Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1110

Bryssel 7. heinäkuuta 2008

Komissio antaa asetuksen työllisyyttä ja kasvua edistävien valtiontukien automaattisesta hyväksymisestä

Euroopan komissio on antanut lähiviikkoina voimaan tulevan asetuksen, jonka nojalla tietyt valtiontukitoimenpiteet hyväksytään automaattisesti. Näin jäsenvaltiot voivat myöntää tällaista tukea ilman, että niiden tarvitsee ilmoittaa asiasta ensin komissiolle. Asetuksella annetaan lupa tuen myöntämiseen pk-yrityksille, tutkimukseen, innovaatiotoimintaan, aluekehitykseen, koulutukseen, työllisyyden edistämiseen ja riskipääomaa varten. Asetuksessa annetaan lupa myös ympäristönsuojeluun myönnettävään tukeen sekä yrittäjyyttä edistäviin tukitoimenpiteisiin, jollaisia voivat olla uusille innovatiivisille yrityksille myönnettävä tai vastaperustetuille pienyrityksille tukialueilla myönnettävä tuki sekä toimenpiteet, joilla pyritään puuttumaan ongelmakohtiin, kuten naisyrittäjien vaikeuksiin saada rahoitusta. Asetuksella kannustetaan jäsenvaltioita kohdistamaan valtion resursseja tukeen, josta on todellista hyötyä työpaikkojen luomisen ja Euroopan kilpailukyvyn kannalta, mutta se myös keventää viranomaisten, tuensaajien ja komission hallinnollista rasitusta. Aikaisemmin viiteen eri asetukseen sisältyneet säännöt yhdenmukaistetaan ja konsolidoidaan uudella yleisellä ryhmäpoikkeusasetuksella yhdeksi tekstiksi, ja samalla siinä lisätään poikkeuksen kattamia tukimuotoja. Asetus tulee voimaan 20 päivän kuluttua siitä, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, joten jäsenvaltiot voivat ryhtyä myöntämään paremmin kohdistettua tukea välittömästi.

Kilpailukomissaari Neelie Kroesin mukaan näillä uusilla säännöillä luodaan selkeä kehys, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden myöntää työpaikkojen luomiseen, kilpailukyvyn vahvistamiseen ja ympäristön parantamiseen tähdättyä tukea ilman, että komission tarvitsee olla asiassa mukana millään tavalla. ”Sen vuoksi komissio täyttää valtiontuen toimintasuunnitelman ja eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen ( Small Business Act ) mukaiset sitoumuksensa nopeuttaa ja helpottaa oikeanlaisen valtiontuen myöntämistä jäsenvaltioissa”, Neelie Kroes toteaa.

Vuoden 2005 valtiontuen toimintasuunnitelman (ks. IP/05/680 ja MEMO/05/195 ) tavoitteena on luoda yksinkertaiset, käyttäjäystävälliset ja johdonmukaiset säännöt valtiontuelle, joka todennäköisesti edistää taloudellista kehitystä vääristämättä kilpailua kohtuuttomasti (ja näin täyttää EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdassa määritellyt yhteismarkkinoille soveltuvuuden edellytykset). Yksinkertaistamiseen päästään parhaiten hyväksymällä ”ryhmäpoikkeuksia”, joilla jäsenvaltiot vapautetaan velvollisuudesta ilmoittaa tuesta etukäteen komissiolle.

Tämä asetus merkitsee myös huomattavaa ja välittömästi tehokasta panosta komission kesäkuussa 2008 hyväksymän eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen (Small Business Act, ks. IP/08/1003) hyväksi.

Se antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) niiden kehityksen eri vaiheissa. Pk-yrityksille voidaan myöntää kaikkia asetuksen kattamista 26 tukimuodosta. Jos tällaista tukea voidaan myöntää myös suuryrityksille, pk-yrityksille myönnetään erityinen lisä.

Yleisellä ryhmäpoikkeusasetuksella myös yhdenmukaistetaan mahdollisimman pitkälle kaikki kyseessä oleviin tukialoihin sovellettavat horisontaaliset näkökohdat, mikä on myös sääntelyn parantamiseen liittyvien komission tavoitteiden mukaista. Asetukseen on sen vuoksi sisällytetty useiden, komission vuodesta 2001 lähtien hyväksymien valtiontukivälineiden sisältö: tuki pk-yrityksille, pk-yrityksille myönnettävä tutkimus- ja kehitystuki, työllisyystuki, koulutustuki ja alueellinen tuki. Lisäksi asetukseen on otettu mukaan viisi tukimuotoa, jotka eivät tähän asti ole kuuluneet ryhmäpoikkeusten piiriin: ympäristönsuojelutuki, innovaatiotoimintaan myönnettävä tuki, tutkimus- ja kehitystyöhön suuryrityksille myönnettävä tuki, riskipääoman muodossa myönnettävä tuki ja naisyrittäjien vastaperustetuille yrityksille myönnettävä tuki. Viimeksi mainittujen tukitoimenpiteiden hyväksymiselle poikkeuksen piiriin asetetut ehdot ovat seuraavien asiakirjojen mukaiset: äskettäin valtiontuesta ympäristönsuojelulle annetut suuntaviivat (ks. IP/08/80 ja MEMO/08/31 ), riskipääomaa koskevat suuntaviivat (ks. IP/06/1015 ) ja tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävää valtiontukea koskevat puitteet (ks. IP/06/1600 ja MEMO/06/441 ).

Asetuksessa myös edetään valtiontuesta ympäristönsuojelulle annettujen suuntaviivojen pohjalta eteenpäin myöntämällä poikkeus ilmoitusvelvollisuudesta joukolle erilaisia ympäristönsuojelun edistämiseksi tarkoitettuja avustuksia. Asetuksen mukainen yksinkertaistettu kohtelu on jäsenvaltioille myös lisäväline, jolla ne voivat toteuttaa ilmastoa koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa (ks. IP/07/29 ja IP/08/80 ).

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen ulkopuolelle jäävät tukitoimenpiteet eivät välttämättä ole sääntöjenvastaisia. Ne vain kuuluvat edelleen perinteisen ilmoitusvelvollisuuden piiriin: komissio tutkii tällaiset ilmoitukset voimassa olevien suuntaviivojen ja puitteiden pohjalta.

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan hyväksyttäviä tukimuotoja ovat seuraaviin tarkoituksiin kohdistuvat tuet:

 • pk-yritysten investoinnit ja työllisyyden edistäminen

 • naisyrittäjien vastaperustamat pienyritykset

 • pk-yritysten käyttämät konsulttipalvelut

 • pk-yritysten osallistuminen messuihin

 • riskipääoman tarjoaminen

 • tutkimus ja kehittäminen

 • tekniset toteutettavuustutkimukset

 • pk-yritysten teollisoikeuksien kustannukset

 • maatalous- ja kalastusalaa koskeva tutkimus- ja kehitystyö

 • nuoret innovatiiviset yritykset

 • innovaatiotoiminnan neuvontapalvelut ja innovaatiotoimintaa tukevat palvelut

 • korkeasti koulutetun henkilöstön lainaaminen

 • koulutus

 • palkkatuet epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden työhönottoon

 • palkkatuet alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työhönottoon

 • alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työllistämisestä aiheutuvien lisäkustannusten korvaaminen

 • alueelliset investoinnit ja työllisyyden edistäminen

 • vastaperustetut pienyritykset tukialueilla

 • investoinnit ympäristönsuojelua koskevien yhteisön normien ylittämiseen

 • ympäristönsuojelua koskevat yhteisön normit ylittävän kuljetuskaluston hankinta

 • pk-yritysten ennakoiva mukautuminen tuleviin yhteisön ympäristönsuojelua koskeviin normeihin

 • energiansäästötoimenpiteisiin tehtävät investoinnit

 • investoinnit tehokkaaseen yhteistuotantoon

 • investoinnit uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön edistämiseen

 • ympäristötutkimukset

 • veronalennukset ympäristönsuojelun edistämiseksi.

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm

Ks. myös MEMO/08/481


Side Bar