Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1080

Брюксел, 2 юли 2008 г.

Комисията приема предложение за директива относно правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

Като част от Обновената социална програма Комисията прие днес предложение за директива, която да улесни прилагането на правата на европейските пациенти при трансгранично здравно обслужване, както и съобщение относно подобряването на сътрудничеството между държавите-членки в тази област. Въпреки яснотата на няколко решения на Съда на Европейските общности, в които се потвърждава даденото от Договора за създаване на ЕС право на пациентите да търсят здравно обслужване в други държави-членки, като у дома получават възстановяване на разходите за него, продължава да съществува несигурност относно това как да се прилагат като цяло принципите на тази юриспруденция. С това си предложение Комисията цели да установи правна яснота по този въпрос. Така тя отговаря и на призивите към нея от страна на Европейския парламент и на Съвета на министрите да предложи конкретна инициатива относно трансграничното здравеопазване, която да е съобразена със и съответстваща на специфичното естество на сектора на здравеопазването. Освен това предложената директива създава надеждна основа за разгръщането на значителния потенциал на европейското сътрудничество, което може да спомогне за подобряването на ефикасността и ефективността на всички системи за здравеопазване в ЕС.

Европейският комисар по въпросите на здравеопазването Андрула Василиу заяви: „Настоящото предложение цели да внесе яснота относно това как пациентите могат да упражняват правото си на транснационално здравно обслужване и същевременно предоставя правна сигурност за държавите-членки и за доставчиците на здравни грижи. Директивата дава гаранции за това, че качеството и безопасността на здравните грижи из целия съюз са обезпечени и насърчава сътрудничеството между отделните системи на здравеопазване с цел осигуряването на по-добър достъп до специализирано обслужване.“

Целите на директивата

Когато бъде одобрена от Съвета и от Европейския парламент директивата ще осигурява като цяло една ясна рамка за транснационалните грижи. Според основните ѝ разпоредби:

  • Пациентите имат право на лечение в чужбина и на възстановяване на средствата до размера на сумите, които биха получили в родината си. Директивата ще внесе яснота относно начина на упражняване на тези права, включително ограниченията, които държавите-членки биха могли да наложат на такова лечение в чужбина, както и нивото на финансовото му обезпечаване.
  • Държавите-членки отговарят за здравното обслужване, предоставяно на тяхна територия. Пациентите трябва да са уверени, че стандартите за качество и безопасност на получаваното в друга държава-членка лечение подлежат на редовно наблюдение и се основават на добри медицински практики.
  • Директивата ще улесни европейското сътрудничество в областта на здравеопазването. Тя ще създаде основа за по-нататъшното подпомагане на развитието на Европейските референтни мрежи, които ще свързват на доброволен принцип високо специализирани центрове в различни държави-членки. Това сътрудничество се характеризира със сериозен резерв от ползи за пациентите чрез улеснен достъп до високо специализирано обслужване. То ще е от полза и за системите на здравеопазване, тъй като може да спомогне за оптималното използване на ресурсите, например чрез обединяване на ресурси за лекуване на пациенти, страдащи от редки заболявания.
  • Оценката на технологиите в здравеопазването е друга област, която се отличава с категорична европейска добавена стойност. Тази инициатива ще спомогне за намаляване на припокриването и дублирането на усилията в тази област и така ще поощри ефективното и ефикасно използване на ресурсите.
  • Ще бъдат засилени и дейностите по „е-Здраве“. Информационните и комуникационни технологии притежават огромен потенциал за подобряване на качеството, безопасността и ефикасността на здравеопазването. Комисията вече подпомага съществуващите проекти по „е-Здраве“ в области като експертни консултации от разстояние от по-големи болници за по-малки местни лечебници. Все пак липсват съгласувани форми и норми на действие, които да могат да бъдат използвани от различните системи в различните страни. Директивата ще спомогне за въвеждането на такива.

Необходимостта от действие

Обсъжданията по трансграничното здравеопазване, и по-специално по въпроса за „мобилността на пациентите“, започнаха по повод на решения на Съда в редица случаи във връзка с мобилността на отделни граждани на различни държави-членки.

В своите решения по тези случаи Съдът винаги е постановявал, че пациентите имат право на възстановяване на средствата за лечение, предоставено в друга държава-членка, което биха могли да получат и в родината си.

Предистория

Здравеопазването беше изключено от обсега на Директива 2006/123/EО относно услугите на вътрешния пазар. Съветът и Парламентът поискаха от Комисията да разгледа в отделен инструмент въпросите, свързани с трансграничното здравеопазване.

Комисията проведе обществено допитване, за да определи ясно проблемите в сферата на трансграничното здравеопазване. Мнозинството от получените 280 мнения подкрепят някакъв вид общностно действие в здравеопазването, съдържащо законодателни мерки и практическа подкрепа за сътрудничеството между европейските здравни системи.

На тази основа Комисията разработи проекта на директивата, която бе приета от нея днес.

Проектодирективата относно трансграничното здравеопазване се намира на:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Резултатите от общественото допитване се намират на:
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

Проучването на Flash Eurobarometer относно трансграничните здравни услуги в ЕС се намира на:
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

За повече информация:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/news_en.htm


Side Bar