Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1080

Briselē, 2008. gada 2. jūlijā

Komisija pieņem priekšlikumu direktīvai par pacientu tiesībām pārrobežu veselības aprūpē

Saskaņā ar atjaunināto sociālo programmu Komisija šodien pieņēma priekšlikumu direktīvai ar mērķi atvieglināt Eiropas pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē un paziņojumu par dalībvalstu sadarbības uzlabošanu šajā jomā. Lai gan ir pieņemti atsevišķi skaidri Eiropas Kopienu Tiesas nolēmumi, kuri apstiprina, ka saskaņā ar Līgumu par ES pacientiem ir tiesības saņemt veselības aprūpi citās dalībvalstīs un saņemt ar to saistīto izdevumu atlīdzinājumu savā valstī, vēl joprojām ir šaubas par to, kā vispārīgāk piemērot šīs judikatūras principus. Ar šo priekšlikumu Komisija vēlas nodrošināt juridisko noteiktību šajā jautājumā. Tas atbilst arī Eiropas Parlamenta un Ministru padomes aicinājumam, lai Komisija nāktu klajā ar konkrētu iniciatīvu par pārrobežu veselības aprūpi, kura būtu skaidri pielāgota veselības aprūpes nozares īpatnībām un atbilstu tām. Turklāt ierosinātā direktīva ir stingrs pamats ievērojama Eiropas sadarbības potenciāla izmantošanai, lai palīdzētu uzlabot ES veselības sistēmu efektivitāti un rezultativitāti.

ES veselības komisāre Andrula Vasiliu sacīja: “Šā priekšlikuma mērķis ir skaidri noteikt, kā pacienti var izmantot savas tiesības pārrobežu veselības aprūpē, vienlaikus sniedzot juridisko noteiktību dalībvalstīm un veselības aprūpes sniedzējiem. Saskaņā ar priekšlikumu tiek garantēta veselības aprūpes kvalitāte un drošība visā Eiropas Savienībā un tiek veicināta veselības sistēmu sadarbība nolūkā nodrošināt labāku piekļuvi specializētajai aprūpei."

Direktīvas mērķi

Pēc tam, kad direktīvu pieņems Eiropas Parlaments un Padome, kopumā šī direktīva nodrošinās skaidru ietvaru pārrobežu aprūpei. Nozīmīgākie noteikumi ir šādi.

  • Pacientiem ir tiesības saņemt veselības aprūpi citās valstīs un saņemt šo izdevumu atlīdzinājumu tādā pašā apmērā kā par aprūpi paša valstī. Direktīva skaidri nosaka, kā šīs tiesības var izmantot, tā paredz arī ierobežojumus, ko dalībvalsts var noteikt veselības aprūpei ārzemēs, un finansējuma apmēru, ko nodrošina pārrobežu veselības aprūpei.
  • Dalībvalstis ir atbildīgas par veselības aprūpi, kas sniegta to teritorijā. Pacientiem ir jābūt iespējai paļauties uz to, ka citā dalībvalstī saņemtās ārstēšanas kvalitātes un drošības standarti tiek regulāri uzraudzīti un ir pamatoti uz labu medicīnas praksi.
  • Direktīvai jāatvieglina Eiropas sadarbība veselības aprūpē. Tā nodrošina pamatu Eiropas references tīklu izveidei, kuros pēc brīvprātības principa sadarbosies specializēti centri dažādās dalībvalstīs. Šai sadarbībai ir ievērojams potenciāls panākt pacientiem noderīgus uzlabojumus, nodrošinot vieglāku piekļuvi ļoti specializētai aprūpei. Tā var noderēt arī veselības sistēmām, jo tā paredz efektīvāk izmantot resursus, piemēram, apvienojot resursus retu gadījumu ārstēšanai.
  • Medicīnas tehnoloģiju novērtējums ir vēl viena joma, kurā var panākt Eiropas pievienoto vērtību. Pateicoties šai iniciatīvai, var novērst darbību pārklāšanos un atkārtošanos šajā jomā, tādējādi veicinot resursu efektīvu izmantošanu.
  • Izvērsīs arī darbības e-veselības jomā. Informācijas un saziņas tehnoloģijām ir milzīgs potenciāls, lai veselības aprūpi padarītu kvalitatīvāku, drošāku un efektīvāku. Komisija jau atbalsta pašreizējos e-veselības projektus tādās jomās kā atbalsts no attāluma, kuru sniedz lielu slimnīcu speciālisti mazākām vietējām ārstniecības iestādēm. Pašlaik grūtības rada tas, ka nav kopēju formātu un standartu, ko varētu lietot dažādas sistēmas un dažādas valstis. Direktīva palīdzēs tos izveidot.

Vajadzība rīkoties

Eiropas Kopienu Tiesas spriedumi vairākās lietās saistībā ar dažādu dalībvalstu atsevišķu pilsoņu mobilitāti rosināja diskusijas par pārrobežu veselības aprūpi un īpaši par pacientu mobilitāti.

Spriedumos, ko Tiesa pieņēmusi šajās lietās, tā konsekventi lēma, ka pacientiem ir tiesības uz to izdevumu atlīdzību, kas saistīti ar tādu veselības aprūpi citā dalībvalstī, kuru varētu saņemt savā valstī.

Pamatinformācija

Veselības aprūpi izslēdz no jomas, kuru reglamentē Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū. Padome un Parlaments lūdz Komisiju risināt ar pārrobežu veselības aprūpi saistītos jautājumus ar atsevišķu instrumentu.

Komisija rīko sabiedrisko apspriešanu, lai skaidri noteiktu problēmas pārrobežu veselības aprūpē. Lielākajā daļā no 280 saņemtajām atsauksmēm pausts atbalsts Kopienas ierosinātiem pasākumiem veselības aprūpes jomā, kuros kombinēti reglamentējoši elementi ar praktisku atbalstu Eiropas veselības sistēmu sadarbībai.

Pamatojoties uz to, Komisija izstrādā šodien pieņemto direktīvas projektu.

Direktīvas projekts par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē izlasāms tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopojums meklējams

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Eirobarometra zibensaptaujas rezultāti par pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumiem Eiropas Savienībā atrodami

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Papildu informāciju meklējiet

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/news_en.htm


Side Bar