Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1110

V Bruselu dne 7. července 2008

Státní podpora: Komise přijímá nařízení, které automaticky schvaluje podporu ve prospěch růstu a zaměstnanosti

Evropská komise přijala nařízení, které vstoupí v platnost v nadcházejících týdnech a které bude automaticky schvalovat řadu opatření podpory. To umožní členským státům udělovat tuto podporu, aniž by ji musely nejdříve oznamovat Komisi. Nařízení schvaluje podporu ve prospěch malých a středních podniků, podporu na výzkum, inovace, regionální rozvoj, vzdělávání, zaměstnanost a podporu v podobě rizikového kapitálu. Nařízení dále schvaluje podporu na ochranu životního prostředí, opatření na podporu podnikání, jako např. podporu pro mladé inovativní podniky, podporu pro nově vzniklé malé podniky v podporovaných regionech a opatření, která pomáhají řešit problémy (např. potíže s přístupem k financím, potíže žen-podnikatelek). Nařízení by mělo přimět členské státy k tomu, aby soustředily státní zdroje na podporu, která bude skutečně přispívat k vytváření pracovních míst a podpoří konkurenceschopnost Evropy. Nařízení rovněž snižuje správní zatížení veřejných orgánů, příjemců podpor i Komise. Nové obecné nařízení o blokových výjimkách konsoliduje do jednoho textu a uvádí do souladu pravidla, která byla dříve obsažena v pěti oddělených nařízeních, a rozšiřuje kategorie státních podpor, na které se výjimka vztahuje. Nařízení vstoupí v účinnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku, což umožní členským státům okamžitě začít udělovat lépe cílenou podporu.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová uvedla: „Tato nová pravidla stanoví jasný rámec, který umožní členským státům udělovat podporu zaměřenou na vytváření pracovních míst, podporu konkurenceschopnosti a zlepšení životního prostředí bez jakéhokoli nutného zapojení Komise. Komise tímto plní své závazky podle akčního plánu státní podpory a aktu o drobném podnikání, že členským státům umožní rychleji a snadněji udělovat správný druh státní podpory.“

Akční plán státní podpory z roku 2005 (viz IP/05/680 a MEMO/05/195 ) si klade za cíl vytvořit jednoduchý, uživatelsky vstřícný a komplexní soubor pravidel pro oblast podpor, u kterého je pravděpodobné, že podpoří hospodářský vývoj, aniž by nepříznivě narušil hospodářskou soutěž (a tím splnil podmínky slučitelnosti podle čl. 87 odst. 3 Smlouvy o ES). Zjednodušení lze nejlépe dosáhnout přijetím „blokových výjimek“, které členské státy zbaví povinnosti předběžně oznamovat Komisi podporu, jež hodlají udělit.

Toto nařízení je také důležitým a okamžitě účinným doplněním aktu o drobném podnikání, který přijala Komise v červnu 2008 (viz IP/08/1003). Umožní členským státům udělovat podporu malým a středním podnikům v různých stádiích jejich vývoje. Ve prospěch těchto podniků lze udělit jakoukoli z 26 kategorií podpor, které jsou zahrnuty do tohoto nařízení. Pokud je možné tuto podporu udělit i velkým společnostem, malé a střední podniky získají zvláštní výhodu.

V souladu s programem zlepšování právní úpravy uvádí obecné nařízení o blokových výjimkách v mezích možností také do souladu všechna horizontální hlediska vztahující se na různé příslušné oblasti podpor. Do tohoto nařízení byla proto zahrnuta řada stávajících nástrojů státní podpory, které Komise přijala od roku 2001: podpora malým a středním podnikům, podpora v oblasti výzkumu a vývoje ve prospěch malých a středních podniků, podpora zaměstnanosti, podpora vzdělávání a regionální podpora. Navíc bylo do nařízení začleněno pět kategorií podpor, na které se dosud blokové výjimky nevztahovaly: podpora na ochranu životního prostředí, podpora na inovaci, podpora na výzkum a vývoj pro velké společnosti, podpora v podobě rizikového kapitálu a podpora podnikům nově vytvořeným ženami-podnikatelkami. Podmínky pro udělování výjimek u těchto druhů opatření podpory odpovídají nedávno přijatým pokynům o státní podpoře na ochranu životního prostředí (viz IP/08/80 a MEMO/08/31 ), pokynům o rizikovém kapitálu (viz IP/06/1015 ) a rámci pro výzkum, vývoj a inovace(viz IP/06/1600 a MEMO/06/441 ).

Nařízení také navazuje na pokyny ke státní podpoře na ochranu životního prostředí tím, že vyjímá řadu různých subvencí na podporu ochrany životního prostředí z povinnosti předběžného oznamování. Zjednodušený postup podle tohoto nařízení je dalším nástrojem, který mají členské státy k dispozici při provádění akčního plán o klimatu Evropské unie (viz IP/07/29 a IP/08/80 ).

Opatření podpory, která nejsou zahrnuta do obecného nařízení o blokových výjimkách, nejsou nutně protiprávní. Jednoduše se na ně stále vztahuje běžná oznamovací povinnost. Komise tato oznámení prověřuje na základě stávajících pokynů a rámců.

Kategorie podpor, které jsou podle obecného nařízení o blokových výjimkách povoleny, jsou tyto:

 • investiční podpora a podpora zaměstnanosti určená malým a středním podnikům

 • podpora malým podnikům nově vytvořeným ženami-podnikatelkami

 • podpora pro poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků

 • podpora malých a středních podniků určená na účast na veletrzích

 • podpora v podobě rizikového kapitálu

 • podpora na výzkum a vývoj

 • podpora na studie technické proveditelnosti

 • podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví

 • podpora na výzkum a vývoj v odvětví zemědělství a rybolovu

 • podpora pro mladé inovativní podniky

 • podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací

 • podpora na výpůjčku vysoce kvalifikovaných pracovníků

 • podpora na vzdělávání

 • podpora na nábor znevýhodněných pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů

 • podpora pro zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů

 • podpora na úhradů dodatečných nákladů na zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků

 • regionální investiční podpora a podpora zaměstnanosti

 • podpora pro nově vzniklé malé podniky v podporovaných regionech

 • investiční podpora, která podnikům umožní řídit se přísnějšími normami, než jsou normy Společenství, nebo zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje

 • podpora na pořízení dopravních prostředků, které odpovídají přísnějším normám, než jsou normy Společenství týkající se ochrany životního prostředí

 • podpora na včasné přizpůsobení se malých a středních podniků budoucím normám Společenství

 • podpora na ochranu životního prostředí pro investice do opatření na úsporu energie

 • podpora na ochranu životního prostředí pro investice do vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny

 • podpora na ochranu životního prostředí pro investice na využívání obnovitelných zdrojů energie

 • podpora na ekologické studie

 • podpora na ochranu životního prostředí v podobě snížení daní

Obecné nařízení o blokových výjimkách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm

Viz také MEMO/08/481 .


Side Bar