Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1080

V Bruseli 2. júla 2008

Komisia prijala návrh smernice o právach pacientov v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Komisia dnes prijala ako súčasť obnovenej sociálnej agendy návrh smernice na uľahčenie uplatňovania práv európskych pacientov v súvislosti s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou, a zároveň prijala oznámenie o zlepšení spolupráce medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Napriek niekoľkým jasným rozhodnutiam Súdneho dvora Európskych spoločenstiev potvrdzujúcich, že Zmluva o EÚ poskytuje v jednotlivých prípadoch pacientom právo vyhľadať zdravotnú starostlivosť v iných členských štátoch, ako aj právo na náhradu nákladov doma, stále pretrváva neistota, ako všeobecnejšie uplatňovať zásady tejto judikatúry. Komisia sa týmto návrhom zameriava na poskytnutie právnej istoty v tejto oblasti. Návrh je odpoveďou na žiadosti Európskeho parlamentu a Rady ministrov na to, aby Komisia navrhla osobitnú iniciatívu o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti spôsobom, ktorý bude zvlášť prispôsobený špecifickej povahe sektora zdravotnej starostlivosti a bude ju rešpektovať. Navrhovaná smernica naviac poskytuje pevný základ pre otvorenie obrovského potenciálu týkajúceho sa európskej spolupráce na pomoc pri zlepšovaní účinnosti a efektívnosti všetkých systémov zdravotníctva.

Európska komisárka pre zdravie Androulla Vassiliou v tejto súvislosti uviedla: „Cieľom tohto návrhu je objasniť akým spôsobom môžu pacienti uplatňovať svoje práva v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, a zároveň poskytnúť právnu istotu členským štátom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Zabezpečí sa tak kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti v celej Únii a podporí sa spolupráca medzi systémami zdravotníctva pri poskytovaní lepšieho prístupu k špecializovanej starostlivosti.“

Ciele smernice

Táto smernica, v prípade, že ju Rada a Európsky parlament príjme, poskytne jasný rámec pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Podľa jej hlavných ustanovení:

  • Pacienti majú právo vyhľadať zdravotnú starostlivosť v zahraničí a majú právo na náhradu nákladov vo výške, v akej by ju dostali doma. V smernici je jasne stanovené, ako možno tieto práva uplatňovať vrátane limitov, ktoré môžu členské štáty zaviesť na takúto zdravotnú starostlivosť poskytnutú v zahraničí, a na výšku finančného krytia, ktoré sa na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť poskytuje.
  • Členské štáty sú zodpovedné za zdravotnú starostlivosť poskytnutú na ich území. Pacienti by si mali byť istí, že kvalita a bezpečnostné normy ošetrenia poskytnutého v inom členskom štáte sa pravidelne monitoruje a je založená na dobrej lekárskej praxi.
  • Smernica uľahčí európsku spoluprácu v oblasti zdravotnej starostlivosti. Poskytne základ podpory rozvoja európskych referenčných sietí, ktoré na dobrovoľnom základe spoja vysoko špecializované strediská v rozličných členských štátoch. Takáto spolupráca má vysoký potenciál na to, aby priniesla výhody pacientom prostredníctvom ľahšieho prístupu k vysoko špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Pre systémy zdravotníctva môže byť užitočná, pretože by uľahčila účinné využívanie zdrojov, napríklad ich sústredenie na účely riešenia zriedkavých stavov.
  • Posudzovanie zdravotníckej technológie je ďalšou jasnou oblasťou európskej pridanej hodnoty. Táto iniciatíva pomôže pri znižovaní prekrývania sa a duplikácie snáh v tejto oblasti, a tým podporí účinné a efektívne využívanie zdrojov.
  • Posilnia sa aj aktivity v oblasti „e-Zdravia“. Informačné a komunikačné technológie majú enormný potenciál zlepšiť kvalitu, bezpečnosť a účinnosť zdravotnej starostlivosti. Komisia podporuje súčasné projekty e-zdravia pokrývajúce oblasti ako sú poskytovanie odbornej pomoci na diaľku z veľkých nemocníc do menších miestnych zariadení. Chýbajú však spoločné formáty a normy, ktoré by bolo možné použiť v rámci rozličných systémov a rozličných krajín. Smernica napomôže ich uplatňovaniu.

Potreba konať

Diskusie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a najmä o „mobilite pacientov“ sa objavili po rozsudkoch Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo viacerých prípadoch týkajúcich sa mobility jednotlivých občanov z rôznych členských štátov.

Vo svojich rozsudkoch v týchto prípadoch Súdny dvor dôsledne rozhodoval, že pacienti majú právo na náhradu nákladov vynaložených na zdravotnú starostlivosť, ktorá im bola poskytnutá v inom členskom štáte, v takej výške, v akej by ju dostali doma.

Súvislosti

Zdravotná starostlivosť bola vyňatá z rozsahu pôsobnosti smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu. Rada a Parlament požiadali Komisiu, aby sa zaoberala otázkami súvisiacimi s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou v rámci osobitného nástroja.

Komisia uskutočnila verejné konzultácie s cieľom jasne určiť problémy v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Väčšina z 280 prijatých príspevkov uprednostňovala nejakú formu akcie Spoločenstva v oblasti zdravotnej starostlivosti, v ktorej by sa spájali prvky právnych predpisov a praktickej podpory spolupráce medzi európskymi systémami zdravotníctva.

Na tomto základe Komisia pripravila návrh smernice, ktorú dnes prijala.

Návrh smernice o uplatňovaní práv pacientov v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa nachádza na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Výsledky verejných konzultácií sú na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Bleskový Eurobarometer o cezhraničných zdravotníckych službách v EÚ sa nachádza na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Ďalšie informácie nájdete na:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/news_en.htm


Side Bar