Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1080

Bryssel 2. heinäkuuta 2008

Komissiolta direktiiviehdotus potilaiden oikeuksista valtioiden rajat ylittävässä terveydenhuollossa

Komissio hyväksyi tänään osana uudistettua sosiaalista toimintaohjelmaa direktiiviehdotuksen, jonka tarkoituksena on helpottaa eurooppalaisten potilaiden oikeuksien soveltamista rajatylittävässä terveydenhuollossa. Samalla annettiin myös tiedonanto jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tiivistämisestä alalla. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut useita selkeitä tuomioita, joissa on vahvistettu, että EY:n perustamissopimuksessa annetaan potilaalle oikeus hakeutua terveydenhuoltoon toisiin jäsenvaltioihin ja saada siitä korvaus kotimaassaan, mutta niistä huolimatta edelleen on epäselvyyttä siitä, miten tämän oikeuskäytännön periaatteita sovelletaan yleisemmin. Tällä ehdotuksella komissio pyrkii parantamaan asiaan liittyvää oikeusvarmuutta. Ehdotuksen taustalla ovat sekä Euroopan parlamentin että ministerineuvoston pyynnöt, joissa komissiota pyydettiin esittämään rajatylittävää terveydenhuoltoa koskeva ehdotus, jossa nimenomaisesti otetaan huomioon terveydenhuoltosektorin erityisluonne ja kunnioitetaan sitä. Ehdotettu direktiivi tarjoaa lisäksi vankan perustan, jonka avulla saadaan käyttöön valtava eurooppalainen yhteistyöpotentiaali ja parannetaan kaikkien EU:n terveysjärjestelmien tehokkuutta ja toimivuutta.

”Tällä ehdotuksella pyritään selkeyttämään potilaiden oikeuksien harjoittamista valtioiden rajat ylittävän terveydenhuollon alalla ja samalla parantamaan jäsenvaltioiden ja terveydenhuollon tarjoajien oikeusvarmuutta. Sillä taataan terveydenhuollon laatu ja turvallisuus kaikkialla unionissa ja edistetään terveysjärjestelmien välistä yhteistyötä niin, että erikoissairaanhoidon saaminen on helpompaa”, totesi terveysasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

Direktiivin tavoitteet

Kun neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet direktiivin, sillä tarjotaan selkeät puitteet rajatylittävää hoitoa varten. Sen tärkeimpiä säännöksiä ovat seuraavat:

  • Potilailla on oikeus hakeutua terveydenhuoltoon toiseen jäsenvaltioon ja saada korvausta samaan summaan asti, joka heille olisi korvattu kotimaassakin. Direktiivissä selkeytetään näiden oikeuksien harjoittamista; siinä esimerkiksi vahvistetaan rajat, jotka jäsenvaltiot voivat asettaa tällaiselle ulkomailla saadulle terveydenhuollolle, ja rajatylittävästä terveydenhuollosta maksettavien korvausten taso.
  • Jäsenvaltiot ovat vastuussa alueellaan tarjotusta terveydenhuollosta. Potilaiden pitäisi voida luottaa siihen, että heidän toisessa jäsenvaltiossa saamansa hoidon laatu ja turvallisuusstandardit ovat säännöllisessä seurannassa ja perustuvat hyviin lääketieteellisiin käytäntöihin.
  • Direktiivillä helpotetaan eurooppalaista yhteistyötä terveydenhuollon alalla. Se tarjoaa perustan eurooppalaisten osaamisverkostojen kehittämiselle. Verkostot yhdistävät vapaaehtoispohjalta eri jäsenvaltioiden erikoistuneita keskuksia. Tästä yhteistyöstä voi olla paljon hyötyä potilaille, koska erikoissairaanhoitoon pääseminen helpottuu. Se voi olla hyödyllistä myös terveysjärjestelmien kannalta, koska se edistää resurssien tehokasta käyttöä, esimerkiksi resurssien yhdistäminen harvinaisten sairauksien hoidossa.
  • Terveysteknologian arviointi on toinen ala, josta saadaan selkeää lisäarvoa. Aloitteella vähennetään alan toimien päällekkäisyyttä ja edistetään näin resurssien tehokasta hyödyntämistä.
  • Toimintaa sähköisen terveydenhuollon (”e-Health”) alalla vahvistetaan myös. Tieto- ja viestintäteknologialla on valtava potentiaali parantaa terveydenhuollon laatua, turvallisuutta ja tehokkuutta. Komissio tukee jo käynnissä olevia sähköisen terveydenhuollon hankkeita, joihin kuuluvat esimerkiksi erikoislääkäreiden antama etätuki suurista sairaaloista pienempiin paikallisiin laitoksiin. Eri järjestelmien ja eri maiden väliltä puuttuvat kuitenkin yhteiset formaatit ja standardit. Direktiivillä mahdollistetaan näiden käyttöönotto.

Toimien tarve

Keskustelut valtioiden rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja erityisesti potilaiden liikkuvuudesta saivat pontta yhteisöjen tuomioistuimen annettua tuomioita nk. potilasliikkuvuusasioissa, jotka koskivat yksittäisiä kansalaisia eri jäsenvaltioissa.

Näitä asioita koskevissa tuomioissaan tuomioistuin on todennut johdonmukaisesti, että potilailla on oikeus saada toisessa jäsenvaltiossa tarjotusta terveydenhuollosta korvaus, jonka he olisivat saaneet kotijäsenvaltiossaan.

Tausta

Terveydenhuolto jätettiin palveluita sisämarkkinoilla koskevan direktiivin 2006/123/EY soveltamisalan ulkopuolelle. Neuvosto ja parlamentti pyysivät komissiota käsittelemään erikseen rajatylittävään terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä.

Komissio järjesti julkisen kuulemisen kartoittaakseen selvästi rajatylittävään terveydenhuoltoon liittyvät ongelmat. Saaduista 280 vastauksesta suurimmassa osassa toivottiin terveydenhuoltoon liittyvää jonkinlaista yhteisön toimea, jossa yhdistyisivät lainsäädännölliset elementit ja käytännön tuki eurooppalaisten terveysjärjestelmien yhteistyölle.

Näiden perusteella komissio laati tänään hyväksytyn direktiiviluonnoksen.

Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskeva direktiiviluonnos löytyy seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Julkisen kuulemisen tulokset löytyvät täältä:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Rajatylittäviä terveydenhuoltopalveluita koskeva Flash-Eurobarometritutkimus löytyy seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Lisätietoja seuraavalta verkkosivulta:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/news_en.htm


Side Bar