Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1080

Bryssel den 2 juli 2008

Kommissionen antar förslag till direktiv om patienträttigheter vid vård utomlands

Som en del av den förnyade sociala agendan har kommissionen idag antagit ett förslag till direktiv som ska göra det lättare för EU-medborgarna att tillvarata sina rättigheter vid vård utomlands. Kommissionen har också antagit ett meddelande om bättre samarbete mellan medlemsstaterna på detta område. Trots flera entydiga domar från EG-domstolen, som bekräftar att enskilda patienter enligt EU-fördraget har rätt att söka vård i andra medlemsstater och få ersättning i hemlandet, är det fortfarande oklart hur principerna bakom domstolens rättspraxis ska tillämpas mer allmänt. Förslagets syfte är därför att skapa ett tydligare rättsläge i frågan. Både Europaparlamentet och rådet har också uppmanat kommissionen att föreslå ett särskilt initiativ om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, där man uttryckligen tar hänsyn till hälso- och sjukvårdens speciella förutsättningar. Det föreslagna direktivet utgör en fast grund för att man ska kunna utnyttja den enorma potential som finns för europeiskt samarbete och därmed bidra till att göra hälso- och sjukvården i EU mer effektiv och ändamålsenlig.

Enligt EU:s hälsokommissionär Androulla Vassiliou syftar förslaget till att klargöra för patienterna hur de kan utnyttja sina rättigheter att söka vård över gränserna, samtidigt som det skapas ett tydligt rättsläge för medlemsstaterna och vårdgivarna. Hon menar att direktivet bidrar till att hälso- och sjukvårdens kvalitet och säkerhet garanteras i hela EU och främjar samarbetet mellan hälso- och sjukvårdssystemen med målet att ge bättre tillgång till specialistvård.

Direktivets syfte

Direktivet innehåller tydliga regler för gränsöverskridande vård. Detta är några av de viktigaste bestämmelserna:

  • Patienter har rätt att söka vård utomlands och ersättas för kostnader upp till det belopp som de skulle ha fått hemma. Direktivet klargör hur dessa rättigheter kan utnyttjas, vilka begränsningar medlemsstaterna kan införa för vård utomlands och vilken ekonomisk ersättning som ska betalas för vården.
  • Medlemsstaterna är ansvariga för den hälso- och sjukvård som erbjuds i deras länder. Patienterna bör kunna lita på att kvalitets- och säkerhetsnormerna för behandlingen i en annan medlemsstat regelbundet övervakas och grundas på god medicinsk praxis.
  • Direktivet ska underlätta europeiskt samarbete om gränsöverskridande vård. Det stödjer bildandet av europeiska referensnätverk, där specialiserade centrum i olika medlemsstater kan samarbeta på frivillig basis. Detta samarbete kan innebära stora fördelar för patienterna, som lättare får tillgång till specialistvård. Det kan också komma hälso- och sjukvården till godo eftersom resurserna skulle kunna utnyttjas mer effektivt, t.ex. genom att man samlar expertis för att behandla ovanliga sjukdomar.
  • Utvärdering av medicinsk metodik är ett annat område där EU helt klart kan tillföra ett mervärde. Initiativet kommer att bidra till att minska överlappning och dubbelarbete vid bedömning av nya metoder, och därmed främja att resurserna utnyttjas på ett effektivare sätt.
  • Verksamhet som rör e-hälsa kommer också att stärkas. Informations- och kommunikationstekniken ger stora möjligheter att förbättra hälso- och sjukvårdens kvalitet, säkerhet och effektivitet. Kommissionen stöder redan befintliga e-hälsoprojekt, där t.ex. stora sjukhus erbjuder specialiststöd på distans till lokala mindre vårdinrättningar. Vad som fattas är dock gemensamma format och standarder som kan användas mellan de olika systemen i de olika länderna. Genom direktivet blir det möjligt att införa sådana gemensamma format och standarder.

Varför behövs ett direktiv?

Diskussioner om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, och särskilt patientrörlighet, inleddes efter EG-domstolens domar i dessa frågor som gällde enskilda medborgare från olika medlemsstater.

Domstolen har konsekvent slagit fast att patienter har rätt till samma ersättning av kostnader för hälso- och sjukvård utomlands som de skulle ha fått hemma.

Bakgrund

Hälso- och sjukvård undantogs från direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden. Rådet och parlamentet bad kommissionen att behandla frågor som gäller gränsöverskridande vård i en särskild rättsakt.

Kommissionen har genomfört ett offentligt samråd för att identifiera vilka problem som finns vid vård utomlands. De flesta av de 280 svaren var positiva till någon form av EU-åtgärder på hälso- och sjukvårdsområdet, med både lagstiftning och praktiskt stöd för ett europeiskt hälso- och sjukvårdssamarbete.

Med utgångspunkt i samråden har kommissionen utarbetat det förslag till direktiv som den i dag har antagit.

Förslaget till direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande sjukvård:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Resultatet av det offentliga samrådet:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Flash Eurobarometer om gränsöverskridande hälso- och sjukvårdstjänster i EU:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Mer information:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/news_en.htm


Side Bar