Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1080

Bruksela, dnia 2 lipca 2008 r.

Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie praw pacjenta w transgranicznej opieki zdrowotnej

W ramach odnowionej agendy społecznej Komisja przyjęła dziś wniosek w sprawie dyrektywy mającej ułatwić stosowanie praw pacjentów europejskich w odniesieniu do transgranicznej opieki zdrowotnej. Komisja przyjęła także komunikat dotyczący poprawy współpracy między państwami członkowskimi w tym obszarze. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał kilka jednoznacznych wyroków potwierdzających wynikające z Traktatu UE prawo pacjentów do korzystania z opieki zdrowotnej w innych państwach członkowskich oraz do zwrotu jej kosztów w swoim kraju. Mimo to utrzymują się wątpliwości co do powszechnego stosowania zasad wynikających z tego orzecznictwa. Wniosek Komisji ma na celu wprowadzenie pewności prawnej w tej kwestii. Wychodzi on również naprzeciw prośbom ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów UE o konkretną inicjatywę prawodawczą Komisji dotyczącą transgranicznej opieki zdrowotnej, ściśle dostosowaną do specyfiki sektora opieki zdrowotnej i uwzględniającą jego szczególny charakter. Ponadto wniosek w sprawie dyrektywy tworzy solidne podstawy do uruchomienia ogromnego potencjału europejskiej współpracy w celu poprawy wydajności i efektywności wszystkich systemów zdrowotnych w UE.

Europejska komisarz ds. zdrowia Androulla Vassiliou powiedziała: „Celem tego wniosku jest ustanowienie jasnych zasad, na jakich pacjenci mogą wykonywać swoje prawa do transgranicznej opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym wprowadzeniu pewności prawnej dla państw członkowskich i podmiotów świadczących opiekę zdrowotną. Dyrektywa zapewni gwarancje jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w Unii, a także będzie wspierać współpracę między systemami zdrowotnymi, mającą na celu poprawę dostępu do opieki specjalistycznej.”.

Cele dyrektywy

Przyjęcie dyrektywy przez Radę i Parlament Europejski umożliwi stworzenie jasnych ram prawnych transgranicznej opieki zdrowotnej. Oto, co przewidują jej najważniejsze przepisy:

  • Pacjenci mają prawo korzystać z opieki zdrowotnej za granicą i uzyskiwać zwrot jej kosztów do takiej kwoty, jaką otrzymaliby we własnym kraju. Dyrektywa jasno określi sposób korzystania z tych praw, m.in. przewidując, jakie ograniczenia mogą być nakładane przez państwa członkowskie w odniesieniu do korzystania z opieki zdrowotnej za granicą, a także ustalając poziom finansowania takiej opieki.
  • Państwa członkowskie są odpowiedzialne za opiekę zdrowotną świadczoną na ich terytoriach. Pacjenci powinni mieć pewność co do tego, że leczenie, z którego skorzystają w innym państwie członkowskim, podlega regularnie monitorowanym standardom jakości i bezpieczeństwa, opartym na dobrych praktykach medycznych.
  • Dyrektywa ułatwi współpracę europejską w dziedzinie opieki zdrowotnej. Będzie ona stanowić podstawę wspierania rozwoju europejskich sieci referencyjnych, łączących, na zasadzie dobrowolności, wyspecjalizowane ośrodki w różnych państwach członkowskich. Taka współpraca może potencjalnie przynieść duże korzyści pacjentom, ułatwiając im dostęp do opieki wysokospecjalistycznej. Rozwiązania te mogą być użyteczne także z perspektywy systemów zdrowotnych, gdyż usprawnią one efektywne wykorzystanie zasobów, na przykład poprzez łączenie zasobów związanych z leczeniem rzadkich chorób.
  • Kolejną dziedziną, w której współpraca na poziomie europejskim może bezsprzecznie przynieść wartość dodaną, jest ocena technologii medycznych. Wniosek w sprawie dyrektywy przyczyni się do ograniczenia nakładania się i dublowania prac w tym obszarze, sprzyjając w ten sposób efektywnemu i wydajnemu wykorzystaniu zasobów.
  • Zintensyfikowane zostaną również działania w dziedzinie e-zdrowia. W technologiach informacyjno-komunikacyjnych tkwi ogromny potencjał w zakresie poprawy jakości, bezpieczeństwa i efektywności opieki zdrowotnej. Komisja już teraz wspiera istniejące projekty w zakresie e-zdrowia w takich dziedzinach, jak specjalistyczne wsparcie dużych szpitali dla małych lokalnych placówek, udzielane na odległość. Brakuje jednak wspólnych formatów i standardów, które mogą być wykorzystane pomiędzy różnymi systemami i różnymi krajami. Dyrektywa pomoże w ich wprowadzeniu.

Potrzeba działania

Do ożywienia dyskusji o transgranicznej opiece zdrowotnej, a szczególnie o „mobilności pacjentów”, przyczyniły się wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej kwestii, wydane w szeregu spraw dotyczących mobilności indywidualnych obywateli różnych państw członkowskich.

W wyrokach wydanych w tych sprawach Trybunał konsekwentnie orzekał, że pacjenci mają prawo do zwrotu kosztów opieki zdrowotnej, z której skorzystali w innym państwie członkowskim, a którą mogliby otrzymać we własnym kraju.

Kontekst

Opieka zdrowotna została wyłączona z zakresu dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym. Rada i Parlament zwróciły się do Komisji o zajęcie się kwestiami dotyczącymi transgranicznej opieki zdrowotnej w osobnym instrumencie.

W celu jednoznacznego określenia problemów występujących w dziedzinie transgranicznej opieki zdrowotnej Komisja przeprowadziła konsultacje publiczne. W większości spośród 280 otrzymanych odpowiedzi wyrażano poparcie dla takiej czy innej formy działań Wspólnoty w dziedzinie opieki zdrowotnej, łączących elementy legislacyjne z praktycznym wsparciem współdziałania europejskich systemów zdrowotnych.

Opinie te posłużyły Komisji jako podstawa do opracowania przyjętego dziś przez nią projektu dyrektywy.

Projekt dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej można znaleźć w Internecie pod adresem:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Z wynikami konsultacji publicznych można zapoznać się na stronie:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Wyniki błyskawicznego badania Eurobarometru dotyczącego transgranicznych usług zdrowotnych w UE można znaleźć pod adresem:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod następującym adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/news_en.htm


Side Bar