych.

Rozporządzenie dostępne jest na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm

Zobacz również: MEMO/08/481 .


Side Bar