Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1074

Bryssel 2. heinäkuuta 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Komission tavoitteena esteetön pääsy internetiin

Viisitoista prosenttia eurooppalaisista on jonkinasteisesti vammaisia. Monilla on myös vaikeuksia lukea verkkosivujen pientä tekstiä tai ylipäätään käyttää internetiä ja verkkopalveluja. EU ja jäsenvaltioiden poliittiset päättäjät ovat toistuvasti kehottaneet ottamaan tämän huomioon, mutta tilanne ei juuri ole parantunut: useimmilla verkkosivuilla käytetään edelleen muita kuin yleisesti hyväksyttyjä käyttäjäystävällisiä ratkaisuja. Euroopan komissio käynnisti tänään julkisen kuulemisen, jossa se toivoo alan toimijoilta näkemyksiä täydentävistä toimista, joilla parannettaisiin eurooppalaisten verkkosivujen käytettävyyttä. Liikkeelle lähdetään julkishallinnon verkkosivuista. Kuulemisessa käsitellään myös muita teknologioita, kuten digitaalitelevisiota. Kuulemiseen voi osallistua 27. elokuuta 2008 saakka.

”Mahdollisuus käyttää internetiä on olennaisen tärkeä monille eurooppalaisille. Monet eivät kuitenkaan pysty sitä käyttämään vammansa vuoksi. Niin kauan kuin verkon esteettömyydessä on puutteita, internetin tuomat edut eivät ole kaikkien ulottuvilla. Ongelmiin olisi kuitenkin olemassa helppoja ratkaisuja. Mikä on siis syynä siihen, että vain harvat verkkojulkaisijat turvautuvat niihin?” pohtii Viviane Reding, tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava EU:n komissaari. ”Mitä useammat käyttävät internetiä, sitä parempi se on Euroopan taloudelle ja sitä monipuolisemmaksi verkon sisältö muotoutuu. Kehotan verkkojulkaisualaa ja julkishallintoa pitämään tarmokkaammin huolta siitä, että internet on kaikkien käytettävissä. Asiasta vastuullisten henkilöiden olisi hyvä muistaa, että muutaman vuoden kuluttua heillä on todennäköisesti itselläänkin vaikeuksia lukea tekstiä näytöltä.”

Euroopan maiden väestön keski-ikä nousee nopeasti: vuonna 2020 arviolta 25 % eurooppalaisista on yli 65-vuotiaita. Ikäihmisten on usein vaikea käyttää internetiä: näytöltä lukeminen vaikeutuu näön heikentyessä ja hiiren käyttö on hankalaa puutteellisen sorminäppäryyden vuoksi. Yksinkertaisilla verkon esteettömyysratkaisuilla saadaan kuitenkin muokattua sivut sellaisiksi, että kaikki pystyvät niitä käyttämään. Samalla murretaan myös osallistumisen sosiaalisia ja taloudellisia esteitä. Verkon käytettävyysratkaisuja ovat:

– selaimissa käytetyn tekstikoon suurentaminen

– puheäänen liittäminen näytössä olevan tekstin yhteyteen apuohjelmien avulla

– verkkosivujen selaaminen näppäimistöllä hiiren sijasta.

Helppokäyttöiset verkkosivut ovat useimmiten parhaita kaikkien käyttäjien, ei pelkästään toimintarajoitteisten käyttäjien näkökulmasta. Komission tuella vuonna 1994 perustettu World Wide Web consortium kehittää yhteisiä spesifikaatioita internetiä varten. Yksi niistä ovat verkkosisällön saavutettavuusohjeet (Web Content Accessibility Guidelines). Vuonna 2007 kuitenkin vain 5 % julkisen sektorin verkkosivuista ja alle 3 % yksityisistä verkkosivuista oli näiden ohjeiden mukaisesti ”täysin saavutettavissa” (ks. taustaa: MeAC). Monet jäsenvaltiot (muiden muassa Alankomaat, Italia, Itävalta, Portugali ja Ranska) ovat ryhtyneet toimiin tilanteen parantamiseksi esimerkiksi antamalla ohjeita ja asettamalla julkisen sektorin verkkosivuille selkeitä tavoitteita. Lähestymistavoissa on kuitenkin eroja eri EU-maiden välillä. Verkkosivujen käytettävyyshaasteet heijastuvat muihinkin uusiin tuotteisiin: esimerkiksi digitaalitelevision sähköisen ohjelmaoppaan selaaminen saattaa olla vaikeaa hahmottamis- ja sorminäppäryysongelmien vuoksi.

Euroopan komissio pohti julkisten “Europa”-verkkosivujensa käytettävyyttä vuonna 2001 (IP/01/1309) ja pyrkii parhaillaan tekemään sivuistaan täysin esteettömät. Tällä hetkellä komissio testaa ruudunlukuohjelmien käyttöä. Niissä teksti muunnetaan puheeksi ja/tai päivittyväksi pistekirjoitukseksi, jolloin esimerkiksi näkövammaiset pystyvät "lukemaan" verkkosivuja (ruudunlukuohjelmaa voi kokeilla klikkaamalla otsikon vieressä olevaa kaiuttimen kuvaa osoitteessa http://ec.europa.eu/roaming).

Tänään käynnistetyssä julkisessa kuulemisessa pohditaan, mihin toimiin jäsenvaltiot voisivat ryhtyä verkon käytettävyyden parantamiseksi, ja toivotaan palautetta ongelmista, joihin toimintarajoitteiset henkilöt törmäävät käyttäessään tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) yleensä.

Verkon käytettävyyden parantaminen vie eteenpäin myös uudistettua sosiaalipoliittista ohjelmaa (IP/08/1070).

Taustaa:

Julkinen kuuleminen järjestetään osana laajempaa Euroopan komission aloitetta, jolla edistetään kasvua ja työllisyyttä tietoyhteiskunnassa (IP/05/643). Euroopan komissio antoi vuonna 2005 tiedonannon esteettömästä tietoyhteiskunnasta (IP/05/1144). Siinä korostettiin tarvetta parantaa monenlaisten TVT-tuotteiden käytettävyyttä. Vuonna 2006 EU:n jäsenvaltiot sitoutuivat siihen, että syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien, kuten ikäihmisten, vammaisten ja työttömien, internetin käytössä havaittu kuilu muihin verrattuna puolitetaan vuoteen 2010 mennessä (IP/06/769). Vuonna 2007 komissio antoi tiedonannon, jossa vaaditaan uusia toimia tietoyhteiskuntaan osallistamisen ja tieto- ja viestintäteknologioiden esteettömyyden tukemiseksi (IP/07/1804).

Komission julkista kuulemista koskeva asiakirja on osoitteessa

http://ec.europa.eu/einclusion

Kannanottoja voi lähettää osoitteeseen: einclusion@ec.europa.eu

"Measuring progress of eAccessibility in Europe" -tutkimuksessa (MeAC) arvioidaan, missä määrin World Wide Web consortiumin laatimia verkkosisällön saavutettavuusohjeita on noudatettu. Se on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/library/studies/meac_study/index_en.htm

World Wide Web consortium perustettiin vuonna 1994 Euroopan komission tuella. Siinä on nykyisin mukana yli 400 yritystä ja virastoa. Verkkosisällön saavutettavuusohjeet ovat osoitteessa

http://www.w3.org/TR/WCAG10/

Euroopan komission uusi sosiaaliasioiden portaali:

http://ec.europa.eu/social


Side Bar