Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]

[Graphic in PDF & Word format]

IP/08/1092

V Bruselu dne 3. července 2008

Děti migrantů a vzdělávání: důležitá výzva pro vzdělávací systémy EU

Zelená kniha, kterou dnes Komise přijala, otevírá diskusi o tom, jak mohou politiky v oblasti vzdělávání lépe řešit úkoly související s přistěhovalectvím a vnitřní mobilitou v EU. Přítomnost velkého počtu dětí migrantů má výrazné důsledky pro evropské vzdělávací systémy. Mezi klíčové úkoly patří: zabránit segregaci na školách, a zajistit tak spravedlivé podmínky ve vzdělávání, vypořádat se s problematikou větší rozmanitosti mateřských jazyků a kultur a zlepšovat interkulturní dovednosti, přizpůsobit pedagogické dovednosti a upevňovat vztahy s rodinami a komunitami migrantů.

Podle mezinárodních i vnitrostátních údajů je v oblasti vzdělávání mnoho dětí migrantů v Evropské unii oproti dětem pocházejícím z dané země znevýhodňováno. U dětí migrantů je běžnější předčasné ukončení školní docházky a naopak tyto děti méně často začínají studovat na vysoké škole. Ještě více znepokojující je skutečnost, že v některých zemích dosahuje druhá generace žáků z prostředí migrantů horších školních výsledků než generace první. Ukazuje to, že se sociální rozdíly mohou časem prohlubovat. Zároveň se objevují jasné známky toho, že tendence k segregaci podle sociálně ekonomických podmínek zesilují, neboť rodiče z lepšího sociálního prostředí často nechají své děti přestoupit ze školy s vysokým počtem dětí migrantů na jinou školu. Rozdíly mezi jednotlivými školami se časem ještě zvyšují.

Tato situace může snižovat šance žáků z rodin migrantů na pozdější úspěšnou integraci do společnosti a na trh práce,“ uvedl Ján Figel', evropský komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež. „Pokud děti migrantů odcházejí ze školy s pocitem neúspěchu a pokud se tam setkaly se segregací a tato zkušenost se u nich později opakuje, může se to promítnout i do příští generace.“ Komisař dodal, že „existují jasné důkazy o tom, že vhodná politika může situaci napravit. Některé členské státy se s tímto problémem vyrovnávají úspěšně. Dobré výsledky může přinést výměna zkušeností a vzájemné učení od druhých, což Evropská komise hodlá podporovat.“

Podle výsledků výzkumu má stávající znevýhodňování mnoha migrantů v oblasti vzdělávání několik příčin. Některé klíčové faktory se týkají individuální situace žáků z rodin migrantů, jako je sociálně a ekonomicky znevýhodněné prostředí, jazyk a očekávání rodiny či komunity. Údaje však také dokládají význam vzdělávacích systémů a to, že se některým zemím daří lépe než jiným snižovat rozdíly mezi žáky z rodin migrantů a žáky pocházejícími z dané země, což svědčí o tom, že na výsledky ve škole může mít výrazný vliv vhodně zvolená politika. Například segregace má nežádoucí dopady, neboť snižuje motivaci dětí a zhoršuje jejich výsledky. Podobné účinky může mít i rozdělování dětí do skupin podle schopností. Vliv na výsledky může mít dále očekávání učitele a jeho schopnost vypořádat se s rozmanitostí.

Zelená kniha podává stručný přehled politik a přístupů, které mohou přispět k úspěchu při vzdělávání žáků z rodin migrantů. Uvádí, že systémy přísně prosazující spravedlivé podmínky ve vzdělávání jsou při integraci žáků z rodin migrantů nejúčinnější. Jako obzvláště vhodná koncepční opatření k řešení této problematiky se nabízí předškolní výchova, výuka jazyků, další podpora ve vzdělávání například prostřednictvím mentorů či formou doučování, interkulturní vzdělávání a partnerství s rodinami a komunitami. Zdá se, že k zajištění skutečných rovných příležitostí pro žáky z rodin migrantů je nezbytné předcházet segregaci a odstraňovat ji na školách, které již získaly charakter „ghett“. Pro to je potřeba zajistit na všech školách standardy vysoké kvality, zejména pokud jde o výuku a vedení.

Strategie musí být vytvářeny a prováděny na celostátní nebo regionální úrovni a užitečná může být vzájemná výměna poznatků na evropské úrovni. Zelená kniha má podpořit výměnu názorů o tom, jak k těmto úkolům přistupovat na jednotlivých úrovních, a má vyjasnit, jak by mohla EU v budoucnu podpořit členské státy při vytváření jejich vzdělávacích politik v této oblasti. Kromě toho se zelená kniha zabývá budoucností směrnice 77/486/EHS z roku 1977 o vzdělávání dětí migrujících pracovníků z jiných členských států, která je prováděna nejednotně.

Zainteresované strany se vyzývají, aby se k těmto koncepčním úkolům, koncepčním řešením a případné úloze Evropské unie při podpoře členských států vyjádřily do 31. prosince 2008. Evropská komise provede analýzu výsledků této konzultace a své závěry zveřejní začátkem roku 2009.

Další informace:

MEMO/08/475, "FAQ: Migration and Mobility: Challenges and Opportunities for EU education systems".

http://ec.europa.eu/education/news/news490_en.htm

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm


Side Bar