Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/ 1110

Brüssel, 7. juuli 2008

Riigiabi: komisjon võtab vastu määruse, mille kohaselt saab majanduskasvu ja töökohtade loomist edendava abi automaatselt heaks kiita

Euroopa Komisjon on võtnud vastu määruse, mis jõustub lähinädalatel ja mille kohaselt saab mitmesugused abimeetmed automaatselt heaks kiita. Sellest tulenevalt ei pea liikmesriigid niisuguse abi andmisel komisjoni eelnevalt teavitama. Määruse kohaselt võib abi and VKEdele, teadustegevuseks, innovatsiooniks, regionaalarenguks, koolituseks, tööhõiveks ja riskikapitali vormis. Samuti võimaldab määrus anda abi keskkonnakaitseks ja ettevõtluse toetuseks, näiteks uutele innovatiivsetele ettevõtetele, abistatavates piirkondades äsja loodud väikeettevõtetele ja meetmetele, millega püütakse lahendada selliseid probleeme nagu naisettevõtjate raskused rahastamise taotlemisel. Määrus julgustab liikmesriike suunama oma riigi ressursse abile, mis aitaks kaasa töökohtade loomisele ja Euroopa konkurentsivõimele. Samuti vähendatakse määrusega ametiasutuste, abisaajate ja komisjoni halduskoormust. Uus üldine grupierandi määrus konsolideerib ühte teksti viie varasema määruse eeskirjad ja ühtlustab neid. Lisaks laiendatakse sellega abiliikide hulka, mis on teatamiskohustusest vabastatud. Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast avaldamist, võimaldades liikmesriikidel hakata viivitamata andma paremini suunatud abi.

Konkurentsivolinik Neelie Kroesi sõnul nähakse nende eeskirjadega ette selge raamistik, mis võimaldab liikmesriikidel anda ilma komisjoni sekkumiseta abi, mis on suunatud töökohtade loomisele, konkurentsivõime suurendamisele ja keskkonna parandamisele. „Seepärast täidab komisjon oma kohustusi kooskõlas riigiabi tegevuskavaga ja väikeettevõtluse algatusega ( Small Business Act ), et liikmesriigid saaksid asjakohast riigiabi anda lihtsamalt ja kiiremini,” rõhutas Kroes.

2005. aasta riigiabi tegevuskava (vt IP/05/680 ja MEMO/05/195 ) eesmärk oli luua lihtsad, kasutajasõbralikud ja sidusad eeskirjad sellise abi andmiseks, mis edendab tõenäoliselt majandusarengut, kahjustamata seejuures konkurentsi (vastates seega EÜ asutamislepingu artikli 87 lõikes 3 sätestatud siseturuga kokkusobivuse tingimustele). Eeskirjade lihtsustamiseks on kõige õigem võtta vastu grupierandid, millega liikmesriigid vabastatakse kohustusest teatada abist eelnevalt komisjonile.

Määrus on olulisel määral ja vahetult seotud väikeettevõtluse algatusega, mille komisjon 2008. juunis vastu võttis (vt IP/08/1003), sest see annab liikmesriikidele võimaluse toetada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEd) nende arengu eri etappides. VKEdele võib anda igasugust määruses käsitletud abi, mida on kokku 26 liiki. Juhul kui sellist abi võib anda ka suurettevõtetele, saavad VKEd lisaks eritoetust.

Kooskõlas komisjoni parema õigusloome tegevuskavaga ühtlustatakse üldise grupierandi määrusega võimalikult suures ulatuses ka asjaomaste abivaldkondade horisontaalseid aspekte. Üldine grupierandi määrus hõlmab mitmete alates 2001. aastast komisjoni vastuvõetud riigiabi käsitlevate õigusaktide sisu: VKEdele antav abi, VKEdele teadus- ja arendustegevuseks antav abi, tööhõivealane abi, koolitusabi ja regionaalabi. Lisaks käsitleb määrus veel viit liiki abi, mis siiani grupierandi alla ei kuulunud: keskkonnaabi, innovatsiooniabi, suurettevõtetele teadus- ja arendustegevuseks antav abi, riskikapitali vormis antav abi ja abi naisettevõtjate äsja asutatud ettevõtete toetuseks. Viimasena loetletud abimeetmete teatamiskohustusest vabastamise tingimused on kooskõlas hiljuti vastuvõetud keskkonnakaitseks antava riigiabi suunistega (vt IP/08/80 ja MEMO/08/31 ), riskikapitali suunistega (vt IP/06/1015 ) ning teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni raamistikuga (vt IP/06/1600 ja MEMO/06/441 ).

Määrusega arendatakse keskkonnakaitseks antava riigiabi suuniseid edasi ja vabastatakse teatamiskohustusest ka mitmed keskkonnakaitset edendavad toetused. Määrusega ettenähtud lihtsustatud kord on veel üks abivahend, millega liikmesriigid saavad rakendada ELi kliimaalast tegevuskava (vt IP/07/29 ja IP/08/80 ).

Üldises grupierandi määruses käsitlemata abimeetmed ei pruugi tingimata olla ebaseaduslikud. Nende suhtes jääb lihtsalt kehtima tavapärane teatamiskohustus ja komisjon käsitleb esitatud teatisi kehtivate suuniste ja raamistike alusel.

Üldise grupierandi määruse kohaselt on lubatud järgmistes valdkondades antav abi:

 • VKEdele investeerimiseks ja tööhõiveks

 • naisettevõtjate äsja asutatud ettevõtete toetuseks

 • VKEde nõustamiseks

 • VKEdele messidel osalemiseks

 • riskikapitali vormis

 • teadus- ja arendustegevuseks

 • tehnilise teostatavuse uuringuteks

 • VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks

 • põllumajandus- ja kalandussektoris teadus- ja arendustegevuseks

 • uutele innovatiivsetele ettevõtetele

 • innovatsiooniga seotud nõustamis- ja tugiteenusteks

 • kõrge kvalifikatsiooniga personali laenamiseks

 • koolituseks

 • palgatoetuste vormis, ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks

 • palgatoetuste vormis, puudega töötajate töölevõtmiseks

 • puudega töötajate tööhõivega kaasnevate lisakulude hüvitamiseks

 • piirkondlikeks investeeringuteks ja tööhõiveks

 • abistatavates piirkondades äsja loodud väikeettevõtetele

 • investeeringuteks, mis võimaldavad ettevõtjatel teha ühenduse keskkonnakaitsenormatiivides nõutust rohkem

 • selliste transpordivahendite soetamiseks, mis vastavad ühenduse keskkonnakaitsenormatiividest rangematele normidele

 • VKEdele nende varaseks vastavusseviimiseks tulevaste ühenduse keskkonnakaitsenormatiividega

 • energia säästva kasutamise meetmetesse investeerimiseks

 • kõrge tõhususastmega koostootmisse investeerimiseks

 • taastuvate energiaallikate edendamiseks tehtavateks investeeringuteks

 • keskkonnauuringuteks

 • keskkonnavaldkonna maksuvähenduste vormis

Üldise grupierandi määrusega on võimalik tutvuda järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm

Vt ka MEMO/08/481 .


Side Bar