Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/ 1110

Bruxelles, den 7. juli 2008

Statsstøtte: Kommissionen udsteder en forordning om automatisk godkendelse af støtte til jobskabelse og vækst

Europa-Kommissionen har udstedt en forordning, som træder i kraft om et par uger; ifølge forordningens bestemmelser giver Kommissionen automatisk sin godkendelse af forskellige former for støtteforanstaltninger, således at medlemsstaterne kan yde denne støtte uden at skulle anmelde den først til Kommissionen. Forordningen tillader støtte til SMV'er, forskning, innovation, regionaludvikling, erhvervsuddannelse, beskæftigelse og risikokapital. Forordningen tillader også støtte til miljøbeskyttelse, støtte til iværksættervirksomhed, f.eks. støtte til unge innoverende virksomheder og støtte til nyetablerede små virksomheder i regionalstøtteområder og tiltag til at løse problemer som f.eks. kvindelige iværksættere har med adgang til finansiering. Forordningen tilskynder medlemsstaterne til at fokusere deres statslige midler på støtte, som virkelig kan hjælpe jobskabelsen og den europæiske konkurrenceevne, og samtidig mindskes den administrative byrde for de offentlige myndigheder, støttemodtagerne og Kommissionen. Den nye generelle gruppefritagelsesforordning samler i en enkelt tekst de tidligere gældende regler fra fem forskellige forordninger, og samtidig kommer der flere støttekategorier til, som nu kan fritages for anmeldelse. Forordningen træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, således at medlemsstaterne straks kan yde mere målrettet støtte.

Kommissæren med ansvar for konkurrenceområdet Neelie Kroes, udtalte: "Disse nye regler giver medlemsstaterne præcise rammer for ydelse af målrettet støtte til jobskabelse, til at forbedre konkurrenceevnen og miljøet, uden at Kommissionen skal involveres på nogen måde. Kommissionen har hermed indfriet sin forpligtelse i henhold til statsstøttehandlingsplanen og den såkaldte "Small Business Act" til at gøre det lettere for medlemsstaterne hurtigt at yde den rette type statsstøtte."

Statsstøttehandlingsplanen fra 2005 (se IP/05/680 og MEMO/05/195 ) sigter mod at skabe et enklere, brugevenligt og sammenhængende sæt regler for støtte, som kan fremme økonomisk udvikling uden ubehørigt at fordreje konkurrencen (dvs. støtte som er forenelig med EF-traktatens artikel 87, stk. 3). En forenkling opnår man lettest gennem "gruppefritagelser", hvorefter medlemsstaterne fritages for pligten til på forhånd at anmelde støtten til Kommissionen.

Forordningen skal også ses som et vigtigt og umiddelbart effektivt bidrag til den såkaldte "Small Business Act", som Kommissionen vedtog i juni 2008 (se IP/08/1003). Den giver medlemsstaterne ret til at støtte små og mellemstore virksomheder (SMV'er) på forskellige stadier i deres udvikling. Alle 26 kategorier af støtte, som er omfattet af forordningen, kan komme SMV’er til gode. Hvis sådan støtte også kan bevilges til store virksomheder, får SMV'er en ekstra skilling med oveni.

Den generelle gruppefritagelsesforordning harmoniserer også i tråd med Kommissionens initiativ "bedre lovgivning" så vidt muligt alle horisontale aspekter af de forskellige berørte støtteområder. I forordningen indarbejdes indholdet af en række eksisterende statsstøtteinstrumenter, som Kommissionen har indført siden 2001: støtte til SMV'er, forsknings- og udviklingsstøtte til fordel for SMV'er, beskæftigelsesstøtte, erhvervsuddannelsesstøtte og regionalstøtte. Forordningen er desuden blevet tilført fem støttekategorier, for hvilke der hidtil ikke var indrømmet nogen gruppefritagelse: miljøstøtte, innovationsstøtte, forsknings- og udviklingsstøtte til fordel for store virksomheder, støtte i form af risikokapital og støtte til nye virksomheder, som oprettes af kvindelige iværksættere. Betingelserne for fritagelse af sidstnævnte type støtteforanstaltninger er forenelig med de nyligt vedtagne retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse (se IP/08/80 og MEMO/08/31 ), retningslinjerne vedrørende risikokapital (se IP/06/1015 ) og rammebestemmelserne vedrørende forskning og udvikling og innovation (se IP/06/1600 og MEMO/06/441 ).

Forordningen bygger også videre på retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse derved, at en række forskellige tilskud til fremme af miljøbeskyttelse fritages for pligten til forudgående anmeldelse. Denne forenkling udgør endnu et redskab for medlemsstaterne til gennemførelse af EU's klimahandlingsplan (se IP/07/29 og IP/08/80 ).

Støtteforanstaltninger, som ikke indgår i gruppefritagelsesforordningen, er ikke nødvendigvis ulovlige. De skal blot stadig væk anmeldes på forhånd; derefter gennemgår Kommissionen anmeldelserne på grundlag af de eksisterende retningslinjer og rammebestemmelser.

Følgende støttekategorier tillades i henhold til gruppefritagelsesforordningen:

 • investerings- og beskæftigelsesstøtte til SMV

 • støtte til nye virksomheder, som oprettes af kvindelige iværksættere

 • støtte til rådgivningsvirksomhed for SMV'er

 • støtte til SMV'ers deltagelse i messer

 • støtte til indskydning af risikovillig kapital

 • støtte til forskning og udvikling

 • støtte til tekniske gennemførlighedsundersøgelser

 • støtte til SMV'ers udgifter til industrielle ejendomsrettigheder

 • støtte til forskning og udvikling i landbrugs- og fiskerisektoren

 • støtte til unge innovative virksomheder

 • støtte til innovationsrådgivning og til innovationssupportydelser

 • støtte til lån af højt kvalificeret personale

 • støtte til erhvervsuddannelse

 • støtte til ansættelse af dårligt stillede arbejdstagere i form af løntilskud

 • støtte til ansættelse af handicappede arbejdstagere i form af løntilskud

 • støtte til kompensation for ekstraomkostninger ved beskæftigelse af handicappede arbejdstagere

 • regional investerings- og beskæftigelsesstøtte

 • støtte til nyoprettede små virksomheder i regionalstøtteområder

 • støtte til investeringer, som er mere vidtgående end EF-standarderne for miljøbeskyttelse

 • støtte til erhvervelse af transportkøretøjer, som er mere vidtgående end EF-standarderne for miljøbeskyttelse

 • støtte, der sætter SMV'er i stand til hurtigt at tilpasse sig nye EF-standarder

 • støtte til investering i energibesparelsesforanstaltninger

 • støtte til investering i højeffektiv kraftvarmeproduktion

 • støtte til fremme af energiproduktion på grundlag af vedvarende energikilder

 • støtte til miljøundersøgelser

 • miljøstøtte i form af afgiftslempelser

Forordningen findes på følgende netsted:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm

Se også MEMO/08/481


Side Bar