Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1080

Bruselj, 2. julija 2008

Komisija sprejela predlog direktive o pravicah pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu

Komisija je v okviru prenovljene socialne agende danes sprejela predlog direktive za lažje uveljavljanje pravic evropskih pacientov v zvezi s čezmejnim zdravstvenim varstvom ter sporočilo o izboljšanju sodelovanja med državami članicami na tem področju. Kljub več jasnim sodbam Evropskega sodišča, ki potrjujejo, da imajo posamezni pacienti v skladu s Pogodbo EU pravico do zdravstvenega varstva v drugih državah članicah in do povračila stroškov zanj, še vedno ni jasno določeno, kako bi uporabo načel te sodne prakse posplošili. Cilj predloga Komisije je zagotoviti pravno varnost v zvezi s tem vprašanjem. To je odziv na zahteve Evropskega parlamenta in Sveta ministrov, da naj Komisija predlaga posebno pobudo v zvezi s čezmejnim zdravstvenim varstvom, posebej prilagojeno edinstveni naravi sektorja zdravstvenega varstva, ki jo mora upoštevati. Poleg tega predlagana direktiva določa trdne temelje za sprostitev ogromnega potenciala za evropsko sodelovanje za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti vseh zdravstvenih sistemov EU.

Evropska komisarka za zdravje Androulla Vassiliou je povedala: „Cilj tega predloga je pojasniti, kako lahko pacienti uveljavljajo svoje pravice do čezmejnega zdravstvenega varstva, hkrati pa zagotoviti pravno varnost za države članice in izvajalce zdravstvenega varstva. Določa, da bosta kakovost in varnost zagotovljena po vsej Uniji, ter spodbuja sodelovanje med zdravstvenimi sistemi, da se omogoči boljši dostop do specializirane oskrbe.“

Cilji direktive

Na splošno bo ta direktiva, ko jo bosta sprejela Svet in Evropski parlament, zagotavljala jasen okvir za čezmejno oskrbo. V skladu z njenimi glavnimi določbami:

– imajo pacienti pravico iskati zdravstveno varstvo v tujini in so upravičeni do povračila stroškov v višini, ki bi jo za enako storitev plačali doma. V Direktivi bo pojasnjeno, kako se lahko te pravice uveljavljajo, vključno z omejitvami, ki jih države članice lahko določijo za takšno zdravstveno varstvo v tujini, in ravnijo finančnih sredstev za čezmejno zdravstveno varstvo.

– so države članice odgovorne za zdravstveno varstvo na svojem ozemlju. Pacienti morajo vedeti, da se standardi kakovosti in varnosti zdravljenja v drugi državi članici redno nadzorujejo in da temeljijo na dobri zdravniški praksi.

– bo direktiva omogočila evropsko sodelovanje pri zdravstvenem varstvu. Zagotovila bo temelje za podporo razvoju evropskih referenčnih mrež, ki bodo na prostovoljni osnovi združile specializirana središča v različnih državah članicah. To sodelovanje nudi veliko možnosti v korist pacientom prek lažjega dostopa do visoko specializirane oskrbe. Prav tako je lahko uporabno za zdravstvene sisteme, saj bi olajšalo učinkovito uporabo virov, na primer z zbiranjem virov za zdravljenje redkih bolezni.

– je ocenjevanje zdravstvene tehnologije še eno jasno področje evropske dodane vrednosti. Ta pobuda bo pomagala zmanjšati prekrivanje ali podvajanje prizadevanj na tem področju, tako pa bo spodbudila učinkovito in uspešno uporabo virov.

– se bodo okrepile tudi dejavnosti na področju „e-zdravja“. Informacijska in komunikacijska tehnologija nudi ogromne možnosti za izboljšanje kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravstvenega varstva. Komisija že podpira obstoječe projekte e-zdravja, ki zajemajo področja, kot je zagotavljanje specialistične podpore na daljavo, ki jo velike bolnišnice nudijo manjšim lokalnim ustanovam. Vendar pa niso na voljo skupni formati in standardi, ki se lahko uporabljajo med različnimi sistemi in državami. Le-te bo pomagala vzpostaviti Direktiva.

Potreba po ukrepanju

Razprave o čezmejnem zdravstvenem varstvu in zlasti „mobilnosti pacientov“ so se začele po sodbah Evropskega sodišča v številnih primerih v zvezi z mobilnostjo posameznih državljanov iz različnih držav članic.

Sodišče je v teh primerih dosledno razsodilo, da imajo pacienti pravico do povračila stroškov za zdravstveno varstvo v drugi državi članici, ki bi ga bili deležni doma.

Ozadje

Zdravstveno varstvo ni bilo vključeno v Direktivo 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu. Zato sta Svet in Parlament Komisijo pozvala, naj vprašanja v zvezi s čezmejnim zdravstvenim varstvom obravnava v ločenem instrumentu.

Komisija je izvedla javno posvetovanje, da bi jasno opredelila težave na področju čezmejnega zdravstvenega varstva. Večina od prejetih 280 prispevkov je podprla nekakšno obliko ukrepanja Skupnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, pri čemer naj bi to združevalo zakonodajne elemente in praktično podporo za sodelovanje med evropskimi zdravstvenimi sistemi.

Na podlagi tega je Komisija pripravila danes sprejeti osnutek direktive.

Osnutek direktive o uveljavljanju pravic pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva je na voljo na:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Rezultati javnega posvetovanja so na voljo na:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Raziskava Flash Eurobarometer o čezmejnih zdravstvenih storitvah v EU je na voljo na:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Več informacij je na voljo na:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/news_en.htm


Side Bar