Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1074

Bryssel den 2 juli 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Kommissionen vill att webben ska bli bättre anpassad för de funktionshindrade

15 % av alla européer har något slags funktionshinder och många har svårigheter t.ex. att läsa den lilla texten på en webbplats eller till och med att veta hur de får tillgång till webbplatser och Internettjänster. Trots upprepade uppmaningar från EU och regeringschefer att förbättra denna situation är framstegen begränsade. Den övervägande delen webbplatser använder inte allmänt erkända användarvänliga lösningar. Europeiska kommissionen har idag inlett ett offentligt samrådet om ytterligare åtgärder för att göra de europeiska webbplatserna tillgängliga. Den startar med myndigheternas webbplatser och berörda parter uppmanas att inkomma med synpunkter. I samrådet tas också annan teknik som digital-tv upp. Samrådet är öppet till och med den 27 augusti 2008.

Tillgängligheten till webbplatser är livsviktig för många medborgare i Europa och ändå är det många som inte kan använda dem pga. funktionshinder. Så länge som tillgänglighet för alla inte är en verklighet missa många människor fördelarna med Internet. Det finns så enkla lösningar på dessa frågor – så varför är det så få webbpublicister som faktiskt förverkligar dem?” frågar sig Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för informationssamhället och medier. ”Ju fler människor som använder Internet desto bättre för Europas ekonomi och desto rikare blir innehållet på nätet. Jag uppmanar webbpubliceringsbranschen och förvaltningarna inom den offentliga sektorn att vidta mer kraftfulla insatser för att säkerställa att webben är tillgänglig för alla. De ansvariga bör komma ihåg att de själva inom ett par år förmodligen kommer att tillhöra de som har svårt att läsa på skärmen.”

Genomsnittsåldern på Europas befolkning ökar snabbt och 25 % av den totala befolkningen förväntas vara över 65 år 2020. Äldre människor har mycket ofta svårigheter med att använda Internet och de ställs inför problem som svårigheter med att läsa texten på skärmen för de som har dålig syn eller med att använda musen för de som har problem med fingerfärdigheten. Enkla lösningar för webbtillgänglighet öppnar webbplatser för människor som annars inte skulle kunna använda dem, vilket leder till att det sociala och ekonomiska deltagandet ökar. Lösningar för webbtillgänglighet omfattar följande:

- förstoring av texten i webbläsarna,

- uppläsning av text på skärmen med hjälp av assisterande mjukvara,

- navigering av webbplatserna med hjälp av tangentbordet i stället för musen.

Lättillgängliga webbplatser är ofta bättre för alla användare, oavsett om de är funktionshindrade eller inte. World Wide Web consortium (World-Wide-Web-konsortiet) som grundades 1994 med stöd av kommissionen definierar gemensamma specifikationer för Internet, inbegripet Web Content Accessibility Guidelines (riktlinjer för tillgänglighet till webbinnehåll). 2007 var emellertid endast 5 % av de offentliga webbplatserna och mindre än 3 % av de privata webbplatserna i EU ”fullt tillgängliga” i enlighet med dessa riktlinjer (MeAC - se bakgrunden). Flera medlemsstater (bl.a. Österrike, Frankrike, Italien, Nederländerna och Portugal) har vidtagit åtgärder för att förbättra situationen, till exempel genom att införa riktlinjer och fastställa mål för offentliga webbplatser. Sådana strategier är emellertid fortfarande isolerade företeelser i EU. Andra nya produkter speglar webbplatsernas tillgänglighetsproblem: till exempel kan förståelse och tillgänglighetsproblem vara ett hinder för navigering av den elektroniska programguiden för digital-tv.

Europeiska kommissionen har för sin del tagit itu med tillgängligheten i sina offentliga ”Europa”-webbplatser 2001 (IP/01/1309) och den arbetar med att göra dessa webbplatser fullständigt tillgängliga. Kommissionen testar för närvarande användningen av skärmläsare. Dessa genererar en kombination av tal och/eller löpande Braille-text som exempelvis gör det möjligt för blinda att ”läsa” webbsidor (prova en skärmläsare genom att klicka på talar-ikonen bredvid rubriken på http://ec.europa.eu/roaming).

Genom det offentliga samråd som inleddes idag kommer det att undersökas vilka åtgärder medlemsstaterna kan vidta för att förbättra webb-tillgängligheten och det är önskvärt med synpunkter om mer allmänna tillgänglighetsfrågor avseende informations- och kommunikationsteknik för funktionshindrade personer.

Förbättrad webb-tillgänglighet bidrar också till den förnyade sociala agendan (IP/08/1070).

Bakgrund:

Detta offentliga samråd äger rum inom det bredare sammanhanget för Europeiska kommissionens initiativ för tillväxt och sysselsättning (IP/05/643). 2005 antog Europeiska kommissionen ett meddelande om e-tillgänglighet (IP/05/1144) och betonade behovet av att många typer av produkter som är baserade på IKT ska vara lättare att använda. 2006 åtog sig EU-medlemsstater att till år 2010 halvera gapet vad gäller Internet-användning för grupper som riskerar att uteslutas, t.ex. äldre personer, personer med funktionshinder och arbetslösa personer (IP/06/769). 2007 antog kommissionen ett meddelande i vilket den uppmanade till förnyade ansträngningar att främja ”e-integration”, inbegripet ansträngningar mot ökad ”e-tillgänglighet” (IP/07/1804).

Kommissionens dokument om offentligt samråd finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/einclusion

Förslag kan skickas till: einclusion@ec.europa.eu

I utredningen ”Measuring progress of eAccessibility in Europe” (MeAC) utvärderas graden av överensstämmelse med World-Wide-Web-konsortiets riktlinjer för tillgänglighet till webbinnehåll. Utredningen finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/library/studies/meac_study/index_en.htm

World-Wide-Web-konsortiet grundades 1994 med stöd från Europeiska kommissionen och idag är 400 företag och myndigheter engagerade i detta konsortium. Dess riktlinjer för tillgänglighet till webbinnehåll finns på följande webbplats:

http://www.w3.org/TR/WCAG10/

Europeiska kommissionens nya webbplats om sociala frågor:

http://ec.europa.eu/social


Side Bar