Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1080

V Bruselu dne 2. července 2008

Komise schvaluje návrh směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

Jako součást obnovené sociální agendy dnes Komise přijala návrh směrnice, která má usnadnit uplatňování práv evropských pacientů v souvislosti přeshraniční zdravotní péčí, a učinila tak současně s přijetím sdělení o zlepšování spolupráce mezi členskými státy v této oblasti. Přestože několik rozhodnutí Evropského soudního dvora jasně potvrdilo, že Smlouva o EU dává jednotlivým pacientům právo vyhledat zdravotní péči v jiných členských státech a získat náhradu nákladů tuto péči doma, přetrvává i nadále nejistota, jak zásady této judikatury obecněji uplatňovat. Komise tímto návrhem usiluje o poskytnutí právní jistoty v této oblasti. Dochází k tomu v návaznosti na požadavky Evropského parlamentu a Rady ministrů, aby Komise navrhla zvláštní iniciativu v oblasti přeshraniční zdravotní péče, která by byla výslovně uzpůsobena s ohledem specifickou povahu odvětví zdravotnictví. Navrhovaná směrnice navíc poskytuje dobrý základ pro využití obrovského potenciálu evropské spolupráce pro zlepšení účinnosti a efektivity všech systémů zdravotnictví v EU.

Evropská komisařka pro zdraví Androulla Vassiliou uvedla: „Cílem tohoto návrhu je objasnit, jak mohou pacienti uplatňovat svá práva na přeshraniční zdravotní péči, a zároveň poskytnout právní jistotu členským státům a poskytovatelům zdravotní péče. Zajišťuje, aby byla zaručena kvalita a bezpečnost zdravotní péče v celé Unii a podporuje spolupráci mezi systémy zdravotnictví s cílem poskytovat lepší přístup ke specializované péči.“

Cíle směrnice

Jakmile bude tato směrnice přijata Radou a Evropským parlamentem, stane se jasným rámcem pro přeshraniční péči. Z hlavních ustanovení této směrnice vyplývá:

  • Pacienti mají právo vyhledat zdravotní péči v zahraničí a obdržet náhradu nákladů na tuto péči ve výši, v jaké by jim byla poskytnuta doma. Směrnice objasní, jak lze tyto nároky uplatňovat, včetně omezení, která mohou členské státy v oblasti zdravotní péče v zahraničí stanovit, a míru finančního krytí poskytovaného pro přeshraniční zdravotní péči.
  • Členské státy odpovídají za zdravotní péči poskytovanou na svém území. Pacienti by měli mít jistotu, že normy z hlediska kvality a bezpečnosti jsou v případě péče, která je jim poskytnuta v jiném členském státě, pravidelně sledovány a že vycházejí z osvědčených lékařských postupů.
  • Směrnice usnadní evropskou spolupráci v oblasti zdravotní péče. Bude základem pro podporu rozvoje evropských referenčních sítí, které soustředí na dobrovolném základě vysoce specializovaná střediska v různých členských státech. Tato spolupráce má velký potenciál umožnit pacientům snazší přístup k vysoce specializované péči. Může být pro systémy zdravotnictví užitečná také proto, že usnadní účinné využívání zdrojů, například sdílením zdrojů při léčbě vzácných onemocnění.
  • Hodnocení zdravotnických technologií je další zřejmou oblastí evropské přidané hodnoty. Tato iniciativa pomůže snížit překrývání a zdvojování snah v této oblasti, a podpoří tak účelné a efektivní využívání zdrojů.
  • Činnosti v oblasti „elektronického zdravotnictví“ (e-Health) budou rovněž posíleny. Informační a komunikační technologie mají mimořádný potenciál pro zlepšení kvality, bezpečnosti a účinnosti zdravotní péče. Komise již podporuje stávající projekty elektronického zdravotnictví, které se týkají oblastí, jako je pomoc odborníků z velkých nemocnic menším místním zařízením poskytovaná na dálku. Chybí však sdílené formáty a normy, které se mohou používat mezi různými systémy a různými zeměmi. Směrnice napomůže jejich zavedení.

Potřeba konat

Rozhodnutí Evropského soudního dvora v řadě případů týkajících se mobility jednotlivých občanů mezi různými členskými státy rozpoutala diskuse o přeshraniční péči, a zvláště o „mobilitě pacientů“.

Rozhodnutí Soudního dvora se v těchto případech shodují v tom, že pacienti mají právo na náhradu nákladů na zdravotní péči poskytnutou v jiném členském státě, kterou by obdrželi doma.

Souvislosti

Zdravotní péče byla vyňata z oblasti působnosti směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. Rada a Parlament požádaly Komisi, aby otázky, které se týkají přeshraniční zdravotní péče, řešila pomocí samostatného právního aktu.

Komise uskutečnila veřejnou konzultaci s cílem jasně určit problémy v oblasti přeshraniční zdravotní péče. Většina z 280 obdržených příspěvků upřednostňovala nějakou formu opatření na úrovni Společenství v oblasti zdravotní péče, která by kombinovala legislativní prvky a praktické podpory pro spolupráci mezi evropskými zdravotními systémy.

Na tomto základě vypracovala Komise návrh směrnice, který dnes přijala.

Návrh směrnice o uplatňování práv pacientů v oblasti přeshraniční péče je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Výsledky veřejné konzultace jsou k dispozici na adrese:
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Průzkum Flash Eurobarometer týkající se přeshraničních služeb zdravotní péče v EU je k dispozici na adrese:
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Více informací je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/news_en.htm


Side Bar