Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]

IP/08/1092

Bruksela, 3 lipca 2008 r.

Dzieci ze środowisk migracyjnych i edukacja: wyzwanie dla wspólnotowych systemów edukacyjnych

Zielona księga przyjęta dziś przez Komisję otwiera debatę, której celem jest rozstrzygnięcie, w jaki sposób polityka edukacyjna może lepiej odpowiedzieć na wyzwania tworzone przez imigrację i wewnętrzną mobilność w ramach UE. Obecność znaczącej liczby dzieci migrantów powoduje znaczące konsekwencje dla europejskich systemów edukacyjnych. Do kluczowych kwestii należy rozstrzygnięcie, jak można uniknąć tworzenia szkół podlegających segregacji, tak by zwiększyć równy dostęp do edukacji; jak znaleźć miejsce dla zwiększonej różnorodności języków ojczystych i perspektyw kulturowych oraz rozwinąć umiejętności międzykulturowe; jak dostosować umiejętności dydaktyczne i zbudować więzi z rodzinami i społecznościami migrantów.

Według danych międzynarodowych i krajowych, wiele dzieci migrantów w Unii Europejskiej cierpi z powodu nierównego, w porównaniu z ich kolegami pochodzącymi z kraju goszczącego, dostępu do edukacji: dzieci ze środowisk migracyjnych częściej przerywają naukę i rzadziej rozpoczynają studia wyższe. Co gorsza, w niektórych krajach drugie pokolenie uczniów z tych środowisk uczęszcza do szkoły jeszcze rzadziej, niż uczniowie z pierwszego pokolenia. Zjawisko to jest dowodem, że podziały społeczne narastają wraz z upływem czasu. Równocześnie istnieją wyraźne sygnały, że tendencje do podziałów wzdłuż linii społeczno-ekonomicznych nasilają się, ponieważ rodzice znajdujący się w korzystnej sytuacji społecznej często zabierają swoje dzieci ze szkół, do których uczęszcza duża liczba uczniów ze środowisk migracyjnych. Dysproporcje pomiędzy szkołami zwiększają się z czasem.

„Sytuacja ta może zmniejszać szanse młodych uczniów ze środowisk migracyjnych na skuteczną integrację ze społeczeństwem i na rynku pracy w ich późniejszym życiu” powiedział Ján Figel', komisarz ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży. „Jeśli dzieci migrantów opuszczają szkołę z poczuciem osiągnięcia niewystarczających wyników i odtrącenia, które utrzymuje się w ich późniejszym życiu, istnieje ryzyko, że taki model zachowań przeniesie się również na następne pokolenie.” Komisarz dodał, że „istnieją wyraźne dowody, iż odpowiednia polityka edukacyjna może naprawdę wiele zmienić. Niektóre państwa członkowskie starają się podjąć wyzwanie. Wymiana doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem mogą być owocne, a Komisja Europejska pragnie wspierać taką wymianę."

Badania wskazały kilka przyczyn wpływających na bieżącą niekorzystną sytuację edukacyjną wielu migrantów. Niektóre kluczowe czynniki odnoszą się do indywidualnej sytuacji życiowej uczniów migrantów - środowisko o niskiej pozycji społeczno-ekonomicznej, język, rodzina i oczekiwania własnej społeczności. Dane pokazują również jednak znaczenie systemów edukacyjnych i fakt, że niektóre kraje lepiej od innych radzą sobie ze zmniejszaniem różnic pomiędzy migrantami i uczniami miejscowymi, wykazując w ten sposób, że odpowiednia polityka szkolnictwa może znacząco wpłynąć na osiągnięcia w nauce. Segregacja na przykład jest prawdziwą równią pochyłą dla motywacji i wyników dzieci. Dzielenie na grupy według umiejętności i osiąganych wyników może mieć podobne efekty. Wyniki uwarunkowują także oczekiwania nauczycieli i ich przygotowanie do radzenia sobie z różnorodnością.

W ramach zielonej księgi dokonano krótkiego przeglądu polityki edukacyjnej i koncepcji, które mogą wspomóc sukcesy edukacyjne uczniów ze środowisk migracyjnych. Pokazuje ona, że systemy, które zdecydowanie stawiają na pierwszym miejscu równy dostęp do edukacji, również najbardziej skutecznie integrują uczniów migrantów. Wśród środków, które wydają się być szczególnie użyteczne przy omawianiu tej kwestii, znajdują się: edukacja przedszkolna, nauka języka, dodatkowe wsparcie edukacyjne, takie jak indywidualna opieka pedagogiczna i zajęcia w małych grupach, edukacja międzykulturowa, a także partnerstwa z rodzinami i społecznościami. Zapobieganie segregacji i likwidowanie szkół o charakterze „getta” wydaje się być warunkiem wstępnym do zagwarantowania prawdziwie równych szans uczniom migrantów. Aby to osiągnąć, najważniejsze jest zapewnienie wysokich standardów w szkołach, w szczególności w odniesieniu do nauczania i przywództwa.

Należy określić i wdrożyć strategie na poziomie krajowym lub regionalnym, jednak wartościowe może się też okazać uczenie się od kolegów realizowane na poziomie europejskim. Zielona księga ma na celu przyśpieszenie wymiany opinii w odniesieniu do tego, jak podchodzić do tych wyzwań oraz w jaki sposób UE mogłaby w przyszłości wspierać państwa członkowskie w określaniu ich polityki edukacyjnej w tym zakresie. Ponadto poświęcona jest ona przyszłości dyrektywy 77/486/EWG z 1977 r. w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących, której wdrożenie przebiegło w sposób nierównomierny.

Zainteresowane strony proszone są o przedstawienie do 31 grudnia 2008 r. swoich opinii na temat wymiany wyzwań i reakcji politycznych oraz ewentualnej roli Unii Europejskiej we wspieraniu państw członkowskich. Komisja Europejska przeanalizuje wyniki tej konsultacji i opublikuje swoje wnioski na początku 2009 r.

Więcej informacji:

MEMO/08/475, "FAQ: Migration and Mobility: Challenges and Opportunities for EU education systems".

http://ec.europa.eu/education/news/news490_en.htm

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm


Side Bar