Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1080

Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2008

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

Στο πλαίσιο της ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση οδηγίας για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, καθώς επίσης και ανακοίνωση για τη βελτίωση της συνεργασίας των κρατών μελών στον ίδιο τομέα. Παρά το γεγονός ότι αρκετές σαφείς αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβεβαιώνουν ότι η συνθήκη ΕΚ παρέχει σε κάθε ασθενή το δικαίωμα να λαμβάνει υγειονομική περίθαλψη σε άλλα κράτη μέλη και τα έξοδα να του επιστρέφονται στη χώρα του, εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τον τρόπο εφαρμογής των αρχών αυτής της νομολογίας γενικότερα. Με την παρούσα πρόταση η Επιτροπή επιδιώκει να παρέχεται ασφάλεια δικαίου για το θέμα αυτό. Η πρόταση αποτελεί συνέχεια των παραινέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών προς την Επιτροπή προκειμένου η τελευταία να προτείνει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, ειδικά προσαρμοσμένη και σεβόμενη την ιδιαίτερη φύση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Επιπροσθέτως, η πρόταση οδηγίας παρέχει μια σταθερή βάση για την απεμπλοκή του τεράστιου δυναμικού ευρωπαϊκής συνεργασίας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα όλων των συστημάτων υγείας της ΕΕ.

Η αρμόδια για θέματα υγείας Επίτροπος κ. Ανδρούλλα Βασιλείου δήλωσε: «Στόχος της πρότασης αυτής είναι να διευκρινιστεί με ποιο τρόπο οι ασθενείς μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και, παράλληλα, να παρέχεται ασφάλεια δικαίου για τα κράτη μέλη και τους παροχείς υγειονομικής περίθαλψης. Με την πρόταση εξασφαλίζεται ότι η ποιότητα και η ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης θα είναι εγγυημένες σε ολόκληρη την Ένωση, ενώ προωθείται η συνεργασία μεταξύ των συστημάτων υγείας ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στην ειδική περίθαλψη».

Στόχοι της οδηγίας

Συνολικά, η παρούσα οδηγία, αφού εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα παρέχει ένα σαφές πλαίσιο για τη διασυνοριακή περίθαλψη. Σύμφωνα με τις κύριες διατάξεις της οδηγίας:

  • Οι ασθενείς έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλα κράτη μέλη και τα έξοδα να τους επιστρέφονται στο ποσοστό που θα τους επιστρέφονταν αν είχαν λάβει την περίθαλψη στη χώρα τους. Η οδηγία θα αποσαφηνίσει τον τρόπο άσκησης αυτών των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ορίων που μπορούν να θέσουν τα κράτη μέλη για την εν λόγω υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό, καθώς και το επίπεδο οικονομικής κάλυψης που παρέχεται για τη διασυνοριακή περίθαλψη.
  • Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται στο έδαφός τους. Οι ασθενείς πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας της θεραπείας που θα λάβουν σε άλλο κράτος μέλος παρακολουθούνται τακτικά και θεμελιώνονται σε ορθές ιατρικές πρακτικές.
  • Η οδηγία θα διευκολύνει την ευρωπαϊκή συνεργασία για την υγειονομική περίθαλψη. Θα αποτελέσει τη βάση για τη στήριξη των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς, τα οποία προσφέρουν την ευκαιρία σε εξειδικευμένα κέντρα από διάφορα κράτη μέλη να έρθουν σε επαφή, σε εθελοντική βάση. Η συνεργασία αυτή έχει μεγάλες δυνατότητες να παρέχει οφέλη στους ασθενείς λόγω της ευκολότερης πρόσβασης σε ιδιαίτερα εξειδικευμένη περίθαλψη. Μπορεί επίσης να αποβεί χρήσιμη και για τα συστήματα υγείας, αφού θα διευκολυνθεί η αποτελεσματική χρήση των πόρων, π.χ. με τη συγκέντρωση πόρων για την αντιμετώπιση σπάνιων παθήσεων.
  • Η αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας είναι σαφώς ένας άλλος τομέας ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στη μείωση της επικάλυψης και της επανάληψης των προσπαθειών στον τομέα αυτόν και, κατά συνέπεια, θα βοηθήσει στην αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων.
  • Θα ενισχυθούν επίσης οι δραστηριότητες στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας ("e-Health"). Οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας μπορούν να συμβάλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της υγειονομικής περίθαλψης. Η Επιτροπή ήδη παρέχει στήριξη σε τρέχοντα έργα ηλεκτρονικής υγείας που καλύπτουν τομείς όπως η εξ αποστάσεως παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης από μεγάλα νοσοκομεία προς μικρότερες τοπικές μονάδες. Εκείνο που λείπει, όμως, είναι κοινές μορφές και πρότυπα, τα οποία να είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται από διαφορετικά συστήματα και σε διαφορετικές χώρες. Η οδηγία θα δώσει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν τέτοιου είδους μορφές και πρότυπα.

Ανάγκη για δράση

Οι συζητήσεις για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και, συγκεκριμένα, την «κινητικότητα των ασθενών», ξεκίνησαν με έναυσμα τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε διάφορες υποθέσεις που αφορούσαν την κινητικότητα μεμονωμένων πολιτών από διαφορετικά κράτη μέλη.

Στις αποφάσεις του για τις υποθέσεις αυτές, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί επανειλημμένα ότι οι ασθενείς δικαιούνται επιστροφή των εξόδων για την υγειονομική περίθαλψη που τους παρασχέθηκε στο εξωτερικό όπως εάν τους είχε παρασχεθεί στη χώρα τους.

Ιστορικό

Η υγειονομική περίθαλψη εξαιρέθηκε από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/EΚ για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησαν από την Επιτροπή να ρυθμίσει τα ζητήματα που συνδέονται με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη με ξεχωριστή νομική πράξη.

Η Επιτροπή διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να προσδιοριστούν με σαφήνεια τα προβλήματα στον τομέα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Οι περισσότερες από τις 280 συνεισφορές που έλαβε η Επιτροπή ήταν θετικές ως προς μια κοινοτική δράση για την υγειονομική περίθαλψη που θα συνδυάζει νομοθετικά στοιχεία και πρακτική στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή κατάρτισε το σχέδιο οδηγίας το οποίο εγκρίθηκε σήμερα.

Το σχέδιο οδηγίας για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη βρίσκεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης βρίσκονται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Το έκτακτο Ευρωβαρόμετρο για τις διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας στην ΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/news_en.htm


Side Bar