Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1080

Brüssel, 2. juuli 2008

Komisjon võtab vastu ettepaneku direktiivi kohta, milles käsitletakse patsiendiõiguste kohaldamist piiriüleses tervishoius

Uuendatud sotsiaalmeetmete kava osana võttis komisjon täna vastu ettepaneku direktiivi kohta, millega hõlbustatakse Euroopa patsientide õiguste kohaldamist piiriüleses tervishoius ning samuti teatise koostöö parandamise kohta liikmesriikide vahel selles valdkonnas. Hoolimata asjaolust, et mitmes Euroopa Kohtu otsuses kinnitatakse sõnaselgelt, et ELi asutamisleping annab patisendile õiguse otsida tervishoiuteenust teistes liikmesriikides ja saada hüvitist kodumaal, jääb ebaselgeks, kuidas nende kohtuotsuste põhimõtteid üldisemalt kohaldada. Kõnealuse ettepanekuga tahab komisjon anda selles küsimuses õiguskindluse. See vastab komisjonile suunatud Euroopa Parlamendi ja ministrite nõukogu üleskutsele teha piiriüleste tervishoiuteenuste valdkonnas ettepanek konkreetse algatuse kohta, mis vastaks tervishoiusektori erilisele olemusele. Lisaks sellele annab kavandatav direktiiv korraliku aluse, et ära kasutada Euroopa koostöö suuri võimalusi ELi tervishoiusüsteemide tõhususe ja tulemuslikkuse parandamisel.

Euroopa tervishoiuvolinik Androulla Vassiliou ütles: „Kõnealuse ettepaneku eesmärk on luuga selgus, kuidas patsiendid saavad kasutada oma õigusi piiriüleses tervishoius, andes samal ajal õiguskindluse liikmesriikidele ja tervishoiuteenuste osutajatele. Sellega tagatakse, et tervishoiuteenuste kvaliteet ja ohutus on garanteeritud kogu liidus ja edendatakse koostööd tervishoiusüsteemide vahel, et võimaldada paremat juurdepääsu eriarstiabile.”

Direktiivi eesmärgid

Pärast nõukogu ja Euroopa Parlamendi poolt vastuvõtmist loob see direktiiv piiriülestele tervishoiuteenustele selge raamistiku. Direktiivi tähtsamad sätted näevad ette järgmist:

  • Patsientidel on õigus pöörduda arstiabi saamiseks teise riiki ja saada hüvitust samas ulatuses, kui nad oleksid saanud kodumaal antud arstiabi eest. Direktiiv loob selguse, kuidas sellist õigust kasutada, ning näeb ette piirangud, mida liikmesriigid võivad kehtestada välismaal saadava arstiabi ning välismaal saadava arstiabi rahalise hüvitamise suhtes.
  • Liikmesriigid on vastutavad oma territooriumil osutatava arstiabi eest. Patsientidel peab olema kindlustunne, et teises liikmesriigis saadava ravi suhtes kehtestatud kvaliteedi- ja ohutusnõuded põhinevad heal meditsiinitaval ning et nende täitmist jälgitakse korrapäraselt.
  • Direktiiv peaks lihtsustama tervishoiualast koostööd Euroopas. See paneb aluse Euroopa tugikeskuste võrgustiku arendamise edasisele toetamisele, mis ühendab spetsialiseerunud keskusi eri liikmesriikides vabatahtlikkuse alusel. See koostöö võib suure tõenäosusega tuua kasu patsientidele, kui juurdepääs eriarstiabile muutub lihtsamaks. Samuti võib see kasulik olla ka tervishoiusüsteemidele, kuna lihtsustab vahendite tõhusat kasutamist, näiteks vahendite ühiskasutamise kaudu haruldaste terviseprobleemidega tegelemisel.
  • Tervishoiutehnoloogia hindamine on veel üks kindel valdkond, millele Euroopa lisaväärtust antakse. Kõnealune algatus aitab vähendada tegevuse kattumist ja jõupingutuste dubleerimist selles valdkonnas ning edendada vahendite tõhusat ja tulemuslikku kasutamist.
  • Tugevdatakse tegevust e-tervishoiu vallas. Side- ja infotehnoloogial on tohutu potentsiaal tervishoiu kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe parandamisel. Komisjon juba toetab olemasolevaid e-tervishoiu projekte sellises valdkonnas nagu suurte haiglate spetsialistide kaugabi väiksematele kohalikele raviasutustele. Praegu on veel puudu ühtsed standardid ja formaadid, mida saaks kasutada eri süsteemide ja riikide vahel. Direktiiv aitab need luua.

Vajadus tegutseda

Arutelud piiriüleste tervishoiuteenuste, eelkõige aga patsientide liikuvuse kohta said õhutust mitmest Euroopa Kohtu otsusest patsientide liikuvusega seotud kohtuasjades, mis käsitlesid eri liikmesriikide üksikkodanikke.

Neid juhtumeid käsitlevates kohtuotsustes on Euroopa Kohus järjekindlalt sedastanud, et patsientidel on õigus saada teises liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuse eest samaväärset hüvitust, mida nad oleksid saanud oma kodumaal.

Taust

Tervishoid on siseturu teenuseid käsitleva direktiivi 2006/123/EÜ kohaldamisalast välja jäetud. Nõukogu ja parlament pöördusid komisjoni poole palvega käsitleda piiriüleste tervishoiuteenustega seotud küsimusi eraldi õigusaktis.

Komisjon korraldas avaliku arutelu, et täpselt määratleda piiriülese tervishoiuga seotud probleeme. Enamikus laekunud 280 vastusest oldi arvamusel, et oleks vaja kogu ühendust hõlmavat tervishoiualast meedet, mis sisaldaks nii seadusandlikke elemente kui ka praktilist abi koostööks Euroopa tervishoiusüsteemide vahel.

Sellest lähtudes töötas komisjon välja direktiivi eelnõu, mille ta täna vastu võttis.

Patsiendiõiguste kohaldamist piiriüleses tervishoius käsitleva direktiivi eelnõu on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Avaliku arutelu tulemused võib leida aadressilt:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Eurobaromeetri kiiruuringu tulemused piiriüleste tervishoiuteenuste kohta on kättesaadavad aadressil:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Lisateave:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/news_en.htm


Side Bar