Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/ 1110

Briselē, 2008. gada 7. jūlijā

Valsts atbalsts: Komisija pieņem regulu, ar ko automātiski apstiprina atbalstu nodarbinātībai un izaugsmei

Eiropas Komisija ir pieņēmusi regulu, kas stāsies spēkā nākošajās nedēļās, ar kuru automātiski apstiprina vairāku atbalsta pasākumu klāstu, tādējādi dalībvalstis varēs piešķirt šādu atbalstu, par to iepriekš nepaziņojot Komisijai. Regula atļauj atbalstīt MVU, pētniecību, inovāciju, reģionālo attīstību, mācības, nodarbinātību un riska kapitālu. Regula apstiprina arī atbalstu vides aizsardzībai un atbalsta pasākumus, ar kuriem veicina uzņēmējdarbību, piemēram, atbalstu jaunajiem uzņēmējiem un atbalstu mazajiem uzņēmumiem, kas tikko sākuši darboties atbalstāmos reģionos, kā arī pasākumus, kas risina tādas problēmas kā finansējuma saņemšanas grūtības, ar ko saskaras uzņēmēji – sievietes. Regula ne tikai iedrošina dalībvalstis koncentrēt valsts resursus tādam atbalstam, kas veicinās jaunu darba vietu izveidi un Eiropas konkurētspēju, bet arī samazina administratīvo slogu valsts iestādēm, saņēmējiem un Komisijai. Šī jaunā Vispārējā grupu atbrīvojuma regula (VGAR) apkopo vienā tekstā un saskaņo jau esošos noteikumus, kas ietverti piecās atsevišķās regulās, un paplašina valsts atbalsta kategorijas, uz kurām attiecas atbrīvojums. Tā stāsies spēkā 20 dienas pēc publikācijas Oficiālajā Vēstnesī, ļaujot dalībvalstīm nekavējoties piešķirt mērķtiecīgāku atbalstu.

Konkurences komisāre Nēlī Krusa ( Neelie Kroes ) teica: „Ar šiem jaunajiem noteikumiem ir izveidota skaidra sistēma, kas, neiesaistot Komisiju, ļauj dalībvalstīm piešķirt atbalstu, kura mērķis ir veidot jaunas darba vietas, atbalstīt konkurētspēju un uzlabot apkārtējo vidi. Komisija tādējādi pilda savu apņemšanos paātrināt un atvieglot attiecīgā veida valsts atbalsta piešķiršanas procesu dalībvalstīm saskaņā ar Valsts atbalsta rīcības plānu un Mazās uzņēmējdarbības aktu.”

2005. gada „Valsts atbalsta rīcības plāna” (skatīt IP/05/680 un MEMO/05/195 ) mērķis ir izveidot vienkāršu, lietotājam draudzīgu un saskaņotu atbalsta noteikumu kopumu, kas veicinātu ekonomisko attīstību, nepamatoti netraucējot konkurenci (un tādējādi izpildītu saderības nosacījumus, kas uzskaitīti EK līguma 87. panta 3. punktā). Vienkāršošanu vislabāk var sasniegt, pieņemot „grupu atbrīvojumus”, ar ko dalībvalstis atbrīvo no pienākuma par atbalsta piešķiršanu iepriekš paziņot Komisijai.

Šī regula ir nopietns un efektīvs ieguldījums saistībā ar Mazās uzņēmējdarbības aktu, ko Komisija pieņēma 2008. gada jūnijā (skatīt IP/08/1003). Tā ļaus dalībvalstīm atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) dažādos attīstības posmos. Visas 26 atbalsta kategorijas, kas ietvertas regulā, var piešķirt MVU. Kaut gan šāds atbalsts ir pieejams arī lieliem uzņēmumiem, MVU varēs izmantot īpašu piemaksu sniegtās priekšrocības.

Saskaņā ar Komisijas „Labāka regulējuma” programmu VGAR iespēju robežās saskaņo visus horizontālos jautājumus saistībā ar dažādām atbalsta jomām. VGAR ir apkopots vairāku esošo valsts atbalsta tiesību aktu saturs, kurus Komisija pieņēmusi kopš 2001. gada: atbalsts MVU, pētniecības un attīstības atbalsts MVU, atbalsts nodarbinātībai, mācību atbalsts un reģionālais atbalsts. Turklāt regulā ietvertas piecas atbalsta kategorijas, uz kurām līdz šim grupu atbrīvojums neattiecās: atbalsts apkārtējai videi, inovācijas atbalsts, pētniecības un attīstības at balsts lielām sabiedrībām, atbalsts riska kapitāla veidā un atbalsts jauniem uzņēmumiem, kuru dibinātājas ir sievietes. Nosacījumi atbrīvojuma piemērošanai minēto veidu atbalsta pasākumiem ir saskaņā ar nesen pieņemtajām pamatnostādnēm par valsts atbalstu vides aizsardzībai (skatīt IP/08/80 un MEMO/08/31 ), riska kapitāla pamatnostādnēm (skatīt IP/06/1015 ) un Pētniecības, attīstības un jauninājumu pamatprogrammu (skatīt IP/06/1600 un MEMO/06/441 ).

Regula turpina Pamatnostādņu par valsts atbalstu vides aizsardzībai ideju, atbrīvojot no paziņošanas pienākuma dažādu subsīdiju klāstu, kas veicina vides aizsardzību. Vienkāršotā procedūra, ko piedāvā regula, ir vēl viens līdzeklis, ar kura palīdzību dalībvalstis var īstenot ES Klimata rīcības plānu (skatīt IP/07/29 un IP/08/80 ).

Atbalsta pasākumi, kas nav ietverti VGAR, nav obligāti jāuzskata par nelikumīgiem. Tiem vienkārši ir jāpiemēro tradicionālā paziņošanas prasība – Komisija šos paziņojumus izskatīs, pamatojoties uz spēkā esošajām pamatnostādnēm un pamatprogrammām.

Atbalsta kategorijas, kas apstiprinātas ar VGAR, ir:

 • atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai,

 • atbalsts mazajiem uzņēmumiem, ko tikko izveidojušas uzņēmējas – sievietes,

 • atbalsts konsultācijām MVU,

 • atbalsts MVU līdzdalībai tirdzniecības izstādēs,

 • riska kapitāla nodrošinājums,

 • atbalsts pētniecībai un attīstībai,

 • atbalsts tehnisko iespēju izpētei,

 • atbalsts MVU rūpnieciskā īpašuma tiesību izmaksām,

 • atbalsts pētniecībai un attīstībai lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarēs,

 • atbalsts jauniem, inovatīviem uzņēmumiem,

 • atbalsts inovācijas konsultāciju un inovācijas atbalsta pakalpojumiem,

 • atbalsts augsti kvalificēta personāla nodarbināšanai uz laiku,

 • mācību atbalsts,

 • atbalsts nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju pieņemšanai darbā, piešķirot subsīdijas algām,

 • atbalsts personu ar invaliditāti nodarbināšanai, piešķirot subsīdijas algām,

 • atbalsts, ar ko kompensē papildu izdevumus strādājošu personu ar invaliditāti nodarbināšanai,

 • reģionālais atbalsts ieguldījumiem un nodarbinātībai,

 • atbalsts jaunizveidotiem mazajiem uzņēmumiem atbalstāmos reģionos,

 • atbalsts ieguldījumiem, ar kuru palīdzību paredzēts pārsniegt Kopienas vides aizsardzības standartus,

 • atbalsts tādu transportlīdzekļu iegādei, kas pārsniedz Kopienas vides aizsardzības standartus,

 • atbalsts MVU, lai uzsāktu savlaicīgu pielāgošanos turpmākajiem vides aizsardzības standartiem,

 • atbalsts ieguldījumiem enerģijas taupīšanas pasākumos,

 • atbalsts ieguldījumiem augsti efektīvā koģenerācijā,

 • atbalsts ieguldījumiem, ar ko veicina enerģijas ieguvi no atjaunojamiem enerģijas avotiem,

 • atbalsts pētījumiem vides jomā,

 • atbalsts vides aizsardzības nodokļu samazinājumu veidā.

VGAR ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm

Skat. arī MEMO/08/481 .


Side Bar