Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1080

2008 m. liepos 2 d., Briuselis

Komisija priėmė direktyvos dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse pasiūlymą

Įgyvendindama atnaujintą socialinę darbotvarkę Komisija šiandien priėmė direktyvos, skirtos Europos pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse taikymui palengvinti, pasiūlymą ir komunikatą dėl geresnio valstybių narių bendradarbiavimo šioje srityje. Nepaisant kelių aiškių Europos Teisingumo Teismo sprendimų, kuriais patvirtinta, kad pagal ES sutartį atskiriems pacientams suteikiama teisė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitose valstybėse narėse ir gauti šių paslaugų išlaidų kompensaciją savo šalyje, dar ne visai aišku, kaip bendrai taikyti tokią teismo praktiką. Pasiūlymu Komisija siekia suteikti šiam klausimui teisinio aiškumo. Šių veiksmų Komisija ėmėsi sulaukusi Europos Parlamento ir Ministrų Tarybos raginimų parengti specialią sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse narėse iniciatyvą, pritaikytą prie išskirtinio sveikatos priežiūros sektoriaus pobūdžio ir atitinkančią šio sektoriaus specifiškumą. Be to, siūlomoje direktyvoje numatytas tvirtas pagrindas, kuris leis išnaudoti esamas dideles bendradarbiavimo Europos mastu galimybes, kad ES sveikatos sistemos būtų veiksmingesnės.

Už sveikatos apsaugą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė: „Šiuo pasiūlymu siekiama paaiškinti, kaip pacientai gali naudotis savo teisėmis į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse, taip pat suteikti teisinio aiškumo valstybėms narėms ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams. Taip bus užtikrinta kokybiška ir saugi sveikatos priežiūra visoje Europos Sąjungoje ir skatinamas sveikatos sistemų bendradarbiavimas, kad būtų lengviau pasinaudoti specializuotos sveikatos priežiūros paslaugomis.“

Direktyvos tikslai

Kai šią direktyvą priims Taryba ir Europos Parlamentas, bus sukurta aiški bendra sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kitose valstybėse narėse sistema. Pagrindinės jos nuostatos:

  • Pacientai turi teisę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis užsienyje, o išlaidos jiems turėtų būti atlyginamos taip, kaip būtų atlygintos namuose suteiktų paslaugų išlaidos. Direktyvoje aiškinama, kaip naudotis tokiomis teisėmis, kokius tokių užsienyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apribojimus valstybės narės gali taikyti ir kokio dydžio finansinė parama skiriama už kitose valstybėse narėse suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.
  • Valstybės narės atsako už jų teritorijoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Pacientai turėtų tiksliai žinoti, kad kitose valstybėse narėse teikiamo gydymo kokybė ir saugos standartai yra reguliariai stebimi ir grindžiami gerąja medicinine patirtimi.
  • Ši direktyva palengvins Europos masto bendradarbiavimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kitose valstybėse narėse. Bus sukurtas pagrindas, kuriuo remiantis bus plečiami Europos pavyzdinių centrų tinklai, kuriuose savanoriškai susivienys įvairių valstybių narių specializuotieji centrai. Taip bendradarbiaujant atsiras daug pacientams naudingų galimybių – jie galės lengviau gauti labai specializuotos priežiūros paslaugų. Tai galės būti naudinga ir sveikatos sistemoms, nes pagerės sąlygos veiksmingai naudoti išteklius, pvz., bus sujungiami ištekliai gydant retas ligas.
  • Sveikatos srities technologijų vertinimas – tai kita sritis, kuri akivaizdžiai teiks papildomos naudos visai Europai. Ši iniciatyva padės sumažinti paslaugų sutapimą ir dubliavimą šioje srityje, taigi bus skatinama veiksmingai naudoti išteklius.
  • Bus aktyviau veikiama ir e. sveikatos srityje. Informacinės ir ryšių technologijos leidžia labai pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą ir veiksmingumą. Komisija jau remia esamus e. sveikatos projektus, susijusius, pvz., su didelių ligoninių specialistų nuotoliniu būdu teikiama pagalba mažesnėms vietos įstaigoms. Tačiau dar trūksta bendrų formų ir standartų, kuriuos būtų galima naudoti įvairiose skirtingų šalių sistemose. Ši direktyva padės įdiegti reikiamus elementus.

Būtinybė imtis veiksmų

Europos Teisingumo Teismo sprendimai kelete bylų dėl skirtingų valstybių narių atskirų piliečių judumo įkvėpė diskusijas apie sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse, visų pirma apie „pacientų judumą“.

Visais šiais atvejais Teismas nusprendė, kad pacientai turi teisę, kad sveikatos priežiūros paslaugų, gautų kitoje valstybėje narėje, išlaidos būtų kompensuojamos taip, kaip būtų kompensuojamos savoje šalyje gautų atitinkamų paslaugų išlaidos.

Bendra informacija

Sveikatos priežiūros paslaugos nebuvo įtrauktos į Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje taikymo sritį. Taryba ir Parlamentas paprašė Komisijos imtis spręsti sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse narėse klausimus atskirai.

Komisija, siekdama aiškiai nustatyti sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse narėse srities problemas, surengė viešąsias konsultacijas. Didžioji 280 diskusijų dalyvių dauguma pritarė vienokio ar kitokio pobūdžio Bendrijos veiksmams sveikatos priežiūros paslaugų srityje, derinant teisinius veiksnius ir praktinę paramą Europos sveikatos priežiūros sistemų bendradarbiavimui gerinti.

Remdamasi rezultatais Komisija parengė ir šiandien priėmė šios direktyvos projektą.

Direktyvos dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse įgyvendinimo projektą galite rasti svetainėje:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Viešųjų konsultacijų rezultatus galite rasti svetainėje:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Greitosios „Eurobarometro“ apklausos duomenis apie sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse galite rasti svetainėje:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Daugiau informacijos rasite:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/news_en.htm


Side Bar