Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/ 1110

Brussel, 7 juli 2008

Staatssteun: Dankzij nieuwe Commissieverordening wordt steun voor meer banen en groei voortaan automatisch goedgekeurd

De Europese Commissie heeft een verordening goedgekeurd (die de komende weken van kracht wordt) waarmee een hele reeks steunmaatregelen voortaan automatisch worden goedgekeurd. Daardoor kunnen lidstaten dat soort steun nu verlenen zonder dat zij dit vooraf bij de Commissie hoeven te melden. Met de verordening mag steun worden verleend voor het MKB, voor onderzoek en innovatie, regionale ontwikkeling, opleiding, werkgelegenheid en risicokapitaal. De verordening laat, naast steun voor milieubescherming, ook diverse steunmaatregelen toe die het ondernemerschap moeten stimuleren, zoals steun voor innovatieve starters, steun voor nieuw opgerichte kleine ondernemingen in steungebieden, en maatregelen om de problemen aan te pakken waarmee onderneemsters te kampen hebben (zoals moeilijke toegang tot financiering). De verordening wil de lidstaten stimuleren om hun overheidsmiddelen in te zetten voor steunmaatregelen die reëel bijdragen aan het scheppen van banen en het versterken van het Europese concurrentievermogen. Tegelijk vermindert zij de administratieve belasting voor overheden, begunstigden en de Commissie. Deze nieuwe algemene groepsvrijstellingsverordening harmoniseert en bundelt de bepalingen van vijf bestaande afzonderlijke verordeningen tot één geheel. Ook worden de categorieën vrijgestelde staatssteun verruimd. De verordening wordt van kracht 20 dagen na de publicatie ervan in het EU-Publicatieblad. Zo kunnen de lidstaten onmiddellijk hun steun doelgerichter maken.

In een reactie verklaarde Neelie Kroes, Commissaris voor Concurrentiebeleid: "Deze nieuwe regels tekenen een duidelijk kader uit, zodat de lidstaten hun steun kunnen richten op het creëren van banen, de versterking van het concurrentievermogen en een schoner milieu, zonder dat de Commissie daarbij betrokken hoeft te worden. De Commissie komt dan ook haar beloften na om, in lijn met het Actieplan Staatssteun en de Small Business Act , de lidstaten in staat te stellen eenvoudiger en sneller het juiste soort staatssteun te verlenen."

Het Actieplan Staatssteun (2005) (zie IP/05/680 en MEMO/05/195 ) wil een handzaam, gebruiksvriendelijk en coherent stel regels uitwerken voor steun die de economische ontwikkeling kan stimuleren, zonder dat de mededinging buitensporig wordt verstoord (en waarbij de steun dus voldoet aan de verenigbaarheidsvoorwaarden van artikel 87, lid 3, van het EG-Verdrag). De kortste weg naar vereenvoudiging is de goedkeuring van zgn. "groepsvrijstellingen", waardoor de lidstaten bepaalde soorten steun niet vooraf bij de Commissie hoeven te melden.

Deze verordening is ook een belangrijke en direct merkbare bijdrage aan de Small Business Act die de Commissie in juni 2008 heeft goedgekeurd (zie IP/08/1003 ). Ondernemingen kunnen nu kleine en middelgrote ondernemingen (het MKB) steunen in de verschillende fasen van hun ontwikkeling. Alle 26 categorieën steun uit de verordening kunnen aan het MKB worden verleend. Wanneer dat soort steun ook voor grote ondernemingen beschikbaar is, kan het MKB een opslag krijgen.

In lijn met de agenda van de Commissie voor een betere regelgeving, worden in deze nieuwe groepsvrijstellingsverordening alle horizontale aspecten die voor de verschillende soorten steun gelden, zo veel mogelijk geharmoniseerd. Daarom ook wordt de inhoud van een reeks bestaande staatssteuninstrumenten die de Commissie sinds 2001 heeft goedgekeurd, in deze verordening verwerkt: MKB-steun, O&O-steun voor het MKB, werkgelegenheidssteun, opleidingssteun en regionale steun. Ook worden in de verordening vijf categorieën steun opgenomen, waarvoor tot dusver nog geen groepsvrijstelling gold: milieusteun, innovatiesteun, O&O-steun voor grote ondernemingen, steun in de vorm van risicokapitaal en steun voor nieuwe, door vrouwelijke ondernemers opgerichte ondernemingen. De vrijstellingsvoorwaarden voor dit laatste soort steunmaatregelen sporen met de recent goedgekeurde richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming (zie IP/08/80 en MEMO/08/31 ), de richtsnoeren risicokapitaalsteun (zie IP/06/1015 ) en de kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (zie IP/06/1600 en MEMO/06/441 ).

De verordening bouwt ook voort op de richtsnoeren milieusteun, doordat een reeks uiteenlopende subsidies voor milieubescherming worden vrijgesteld van aanmelding. Met deze vereenvoudigde aanpak die de Verordening biedt, beschikken de lidstaten over een extra instrument om het EU-Klimaatactieplan uit te voeren (zie IP/07/29 en IP/08/80 ).

Dat steunmaatregelen niét in de algemene groepsvrijstellingsverordening zijn opgenomen, betekent nog niet dat ze daarom verboden zijn. Voor dat soort maatregelen blijft gewoon de traditionele aanmeldingsverplichting gelden: de Commissie blijft dit soort aanmeldingen onderzoeken op basis van de bestaande richtsnoeren en steunkaders.

Met de algemene groepsvrijstellingsverordening mag steun worden verleend voor de volgende doelstellingen:

 • investeringen en werkgelegenheid in het MKB

 • nieuw, door vrouwelijke ondernemers opgerichte kleine ondernemingen

 • consultancy ten behoeve van het MKB

 • deelneming MKB aan beurzen

 • verschaffing van risicokapitaal

 • onderzoek en ontwikkeling

 • technische haalbaarheidsstudies

 • de kosten van industriële-eigendomsrechten voor het MKB

 • O&O in de landbouw- en visserijsector

 • innovatieve starters

 • innovatieadviesdiensten en diensten inzake innovatieondersteuning

 • het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel

 • opleiding

 • loonsubsidies voor de indienstneming van kwetsbare werknemers

 • loonsubsidies voor het in dienst hebben van gehandicapte werknemers

 • compensatie van de additionele kosten voor het in dienst hebben van gehandicapte werknemers

 • regionale investeringen en werkgelegenheid

 • nieuw opgerichte kleine ondernemingen in steungebieden

 • investeringen om verder te gaan dan de EU-normen inzake milieubescherming

 • aanschaf van transportvoertuigen die verder gaan dan de EU-normen inzake milieubescherming

 • vroege aanpassing MKB aan toekomstige milieunormen

 • investeringen in energiebesparende maatregelen

 • investeringen in hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling

 • investeringen ter bevordering van energie uit hernieuwbare energiebronnen

 • milieustudies

 • belastingverminderingen ten behoeve van het milieu.

De tekst van de algemene groepsvrijstellingsverordening is te vinden op:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm

Zie ook MEMO/08/481 .


Side Bar