Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]

IP/08/1092

Брюксел, 3 юли 2008 г.

Децата на мигранти и образованието: предизвикателство пред образователните системи в ЕС

Зелената книга, приета днес от Комисията, поставя начало на дебата как политиките в сферата на образованието могат по-добре да отговорят на предизвикателствата, свързани с имиграционните потоци и вътрешната мобилност в рамките на ЕС. Наличието на значителен брой деца на мигранти оказва съществено влияние върху европейските образователни системи. Основните въпроси са как да се предотврати появата на сегрегация в училищните среди, така че да се подобри равнопоставеността в образованието; как да се осъществи приспособяването към нарастващото разнообразие от майчини езици и културни перспективи и да се изградят междукултурни умения; как да се адаптират преподавателските умения и да се изградят връзки с мигрантските семейства и общности.

Както според международните, така и според националните данни, много деца на мигранти в Европейския съюз са в неравностойно положение по отношение на образованието в сравнение с родените в съответната държава техни връстници: ранното напускане на училище е по-често срещано при тях, а постъпването във висша степен на образование — по-рядко. И което е още по-тревожно, в някои страни учениците с мигрантски произход от второ поколение показват по-слаби резултати в училище в сравнение с тези от първото поколение. Това показва, че с времето социалното разслоение може да се задълбочи. Същевременно налице са ясни признаци, че тенденциите към сегрегация по социално-икономически признаци се засилват, тъй като родителите от социално облагодетелствана среда са склонни да изтеглят децата си от училищата с висок брой на ученици мигранти. Наблюдава се тенденция различията между училищата да се увеличават с времето.

Това положение може да намали шансовете на младите ученици мигранти за успешно интегриране в обществото и на пазара на труда на един по-късен етап от техния живот“, заяви Ян Фигел, европейският комисар, отговарящ за образованието, обучението, културата и младежта. „Ако в края на образованието си децата на мигранти са натрупали опит, белязан от ниски резултати и сегрегация, който продължава и впоследствие в живота им, съществува риск този модел да се възпроизведе при следващото поколение“. Комисарят добави, че „данните сочат ясно, че политиките са от съществено значение. Някои държави-членки успяват да се справят с предизвикателството. Обменът на опит и споделянето на знания може да бъде плодотворно и Европейската комисия би искала да подкрепи този обмен.

Чрез изследване бяха установени редица причини, които са в основата на съществуващото неравностойно положение в сферата на образованието на много мигранти. Някои основни фактори са свързани с индивидуалните особености на учениците мигранти — нисък социално-икономически статус, езикови познания, очаквания от страна на семейството и общността. Данните обаче също така показват, че образователните системи са важни и че някои страни постигат по-добри резултати в сравнение с други в процеса на намаляване на различията между мигрантите и родените в съответната страна ученици, като по този начин доказват, че политиките могат да окажат съществено влияние върху училищните резултати. Така например сегрегацията представлява низходяща спирала, която въздейства върху мотивацията и резултатите на децата. Групирането и насочването в зависимост от способностите може да има сходен ефект. Очакванията на преподавателите и тяхната готовност за справяне с разнообразието могат допълнително да повлияят на резултатите.

В Зелената книга се прави кратък преглед на политиките и подходите, които могат да насърчат успеха в образованието на учениците мигранти. Посочва се, че системите, в които целенасочено се отдава приоритет на равнопоставеността в образованието, са и най-ефективните по отношение на интегрирането на учениците мигранти. Сред политическите мерки, които изглеждат особено полезни за справяне с проблемите, са предучилищното образование, езиковото обучение, допълнителната образователна подкрепа (като например наставничеството и индивидуалното обучение), междукултурното образование, както и партньорството със семействата и общностите. Превенцията по отношение на сегрегацията и десегрегацията на училищата „гета“ изглежда е предварително условие за осигуряване на реални равни възможности за учениците мигранти. Основен елемент за постигането му е гарантирането на висококачествени стандарти във всички училища, особено по отношение на преподавателската и ръководната дейност.

Необходимо е стратегиите да се определят и прилагат на национално и регионално равнище, но споделянето на опит между равнопоставени партньори на европейско равнище може да се окаже много полезно. Зелената книга цели да насърчи обмена на виждания за това как да се даде отговор на тези предизвикателства на всички равнища, както и да проучи по какъв начин ЕС би могъл в бъдеще да подпомага държавите-членки при изготвянето на техните образователни политики в тази сфера. Освен това в нея се разглежда бъдещето на Директива 77/486/ЕИО от 1977 г. относно образованието на децата на мигриращи работници от други държави-членки, която не се прилага по еднакъв начин.

Заинтересованите страни се приканват до 31 декември 2008 г. да обявят своите становища във връзка с предизвикателството от гледна точка на политиките, политическите решения и подкрепата, която Европейският съюз би могъл да окаже на държавите-членки. Европейската комисия ще анализира резултатите от това допитване и ще публикува заключенията си в началото на 2009 г.

За по-подробна информация:

MEMO/08/475, "FAQ: Migration and Mobility: Challenges and Opportunities for EU education systems".

http://ec.europa.eu/education/news/news490_en.htm

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm


Side Bar