Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1075

V Bruselu dne 2. července 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Iniciativy eHealth na podporu lékařské péče při cestách a pobytu v zahraničí

Evropská komise dnes zahájila dvě iniciativy usilující o zlepšení bezpečnosti a kvality péče o lidi, kteří potřebují lékařskou péči v době, kdy cestují nebo žijí v zahraničí: Doporučení o přeshraniční interoperabilitě systémů elektronických zdravotních záznamů (EHR) a projekt moderních otevřených služeb (Smart Open Services – SOS). Cílem doporučení je poskytnout členským státům základní principy a pokyny, které zajistí, že lékaři mohou získat přístup k důležitým informacím o pacientech, které léčí, bez ohledu na to, kde v Evropě se tyto informace nacházejí. Projekt SOS, který je spolufinancován Evropskou komisí, je podporován 12 členskými státy a jejich průmyslovými subjekty s cílem prokázat výhody takové interoperability. Umožní lékařskému personálu přístup ke konkrétním lékařským údajům, jako jsou léky, které pacienti z jiných zemí EU v té době užívají. Sdílení lékařských informaci může v naléhavých případech zachránit život mnoha pacientům.

„Cestování po Evropské unii se pokládá za samozřejmost – dokud nenastanou problémy,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Z toho důvodu chtějí iniciativy EU týkající se oblasti eHealth odstranit jazykové administrační a technické překážky, aby se usnadnilo ošetření lidí, i když jsou mimo svou domovskou zemi. Očekávám, že naše doporučení a projekt SOS významně přispějí k záchraně životů pacientů v mimořádných situacích.“

Projekt SOS bude v příštích třech let financován celkovou částkou přes 22 mil. EUR, z nichž 11 mil. EUR pochází z programu Evropské komise pro konkurenceschopnost a inovace. Projekt SOS je prvním krokem k řešení problémů, kterým čelí lékaři při ošetření pacientů, kteří potřebují lékařskou péči v zahraničí: Tyto problémy zahrnují doplnění nezbytných léků, které pacient ztratil, informování lékařů mluvících cizím jazykem o svém zdravotním stavu, stanovení diagnózy choroby a předepsání správných léků při omezené znalosti pacientovy historie. Zatímco několik členských států už vyvinulo elektronické zdravotní záznamy, mnohé takové (vnitrostátní) systémy nejsou schopny vzájemné komunikace.

Nový projekt bude usilovat o zajištění slučitelnosti elektronických zdravotních údajů bez ohledu na použitý jazyk nebo složitost technologií – a to bez potřeby zavést v Evropě společný systém. Umožní lékařskému personálu získat elektronicky přístup ve svém jazyce k údajům o pacientovi z jiné země prostřednictvím různých technologií a systémů. Umožní též lékárnám elektronicky zpracovávat předpisy z jiných členských států, takže pacienti cestující po EU mohou obdržet správné nezbytné léky.

Projekt SOS vychází z národních iniciativ a přímo se ho účastní Rakousko, Česká republika, Německo, Dánsko, Francie, Řecko, Itálie, Nizozemsko, Španělsko, Slovensko, Švédsko a Spojené království. Elektronické záznamy budou zcela dobrovolné, budou vytvářeny pouze na základě žádostí občanů a budou dodržovat jejich právo na soukromí. Ještě je třeba dospět k dohodě o informacích, které budou tyto zdravotní záznamy obsahovat, ale budou zahrnovat souhrn základních informací – např. krevní skupinu, známé alergie, zdravotní stav a podrobné údaje o lécích, které pacient případně užívá.

Doporučení o přeshraniční interoperabilitě systémů elektronických zdravotních záznamů (EHR) je prvním dokumentem Společenství, který se komplexně zabývá kroky, které by měly členské státy podniknout k vytvoření systému elektronických zdravotních záznamů slučitelného se systémy v jiných členských státech. Hlavním cílem je kdykoliv umožnit pacientům přístup k jejich důležitým informacím uchovávaným kdekoliv v systémech elektronických zdravotních záznamů. Projekt SOS prověří a aktualizuje toto doporučení přínosem dalších zkušeností a konkrétních získaných poznatků.

Tyto iniciativy eHealth jsou součástí obnovené sociální agendy (IP/08/1070).

Souvislosti:

Cílem programu EU pro konkurenceschopnost a inovace je podpořit konkurenceschopnost evropských podniků. Jeho součástí je program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií (IKT), který se soustřeďuje na povzbuzení inovací a konkurenceschopnosti prostřednictvím širšího a co nejoptimálnějšího využívání IKT ze strany občanů, podniků a vlád – a právě to podporuje projekt SOS.

Projekt SOS je zařazen mezi rozsáhlé pilotní projekty: Je řízen zúčastněnými státy a soustřeďuje se na přeshraniční poskytování služeb založených na IKT, které již existují na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni. Rozsáhlé pilotní projekty tyto služby rozvíjejí s cílem najít společné specifikace, které se mohou dále rozvinout, aby se dospělo k širší dohodě. To umožní vzájemnou komunikaci a spolupráci různých vnitrostátních systémů tak, aby občané a podniky mohly využívat všech výhod jednotného trhu.

Výsledky tohoto rozsáhlého pilotního projektu týkajícího se eHealth budou zpřístupněny širší evropské zdravotnické obci prostřednictvím sítě CALLIOPE (výzvy k vytvoření interoperabilních služeb eHealth v Evropě), aby se umožnila účast ostatních členských států.

Další informace:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/policy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4113

Program pro konkurenceschopnost a inovace: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/about/index_en.htm

Nový portál Evropské komise o sociálních věcech:

http://ec.europa.eu/social


Side Bar