Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1074

Brüssel, 2. juuli 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Komisjon soovib parandada juurdepääsu internetile

15% eurooplastest on mõni puue, paljudel on raskusi veebilehekülgede pisikese teksti lugemisega või nad ei teagi, kuidas veebilehtedele pääseda või online-teenuseid kasutada. Kuigi EL ja valitsusjuhid on korduvalt esitanud üleskutseid olukorra parandamiseks, ei ole kuigi palju edusamme tehtud: suurem enamik veebilehti ei kasuta üldiselt heakskiidetud kasutajasõbralikke tehnilisi lahendusi. Täna käivitas Euroopa Komisjon avaliku arutelu edasiste meetmete kohta, millega parandada Euroopa veebilehtede juurdepääsetavust, alustades esiteks avaliku sektori asutuste veebilehtedest. Kõiki sidusrühmi kutsutakse oma seisukohti esitama. Arutelu hõlmab ka muid tehnoloogiaid, näiteks digitaaltelevisiooni. Arvamusi saab esitada kuni 27. augustini 2008.

“Juurdepääs internetilehekülgedele on väga oluline paljudele Euroopa kodanikele, aga paljud lihtsalt ei saa neid puuete tõttu kasutada. Kuni veebi pääs ei ole kõigile tagatud reaalsus, jäävad interneti hüved paljudele kättesaamatuks. Samas on paljudele takistustele lihtsad lahendused olemas – aga miks siis neid nii vähe kasutatakse?" küsib Viviane Reding, ELi infoühiskonna ja meedia volinik. "Mida rohkem inimesi internetti kasutab, seda parem on see Euroopa majandusele ja seda külluslikumaks muutub tema online-sisu. Kutsun üles veebilehtede tegijaid ja avaliku sektori asutusi tegema tõsiseid jõupingutusi, et veeb oleks kõikidele juurdepääsetav. Tänased otsustajad peaksid meeles pidama, et mõne aasta pärast võib neil endilgi ekraanilt lugemisega raskusi olla.

Euroopa elanikkonna keskmine vanus kasvab kiiresti, aastaks 2020 on 25% kogu elanikkonnast üle 65 aasta vanad. Vanematel inimestel on tihtipeale raskem internetti kasutada, halvenev nägemine teeb ekraanilt lugemise keeruliseks ja hiire kasutamine ei ole lihtne, kui käed on töntsiks jäänud. Lihtsad veebile juurdepääsetavuse lahendused lubavad internetti kasutada ka neil, kes seda muidu teha ei saaks, ja selle tulemusel kasvab sotsiaalne ja majanduslik osalus võrgus. Veebile juurdepääsetavust parandavad lahendused on näiteks:

- suurendada veebisirvija kasutatud teksti suurust,

- abitarkvaraga muuta ekraanil esitatud tekst kuuldavaks kõneks,

- liikuda veebilehtedel ringi hiire asemel klaviatuuri kasutades.

Juurdepääsetavad veebilehed on tihtipeale paremad kõikidele kasutajatele, olgu puuetega või ilma. 1994. aastal komisjoni abiga asutatud Ülemaailmne Veebikonsortsium on määratlenud interneti ühised kirjeldused, sealhulgas veebisisu juurdepääsusuunised. Aastal 2007 oli ainult 5% avalikest veebilehtedest ja vähem kui 3% eraomandis veebisaitidest nende suuniste mõistes täielikult juurdepääsetavad (MeAC – vt taust). Mitmed liikmesriigid (sh Austria, Prantsusmaa, Itaalia, Holland ja Portugal) on asunud olukorda parandama, näiteks koostanud avaliku sektori veebilehtede jaoks suunised ja seadnud eesmärgid. ELis üldiselt on selline lähenemine siiski veel üsna haruldane. Veebilehtedega seotud juurdepääsetavuse probleemid annavad endast märku teiste uue toodete juures: näiteks võib vähene arusaamine ja osavuse puudumine takistada digitaaltelevisiooni elektroonilise TV-kava kasutamist.

Euroopa Komisjon ise on käsitlenud oma avalike “Europa” veebisaitide juurdepääsetavust 2001. aastal (IP/01/1309) ja tegeleb nende juurdepääsetavamaks muutmisega. Komisjon testib praegu ekraanilugejate kasutamist. Nende abil luuakse värskendatav kombinatsioon kõnest ja/või punktkirjast, mis aitab näiteks pimedatel veebilehekülgi lugeda (proovi ekraanilugejat – kliki väikesel kõlari pildil pealkirja kõrval http://ec.europa.eu/roaming).

Täna alanud avaliku arutelu käigus uuritakse, milliseid meetmeid võiksid liikmesriigid võtta veebile juurdepääsetavuse parandamiseks, ja oodatakse tagasisidet juurdepääsetavuse kohta laiemalt, seoses puuetega inimestele mõeldud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatega.

Samuti moodustab paranenud juurdepääsetavus veebile osa uuenenud sotsiaalagendast (IP/08/1070).

Taust:

Praegune avalik arutelu toimub Euroopa Komisjoni algatuse raames, mis käsitleb majanduskasvu ja tööhõivet infoühiskonnas (IP/05/643). 2005. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu teatise e-juurdepääsetavuse kohta (IP/05/1144) ja rõhutas vajadust muuta paljude IKT-l põhinevate toodete kasutamine lihtsamaks. Aastal 2006 võtsid ELi liikmesriigid kohustuse vähendada aastaks 2010 poole võrra lõhet, mis interneti kasutamise poolest eraldab ühiskonnas tõrjutuse riskiga gruppe nagu vanurid, puuetega inimesed ja töötud (IP/06/769). 2007. aastal võttis komisjon vastu teatise, milles soovitab tungivalt teha uusi jõupingutusi, et edendada e-osalust ja pingutada e-juurdepääsetavuse saavutamiseks (IP/07/1804).

Komisjoni avaliku arutelu dokument on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/einclusion

Arvamusi võib saata järgmisel aadressil: einclusion@ec.europa.eu

Uurimuses “Euroopa e-juurdepääsetavuse edu mõõtmine” (Measuring progress of eAccessibility in Europe, MeAC) hinnatakse, mil määral on Ülemaailmse Veebikonsortsiumi veebisisu juurdepääsusuuniseid täidetud. Uurimus on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/library/studies/meac_study/index_en.htm

Ülemaailmne Veebikonsortsium asutati 1994. aastal Euroopa Komisjoni toetusel ja praeguseks on sellesse kaasatud enam kui 400 ettevõtet ja asutust. Tema veebisisu juurdepääsusuunised on avaldatud järgmisel aadressil:

http://www.w3.org/TR/WCAG10/

Euroopa Komisjoni uus sotsiaalvaldkonna portaal:

http://ec.europa.eu/social


Side Bar