Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]

IP/08/1092

Bruselj, 3.julija 2008

Otroci priseljenci in izobraževanje: izziv za izobraževalne sisteme EU

Z zeleno knjigo, ki jo je danes sprejela Komisija, se začenja razprava o možnostih učinkovitejšega odzivanja politik izobraževanja na izzive, ki jih prinašata priseljevanje in mobilnost znotraj EU. Veliko število otrok priseljencev ima pomembne posledice za evropske izobraževalne sisteme. Preprečevanje nastajanja ločenih šolskih ustanov, zagotavljanje enake obravnave, soočanje s soobstojem vedno številnejših maternih jezikov in kulturnih vidikov, razvijanje medkulturnih kompetenc, prilagajanje pedagoškega znanja in povezovanje z družinami in skupnostmi priseljencev so ključni izzivi.

Po mednarodnih in nacionalnih podatkih je veliko otrok priseljencev v Evropski uniji v primerjavi z otroki države sprejema prikrajšanih na področju izobraževanja: zgodnje opuščanje šole je med otroci priseljencev pogostejše, vpis v ustanove visokošolskega izobraževanja pa manjši. Kar je še bolj zaskrbljujoče, v nekaterih državah učenci druge generacije priseljencev v šoli dosegajo slabše rezultate kot učenci prve generacije, kar pomeni, da se lahko socialne razlike sčasoma še povečajo. Hkrati pa postaja čedalje bolj očitno, da se težnje po segregaciji glede na družbeno-gospodarski položaj povečujejo, saj starši, ki so v boljšem družbenem položaju, svoje otroke izpisujejo iz šol z velikim številom učencev priseljencev. Razlike med šolami se vedno bolj povečujejo.

Takšne razmere lahko zmanjšajo možnosti za učinkovito vključevanje učencev priseljencev v družbo in na trg dela,“ je povedal evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mlade Ján Figel'. „Če so bili otroci priseljencev v šoli podpovprečni in izpostavljeni segregaciji, ki jih spremlja tudi pozneje, obstaja tveganje, da se takšen vzorec prenese na naslednjo generacijo“. Komisar je dodal, da je „iz dokazov razvidno, da se lahko z ustreznimi politikami razmere spremenijo. Nekatere države članice se uspešno soočajo s tem izzivom. Izmenjava izkušenj in vzajemno učenje je lahko zelo uspešno in Evropska komisija želi spodbujati te izmenjave.“

Z raziskavami je bilo ugotovljenih nekaj vzrokov, ki prispevajo k zapostavljenosti številnih priseljencev na področju izobraževanja. Nekateri ključni dejavniki so povezani z osebnim okoljem učencev priseljencev: nizek družbeno-gospodarski položaj, jezik, pričakovanja družine in skupnosti. Vendar pa je iz podatkov razvidno, da so izobraževalni sistemi pomembni in da so nekatere države uspešnejše od drugih pri zmanjševanju razlik med priseljenci in drugimi učenci, kar dokazuje, da se lahko s politikami znatno vpliva na uspeh v šoli. Segregacija na primer negativno vpliva na motivacijo otrok in na njihov uspeh. Razvrščanje v skupine glede na sposobnost in v različne šole ima lahko podoben učinek. Pričakovanja učiteljev in njihova pripravljenost za soočanje z različnostjo lahko prav tako vplivajo na rezultate.

V zeleni knjigi so na kratko opisani politike in pristopi, s katerimi je možno povečati uspeh učencev priseljencev pri izobraževanju. Ugotavlja se, da so pri vključevanju učencev priseljencev najučinkovitejši sistemi, ki močno poudarjajo enako obravnavanje pri izobraževanju. Med političnimi ukrepi, ki se zdijo še zlasti koristni za reševanje tega problema, so predšolsko izobraževanje, učenje jezikov, dodatna pomoč pri izobraževanju, kot sta tutorstvo in mentorstvo, medkulturno izobraževanje in tudi sodelovanje z družinami in skupnostmi migrantov. Preprečevanje segregacije in odprava „geto“ šol je predpogoj za resnično zagotovitev enakih možnosti za učence priseljence. Pri tem je bistveno zagotoviti visoke standarde v vseh šolah, še zlasti v povezavi s poučevanjem in vodenjem izobraževalnih ustanov.

Treba je oblikovati in izvajati strategije na nacionalni ali regionalni ravni, vzajemno učenje na evropski ravni pa se lahko izkaže za koristno. Namen zelene knjige je spodbuditi izmenjavo pristopov k soočanju s temi izzivi na vseh ravneh in raziskati načine, kako bi lahko EU v prihodnosti podpirala države članice pri oblikovanju nacionalnih politik izobraževanja na tem področju. Poleg tega zelena knjiga obravnava prihodnost Direktive 77/486/EGS iz leta 1977 o izobraževanju otrok delavcev iz drugih držav članic, ki se ne izvaja enako v vseh državah članicah.

Zadevne strani so vabljene, da do 31. decembra 2008 Komisijo seznanijo s svojimi pogledi v zvezi s političnimi pogledi, odzivi in možno vlogo Evropske unije pri podpiranju držav članic. Evropska komisija bo proučila rezultate tega posvetovanja in objavila sklepne ugotovitve v začetku prihodnjega leta.

Več informacij:

MEMO/08/475, "FAQ: Migration and Mobility: Challenges and Opportunities for EU education systems".

http://ec.europa.eu/education/news/news490_en.htm

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm


Side Bar