Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1110

2008 m. liepos 7 d., Briuselis

Valstybės pagalba. Komisija priima reglamentą, pagal kurį automatiškai tvirtinama pagalba darbo vietų kūrimui ir augimui skatinti

Europos Komisija priėmė per kelių savaičių laikotarpį įsigaliosiantį reglamentą, kuriame nustatytos tam tikros automatiškai tvirtinamos pagalbos priemonės, tad valstybės narės galės tokią pagalbą skirti apie tai iš anksto nepranešusios Komisijai. Pagal reglamentą leidžiama tvirtinti pagalbą MVĮ, pagalbą moksliniams tyrimams, inovacijoms, pagalbą regioniniam vystymuisi, pagalbą mokymui, pagalbą užimtumui ir rizikos kapitalui. Taip pat leidžiama skirti pagalbą aplinkos apsaugai, pagalbą verslumui skatinti (pavyzdžiui, pagalba įsteigtoms naujoms novatoriškoms įmonėms, pagalba įsteigtoms naujoms mažosioms įmonėms remiamuose regionuose) ir pagalbos priemones moterims verslininkėms kylančioms problemoms (pavyzdžiui, sunkumai gauti finansavimą) spręsti. Reglamentu valstybės narės skatinamos valstybinius išteklius naudoti skiriant darbo vietų kūrimui ir Europos konkurencingumui iš tiesų naudingą pagalbą, drauge sumažinama valdžios institucijų, pagalbos gavėjų ir Komisijos biurokratinė našta. Naujuoju bendruoju bendrosios išimties reglamentu į vieną tekstą sujungiamos ir suderinamos anksčiau penkiuose atskiruose reglamentuose nurodytos taisyklės ir išplečiamas valstybės pagalbos, kuriai netaikomas pranešimo reikalavimas, sąrašas. Reglamentas įsigalios praėjus 20 dienų nuo paskelbimo Oficialiajame leidinyje, tad valstybės narės galės nedelsdamos skirti tikslingesnę pagalbą.

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė : „Naujosiomis taisyklėmis nustatoma aiški sistema, leisianti valstybėms narėms be jokio Komisijos kišimosi skirti pagalbą, kuria skatinama kurti naujas darbo vietas, didinti konkurencingumą ir gerinti aplinkos apsaugą. Todėl Komisija, atsižvelgdama į Valstybės pagalbos veiksmų planą ir Smulkiojo verslo aktą, vykdo įsipareigojimus valstybėms narėms pagreitinti ir palengvinti tam tikrų rūšių valstybės pagalbos skyrimą.“

2005 m. Valstybės pagalbos veiksmų planu (žr. IP/05/680 ir MEMO/05/195) siekiama sukurti paprastas, lengvai taikomas ir nuoseklias pagalbos, kuria skatinamas ekonominis vystymasis ir pernelyg neiškreipiama konkurencija (todėl tenkinamos suderinamumo sąlygos, nur odytos EB sutarties 87 straipsnio 3 dalyje), skyrimo taisykles. Supaprastinti taisykles geriausia priimant bendrąsias išimtis, kuriomis valstybės narės atleidžiamos nuo reikalavimo iš anksto Komisijai pranešti apie pagalbą.

Šis reglamentas taip pat yra svarbus ir tiesiogiai veiksmingas įnašas į 2008 m. birželio mėn. Komisijos priimtą Smulkiojo verslo aktą (žr. IP/08/1003). Valstybės narės galės remti įsteigtas naujas ir jau veikiančias mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ). MVĮ galima taikyti visas reglamente nurodytas valstybės pagalbos priemones (26 rūšys). Kadangi tokią pagalbą gali gauti ir didelės įmonės, MVĮ bus skiriama speciali papildoma suma.

Pagal Komisijos „Geresnio reglamentavimo darbotvarkę“ bendruoju bendrosios išimties reglamentu taip pat, kiek tai įmanoma, suderinami visi horizontalieji aspektai, taikomi skirtingoms susijusioms pagalbos sritims. Todėl į bendrąjį bendrosios išimties reglamentą įtraukiamas įvairių, nuo 2001 m. Komisijos priimtų valstybės pagalbos priemonių turinys: pagalba MVĮ, pagalba MVĮ atliekamiems moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai, pagalba užimtumui, mokymo pagalba ir regioninė pagalba. Be to, į reglamentą įtraukiama 5 rūšių pagalba, kuriai iki šiol netaikyta bendroji išimtis: pagalba aplinkos apsaugai, pagalba inovacijoms, pagalba didelių įmonių moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai, pagalba rizikos kapitalo forma ir pagalba moterų verslininkių įsteigtoms naujoms įmonėms. Pastarajai valstybės pagalbos priemonių rūšiai taikomos išimties sąlygos atitinka neseniai priimtas valstybės pagalbos aplinkos apsaugai gaires (žr. IP/08/80 ir MEMO/08/31 ), rizikos kapitalo gaires (žr. IP/06/1015 ) ir Mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų sistemą (žr. IP/06/1600 ir MEMO/06/441 ).

Reglamente toliau remiamasi valstybės pagalbos aplinkos apsaugai gairių nuostatomis – pranešimo reikalavimas netaikomas įvairioms subsidijoms, kuriomis skatinama aplinkos apsauga. Reglamentu nustatyta paprastesnė sistema yra dar viena paskata valstybėms narėms įgyvendinti ES klimato veiksmų planą (žr. IP/07/29 ir IP/08/80 ).

Į bendrąjį bendrosios išimties reglamentą neįtrauktos priemonės nebūtinai laikomos neteisėtomis. Joms toliau taikomas įprastinis pranešimo reikalavimas: Komisija tokius pranešimus nagrinės remdamasi esamomis gairėmis ir sistemomis.

Pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą leidžiamos skirti pagalbos rūšys:

 • pagalba MVĮ investicijoms ir užimtumui

 • pagalba moterų verslininkių įsteigtoms naujoms mažosioms įmonėms

 • MVĮ teikiama pagalba konsultacijoms

 • MVĮ teikiama pagalba dalyvavimui mugėse

 • pagalba rizikos kapitalui skirti

 • pagalba moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai

 • pagalba techninėms galimybių studijoms atlikti

 • pagalba MVĮ išlaidoms, susijusioms su pramoninės nuosavybės teisėmis, padengti

 • pagalba moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose

 • pagalba įsteigtoms naujoms novatoriškoms įmonėms

 • pagalba naujovių diegimo konsultacinėms paslaugoms ir naujovių diegimo paramos paslaugoms

 • pagalba įdarbinant kviestinius aukštos kvalifikacijos darbuotojus

 • mokymo pagalba

 • pagalba palankių sąlygų neturinčių darbuotojų įdarbinimui atlyginimo subsidijų forma

 • pagalba neįgalių darbuotojų įdarbinimui atlyginimo subsidijų forma

 • pagalba papildomoms išlaidoms, susidarančioms įdarbinant neįgalius darbuotojus, kompensuoti

 • pagalba regioninėms investicijoms ir užimtumui

 • pagalba įsteigtoms naujoms mažosioms įmonėms remiamuose regionuose

 • pagalba investicijoms, kuriomis sudaromos sąlygos laikytis griežtesnių aplinkos apsaugos standartų nei Bendrijos numatytieji

 • pagalba transporto priemonėms, kurioms taikomi griežtesni standartai nei Bendrijos nustatytieji, įsigyti

 • pagalba išankstiniam būsimų Bendrijos aplinkosaugos standartų taikymui

 • pagalbą investicijoms į energiją taupančias priemones

 • pagalba investicijoms į bendrą didelio naudingumo šilumos ir elektros energijos gamybą

 • pagalba investicijoms, kuriomis skatinamas energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas

 • pagalba aplinkosaugos tyrimams atlikti

 • pagalba aplinkosaugai mokesčių lengvatų forma.

Su bendruoju bendrosios išimties reglamentu galima susipažinti

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm

Taip pat žr. MEMO/08/481 .


Side Bar