Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1110

Брюксел, 7 Юли 2008 г.

Държавни помощи: Комисията приема регламент, чрез който се одобрява автоматично държавна помощ за растеж и заетост

Европейската комисия прие регламент, който ще влезе в сила в идните седмици и чрез който се дава автоматично одобрение за редица мерки за помощ, като по този начин се позволява на държавите-членки да предоставят държавна помощ, без предварително да уведомяват Комисията за това. С регламента се позволява предоставянето на помощ за МСП, научните изследвания, иновациите, регионалното развитие, обучението, заетостта и рисковия капитал. С него се разрешава и помощ за опазване на околната среда, мерки за помощ за насърчаване на предприемачеството, като помощ за млади иновативни предприятия, помощ за новосъздадени малки предприятия в подпомагани региони, както и мерки, насочени срещу проблеми като трудностите, които срещат жените предприемачи, за достъп до финансиране. Наред с това, че насърчава държавите-членки да насочат държавните си ресурси към помощ, която ще допринесе за създаването на работни места и за европейската конкурентоспособност, регламентът намалява административната тежест за публичните органи, бенефициерите и Комисията. С новия общ регламент за групово освобождаване (ОРГО) се обединяват в един текст и се хармонизират правилата, които преди съществуваха в пет отделни регламента, и се разширяват категориите държавна помощ, за които се прилага освобождаване. Той ще влезе в сила 20 дни след публикуването си в Официален вестник и по този начин на държавите-членки ще се позволи веднага да отпускат целенасочена помощ.

Комисарят за конкуренцията Нели Крус заяви: „С тези нови правила се създава ясна рамка, с която се позволява на държавите-членки да отпускат помощ, насочена към създаване на работни места, поощряване на конкурентоспособността и подобряване на околната среда, без да се налага Комисията да се намесва. Това показва, че Комисията изпълнява ангажиментите си в съответствие с плана за действие за държавните помощи и Законодателния акт за малкия бизнес (Small Business Act), за да могат държавите-членки да отпускат по-бързо и по-лесно правилна държавна помощ.“

С „плана за действие за държавните помощи“ от 2005 г. (вж. IP/05/680 и MEMO/05/195 ) се цели създаването на прости, лесни за прилагане и последователни правила за помощите, така че да се насърчи икономическото развитие, без да се нарушава конкуренцията (и по този начин се изпълняват условията за съвместимост, посочени в член 87, параграф 3 от Договора за ЕО). Опростяването може да се постигне най-добре чрез приемане на „групови освобождавания“ на държавите-членки от задължението за предварително уведомяване на Комисията за помощта.

Настоящият регламент представлява също важен и незабавно приложим принос към Законодателния акт за малкия бизнес в Европа, приет от Комисията през юни 2008 г. (вж. IP/08/1003). С него ще се позволи на държавите-членки да подкрепят малките и средните предприятия (МСП) на различни етапи от тяхното развитие. Всички 26 категории помощи, обхванати от регламента, могат да бъдат предоставени на МСП. Тъй като тези помощи се отпускат и на големи предприятия, МСП ще се ползват от специална допълнителна помощ.

В съответствие с програмата на Комисията за по-добро регулиране с ОРГО се хармонизират, доколкото е възможно, всички хоризонтални аспекти, прилагащи се за различните съответни области на помощи. Така ОРГО включва съдържанието на редица съществуващи инструменти за държавна помощ, приети от Комисията от 2001 г. насам: помощ за МСП, помощ за научни изследвания и развойна дейност за МСП, помощ за заетост, за обучение и регионална помощ. Освен това регламентът включва пет категории помощи, за които досега не е имало групово освобождаване: помощ за околната среда, помощ за иновациите, помощ за научни изследвания и развойна дейност за големи предприятия, помощ под формата на рисков капитал и помощ за новосъздадени предприятия от жени предприемачи. Условията за освобождаване за тези категории помощи съответстват на приетите наскоро насоки за държавна помощ за опазване на околната среда (вж. IP/08/80 и MEMO/08/31 ), насоките за рисковия капитал (вж. IP/06/1015 ) и рамката за научни изследвания, развойна дейност и иновации (вж. IP/06/1600 и MEMO/06/441 ).

Регламентът е също така продължение на насоките за държавна помощ за опазване на околната среда, тъй като с него се освобождават от изискването за уведомяване редица различни субсидии, с които се насърчава опазването на околната среда. Предложеното от регламента опростено третиране представлява още един инструмент, чрез който държавите-членки да изпълнят плана за действие на ЕС за климата (вж. IP/07/29 и IP/08/80 ).

Мерките за помощ, които не са включени в ОРГО, не са непременно незаконни. За тях просто ще остане да важи традиционното изискване за уведомяване: Комисията ще разглежда тези уведомления въз основа на съществуващите насоки и рамки.

Категориите помощи, разрешени от ОРГО, са:

 • за инвестиции за МСП и за заетост;

 • за малки предприятия, новосъздадени от жени предприемачи;

 • за консултантски услуги за МСП;

 • за участие на МСП в панаири;

 • за предоставяне на рисков капитал;

 • за научни изследвания и развойна дейност;

 • за проучвания за технически възможности за реализиране;

 • за разходи по придобиване на права за индустриална собственост за МСП;

 • за научни изследвания и развойна дейност в сектора на селското стопанство и рибарството;

 • за нови иновативни предприятия;

 • за консултантски услуги за иновации и за услуги за подкрепа на иновациите;

 • за временно наемане на висококвалифициран персонал;

 • за обучение;

 • за наемане на работници в неравностойно положение под формата на субсидии за заплати;

 • за наемане на работници с увреждания под формата на субсидии за заплати;

 • за компенсиране на допълнителните разходи за наемане на работници с увреждания;

 • за регионални инвестиции и за заетост;

 • за новосъздадени малки предприятия в подпомагани региони;

 • за инвестиции за надвишаване на стандартите на Общността за опазване на околната среда;

 • за придобиване на транспортни средства, които надхвърлят стандартите на Общността за опазване на околната среда;

 • за ранно адаптиране към бъдещите екологични стандарти за МСП;

 • за инвестиции в мерки за спестяване на енергия;

 • за инвестиции във високоефективно комбинирано производство на енергия;

 • за инвестиции в насърчаването на добив на енергия от възобновяеми източници;

 • за проучвания във връзка с околната среда;

 • за околната среда под формата на данъчни облекчения.

ОРГО може да бъде открит на адрес:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm

Вж. също MEMO/08/ 481 .


Side Bar